SON DAKİKA

Kültür sanat Haberleri

Gençli?e kitap okuma sevdal???

Rize Gençlik Merkezi gençlere kitap okuma al??kanl??? kazand?rmak ve okuma kültürünü yayg?nla?t?rmak amac?yla, " K?raathaneler Asl?na Dönüyor" ad? alt?nda projeyi hayata geçirdi.

Kim çald?, kim oynad? ?

-Rize Belediyesi taraf?ndan bu y?l 7 incisi düzenlenen Çay ve Yaz Spor ?enlikleri duyulmadan bitti.

Rize ?emsiye Açt?

Belediye taraf?ndan Rize Kuyumcular Soka??na aç?lan rengarenk ?emsiyeler göz doldurdu.

Engellilerin Berlin Ç?kartmas?

Berlin’de e?itim ve staj faaliyetine kat?ld?lar.

Zil kale”ye turist ak?n?

-Zil Kale son y?llar?n en büyük turist ak?n?na u?ruyor.

Ayder ?enlikleri sürüyor

Ayder Yaylas?nda en güzel, çorap, k?yafet ve pasta seçildi.

Pastac?lar festival? ba?liyor

-Ç.Hem?in ilçesinde ba?layacak olan Pastac?lar festivali 24 May?s tarihinde bo?a güre?leri ile son bulacak.

Çocuklar yapt? , veliler bakt?

-Merkez Ana Okulu ö?rencilerin yapt??? resimler Kültür merkezinde sergilendi.

Rize”de yemek yar??mas? yap?ld?

Yemek Yar??mas?’nda Karadeniz Birincisi Belirlendi

Yemek yar??mas? Rize"de

Yemek Yar??mas? ve Alt?n Tencere Türkiye Ödülleri Rize’de yap?lacak.

Pastac?lar Ç.Hem?in”de bulu?acak

-Çamlihem?inliler Derne?i Ba?kan? Metin Gültan 20-24 May?s tarihleri aras?nda Çamlihem?in ilçesinde çe?itli etkinlikler yap?laca??n? söyledi.

Bilal Erdo?an Rize”de etkinliklere kat?ld?

Bilal Erdo?an ?ehit savc? için g?yabi cenaze namaz?na kat?ld?: Olay sözün bitti?i yer

Ek?io?lu Vakf? imzay? att?

-Ek?io?lu vakf? kiralad??? 40 Otobüs ve 2000 ki?i ile Çanakkale ?ehitliklerini ziyarete gitti.

Ek?io?lu Vakfi”n dan bir ilk daha....

-Ek?io?lu Vakf? 40 Otobüs ile Çanakkale”ye gidiyor.

Ankara Rize Tan?t?m Günleri Ba?l?yor

Ankara, Atatürk Kültür Merkezi’nde yap?lacak olan “6’?nc? Rize Tan?t?m Günleri” 19– 22 Mart 2015 tarihleri aras?nda gerçekle?tirilecek.

Çanakkale duygusall???

Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte Çanakkale duygusall??? ya?and?.

Ankara’da Rize Günleri ba?l?yor

Ankara’da bu y?l 19-22 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan 6’?nc? Rize Günleri için geri say?m ba?lad?.

Ek?io?lu vakfi kad?nlar gününü unutmad?

Ek?io?lu Vakf?’ndan Kad?nlar Günü Program?nda kad?nlara gül da??t?ld?.

Kad?nlar Ayder"de bulu?tu

-Kad?nlar gününde kad?nlar Ayder”de bir araya geldi.

RTEܔden Garmar Cobar

-RTEÜ bünyesinde Gürcüce kursu aç?l?yor.

?kizdere"de 4 mevsim

-Ek?io?lu Vakf? Ba?kan vekili Kadem Ek?i 11 Nisan tarihinde kar ?enlikleri düzenleyeceklerini belirtti.

Muhte?em ödül töreni

-Rize”de ilk kez düzenlenen ba?ar? ödül törenine çok say?da Bürokrat, Siyasetçi, ?? adam?, Sivil toplum örgütü, Bas?n mensubu kat?ld?.

Rize"de bir ilk

53 Gazeteciler Derne?i bir ilke daha imza at?yor.

Ek?io?lu”n dan kuran ziyafeti

Ek?io?lu taraf?ndan organize edilen Maltepe caminde ki manevi bulu?maya herkes davet edildi.

Yetkiyi ald?lar

R?ZE VAL?L??? ANKARA R?ZE GÜNLER? ?Ç?N YETK?Y? VERD?

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER