SON DAKİKA

Sağlık Haberleri

Yo?un Kar Paletlinin i?ini art?rd?

-Yo?un kar nedeniyle Rize ”de Paletli ambulans bo? kalmad?.

Kar Ambulans? bo? kalm?yor

Kar üzerinde sedye ile ta??narak kar paletli ambulansa ula?t?r?ld?

15 Saatte eve ula?t?lar

-Kalkandere ilçesi Dülgerli köyünde üzerine çay suyu dökülen çocuk için sa?l?k ekipleri seferber oldu.

Rize’de diyaliz hastas?n? off-roadcular ula?t?

-Rize’de etkili olan kar ya???? birçok köy yolunu ula??ma kapat?rken, hastalar?n köylerde mahsur kalmas?na neden oldu

Küçük Diyaliz hastalar?na moral

-Ara?t?rma hastanesinde diyaliz e giren çocuklara moral e?lencesi.

HES Mühendisi 15 metreden dü?tü

Yüksekten dü?en ki?i, helikopter ambulans ile kurtar?ld?

Güneysu sa?l?k için yürüdü

Güneysu ilçesinde "sa?l?kl? ya?am yürüyü?ü" düzenlendi.

Karal Müjdeyi verdi ?

-AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal Rize Ara?t?rma Hastanesi Onkoloji servisine iki doktorun gelece?ini söyledi.

Gelece?in di?çileri önlüklerini giydi

RTEܔ Di? Hekimli?i Fakültesinde düzenlenen törenle ö?renciler Beyaz önlüklerini giydi.

Rize’de hastalara karyola deste?i

Rize Sa?l?k Müdürlü?ünce yata?a ba??ml? hastalara karyola deste?i devam ediyor.

Rize Onkoloji ”de tek doktor kald?

Rize Ara?t?rma Hastanesi bünyesinde bulunan Onkoloji Hastanesinde tek doktor kald??? bu doktorun da ayr?lmak istedi?i belirtildi.

Acil Acili yet istiyor

“ Ya?ama Yol Ver” kampanyas?na 112 çal??anlar? destek istedi.

Hastalara evde ziyaret

Kamu Hastaneleri Birli?i Genel Sekreteri Gökhan Demiral eski avukatlardan Ömer Rak?c?”y? evinde ziyaret etti.

Kad?n hastal?klar?na erken müdahale

-Rize Ara?t?rma Hastanesi Kad?n hastal?klar? uzman? ?enol ?entürk rahim ameliyatlar? , Evre kanserleri art?k kapal? sistem ile tedavi edilebiliyor dedi.

Tepe “ ?shal vakalar? artt?”

-Rize Sa?l?k ?l Müdürü Mustafa Tepe havalar?n de?i?ken olmas? nedeniyle il genelinde ishal vakalar?n?n artt???n? söyledi.

A??r? S?caklardan nas?l korunuruz ?

Rize ?l Sa?l?k Müdürü Dr Mustafa Tepe, vatanda?lar?m?z?n a??r? s?caklarda almas? gereken önlemler hakk?nda bilgiler verdi.

Bir ?eyin yok dediler kalças? k?r?k ç?kt?

Yataktan dü?erek hastaneye kald?r?lan 80 Ya??nda ki kad?n bir ?eyin yok diye gönderildi?i evinde 20 gün sonra kalças?na k?r?k ç?kt?.

Hareketsiz Ya?am Bel F?t???n? Tetikliyor

Bel f?t??? konusunda en riskli gurup, masa ba?? i?lerde çal??anlar olarak belirlendi.

Bebek ölümden döndürüldü

Ana hava yoluna yabanc? cisim kaçan 11 ayl?k bebek kurtar?ld?.

Sa?l?k müdüründen uyar?!

Kanser ara?t?rma merkezine ilginin az oldu?unu belirten Tepe “ Kanser tarama arac?m?z ve merkezimize tüm vatanda?lar?m?z? erken te?his için bekliyoruz” dedi.

Yatalak hastalar oy kullanabilecek

Evde Sa?l?k Hizmeti Alan Hastalar?n Oy Kullanmas? Sa?lanacak.

Sa?l?k çal??anlar? eylem yapt?

-Samsun”da öldürülen Dr. Kamil Furtun için Rize”de de doktOrlar bir günlük çal??ma boykotu yapt?.

Yol çilesi

Güneysu’da hasta kad?na yol eziyeti.

Kanser”de erken te?his çal??mas? !

Sa?l?k müdürü Mustafa Tepe “?limiz genelinde kal?n ba??rsak kanserinin erken te?hisine yönelik Halk Sa?l??? Müdürlü?ümüzce geni? bir tarama çal??mas? ba?lat?lm??t?r”

Kanser taramas? seferberli?i !

Rize Sa?l?k Müdürü Dr Mustafa Tepe, “ Kanser ne kadar erken te?his edilirse tedavi ba?ar?s? ve hatta yüzde yüz tedavi ?ans? o kadar yüksek olur

Çocuklar?n d?? f?rças? sevdas?

-A??z ve d?? sa?l??? konusunda son zamanlarda hastanelerde s?ra bulmak zorla??rken küçük çocuklar d?? sa?l??? için örnek olu?turdu.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER