SON DAKİKA

Özel Haberler Haberleri

?tfaiye eri seyrederse ?

Bo?az Mahallesinde 8 katta ç?kan yang?n? itfaiye eri yar?m saat seyretti.

Jant üstünde karayoluna ç?kt?

Cumhuriyet Mahallesinden ?ehir merkezine do?ru giden özel arac?n arka sa? lasti?i yerine Jant vard?.

Jandarma”y? uyutup kaçt? !

-Muradiye Beldesinde 2 y?ld?r süren alaca?? yüzünden evine hacizler gelen Muhammet Koço?lu ve çocuklar? eyleme gitti?i okulda göz alt?na al?nd?, çocuklar?n?n yaratt??? kar???kl?ktan yararlanan Koço?lu kay?plara kar??t?.

Meteroloji uzman? oldu

-Daha önce meteoroloji istasyonunda 15 y?l çal??an Muammer Gülbahar isimli vatanda? yer alt?nda ki s?cakl???n ya?mur sular?n? kuruttu?unu söyledi.

Sevgi yolu,,

Sevgi yolu olarak dillendirilen Mardin"de sevgiyle kar??land?k.

Mardin”de büyük ilgi

-Türk Çay?n?n girmedi?i Mardin”de Çaykur Çay? na büyük ilgi gösterildi.

Banko"nun Banko"lu?u engellenemez

Ankar"dan aday aday? olan Genç Avukat"a Linç giri?imi.

Bu nas?l Üniversite ?

-RTEܔnde konferans veren ?evki Y?lmaz CHP ve Ülkü ocaklar?na a??r hakaretlerde bulunmas? sonras?nda kendisine plaket verilmesine tepkiler büyüyor.

Altepe”den Rize”ye mesaj ?

Bursa Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Recep Altepe meydan otopark projesi için çal??malar?n devam etti?ini söyledi.

Gazetecilerden Bursa valisine ziyaret

Bursa maç?na giden 53 Gazeteciler Derne?i üyeleri Bursa valisi Bursa Valisi Münir Karalo?lu”nu makam?nda ziyaret etti.

Bu neyin konferans? ?

-28 ?ubat ma?duru diye konferans verdirilen ?evki Y?lmaz o dönemlerde söylediklerinin ma?duru oldu.

Millet unutsa bizler unutmay?z ?

Örnek bir spor adam?, Rize ve Rizespor sevdal?s? ?spirli Lokman Koçan unutuldu

Bir baban?n feryad? ?

Baba Murat Orhan o?lunun defalarca suç i?lemesine ra?men bir türlü tedavisinin yap?lmad???n? ve sürekli serbest b?rak?ld???n? belirterek” O?lum ba?ka ailenin can?n? yakt?, böyle olaca??n? bildi?im için suç duyurular?nda bulunmu?tum, devlet gere?ini yapmad?” dedi.

Kar?n a?r?s? olanlar

Y?llard?r gazetecilik yapanlar, Rize"de neler yapt?

Türkel" Bakanl?k yetki veremez"

-Hukuki süreci devam etti?ini söyleyen Türkel” Bakanl???n sözle?me imzalama yetkisi vermesi mümkün de?il” dedi.

?nternet ma?durlar?n?n dikkatine !

?nternet Ma?durlar? Bu Haber Sizleri Çok Yak?ndan ?lgilendiriyor!

10 y?l u?ra?t? günlerini ald?

-Emekli olmak için gitti?i SGK da günü olmad???n? ö?renen Ali Y?lmaz ba?latt??? hukuk mücadelesini 10 y?l sonra kazand?.

Türkiye"de bir ilk ?

ÇAYEL? BAKIR ??LETMELER?NDE MADEN ??Ç?LER?NE Ç?PL? TAK?P S?STEM?

Hopa yolu TIR dolu

-Sarp s?n?r kap?s?nda i?lemlerin yava? gitmesi üzerine Arhavi”den ba?layan TIR kuyru?u Sarp”a kadar uzan?yor

Anderson" Talepler bitmiyor"

Çayeli Bak?r ??letmelerinden yap?lan yaz?l? aç?klamada 60 aileye ev al?nd???n? ve tüm zararlar?n kar??land??? belirtildi.

Yaz?c?" Ba??m? bu yola koydum"

-Rize Valisi Ersin Yaz?c? Rize”de e?itim seviyesinin ülke genelinde 50 ile 60 inci s?ralarda olmas?n?n kendisini rahats?z etti?ini belirterek” Ba??m? bu yola koydum, bir iki y?l içinde 5-10 basamak yükselmemiz gerek” dedi.

Noter"in hayvan sevgisi ?

?kizdere ilçesine Noter olarak atanan Beran Altuntecim ilçede sahipsiz hayvanlara sahip ç?karak onlara her gün yemek ta??yor.

Gölyayla ödülü kald?rd?

-?kizdere Göl yayla köyü muhtar? Dursun Ali Kan köye dönü?lere art?k 15 bin TL vermediklerini ve dönü?lerin ba?lad???n? söyledi.

Paliç” Verilmeyecek hesab?m yok”

-Rize Ziraat Odas? Ba?kan? Nevzat Paliç çay üreticisinden yap?lan kesintileri çay üreticisi için harcad?klar?n? söyledi.

Torbadan Talih ku?u ç?kt? ?

Rize Serbest Muhasebeciler Mali Mü?avirler Odas? Ba?kan? vergi ve SGK mükelleflerini uyard?:

“ Ya?mur bizim kaderimiz”

Rize ?l Genel Meclis Ba?kan? Muhammet Avc? en do?ru ke?fin yerinde inceleme oldu?unu söyledi.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER