SON DAKİKA

Sağlık Haberleri

Hareketsiz Ya?am Bel F?t???n? Tetikliyor

Bel f?t??? konusunda en riskli gurup, masa ba?? i?lerde çal??anlar olarak belirlendi.

Bebek ölümden döndürüldü

Ana hava yoluna yabanc? cisim kaçan 11 ayl?k bebek kurtar?ld?.

Sa?l?k müdüründen uyar?!

Kanser ara?t?rma merkezine ilginin az oldu?unu belirten Tepe “ Kanser tarama arac?m?z ve merkezimize tüm vatanda?lar?m?z? erken te?his için bekliyoruz” dedi.

Yatalak hastalar oy kullanabilecek

Evde Sa?l?k Hizmeti Alan Hastalar?n Oy Kullanmas? Sa?lanacak.

Sa?l?k çal??anlar? eylem yapt?

-Samsun”da öldürülen Dr. Kamil Furtun için Rize”de de doktOrlar bir günlük çal??ma boykotu yapt?.

Yol çilesi

Güneysu’da hasta kad?na yol eziyeti.

Kanser”de erken te?his çal??mas? !

Sa?l?k müdürü Mustafa Tepe “?limiz genelinde kal?n ba??rsak kanserinin erken te?hisine yönelik Halk Sa?l??? Müdürlü?ümüzce geni? bir tarama çal??mas? ba?lat?lm??t?r”

Kanser taramas? seferberli?i !

Rize Sa?l?k Müdürü Dr Mustafa Tepe, “ Kanser ne kadar erken te?his edilirse tedavi ba?ar?s? ve hatta yüzde yüz tedavi ?ans? o kadar yüksek olur

Çocuklar?n d?? f?rças? sevdas?

-A??z ve d?? sa?l??? konusunda son zamanlarda hastanelerde s?ra bulmak zorla??rken küçük çocuklar d?? sa?l??? için örnek olu?turdu.

Çoruh Eda? i?i s?k? tutuyor

Çoruh Eda?”ta son zamanlarda i? kazalar?nda yüzde 60 oran?nda azalma oldu?u belirtildi.

Sa?l?k sen ba?kan?ndan istek !

Sa?l?k sen ?ube Ba?kan? ?smail Y?lmaz 110 bin sa?l?kç?n?n Lisans tamamlama hakk?n? y?l içinde beklediklerini söyledi.

Demiral

Rize Kamu Hastaneler Birli?i Genel Sekreterli?ine atanan Dr. Gökhan Demiral”e ziyaret.

Tepe”A??m?z? geni?lettik”

-Rize ?l Sa?l?k Müdürü Mustafa Tepe sa?l?k hizmetleri konusunda acil servis say?s?n? 20 ye ç?kard?klar?n? ve 48 Ambulans ile hizmet verdiklerini söyledi.

Kanser hastalar?na ziyaret

-Rize Vali Vekili Mehmet Özer devletin tüm imkanlar? ile kanserle mücadele etti?ini belirterek” Amans?z hastal???n mutlaka bir gün yenilece?ini söyledi.

Tepe” Zorluklar bizim için”

-Geçti?imiz hafta zor do?al ko?ullarda görev yapan Sa?l?k personeline il müdüründen te?ekkür.

Kar ambülans?na do?a engeli

Minik Murat kar paletli ambulansla hastaneye kald?r?ld?.

Rize’de Bir ?lk Daha

Rize’de ilk defa, rahimdeki büyük bir myomun ç?kar?lmas? kar?ndan ameliyat gerekmeden histeroskopik olarak endoskopik yolla yap?ld?.

112 den Acil ça?r? ?

?l Ambulans servisi Ba?hekimi Dr. ?lkay ?im?ek 2014 y?l?nda 458 bin 584 ça?r? ald?klar?n? bunun sadece 26 bin 259 ünde Ambulans ç?k??? yapt?klar?n? söyledi.

Böbrek ta?? sorun olmaktan ç?kt?

-Rize Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Ta? k?rma merkezi sayesinde art?k hastalar rahat nefes alacak

Kan testi ile Kalp sorunu ortaya ç?kacak

ANJ?YO OLMADAN BAS?T KAN TEST? ?LE DAMAR TIKANIKLI?I TESP?T? ?Ç?N UMUT I?I?I

Aile Hekimlerine Rize"den destek

A?LE HEK?MLER?N?N YURT GENEL?NDE GERÇEKLE?T?RD?KLER? ?? BIRAKMA EYLEM?NE R?ZE’DEN DE DESTEK VER?LD?

4 ki?iye hayat verdi

-Beyin kanamas? sonucu hayat?n? kaybeden Özdemir Haz?r 4 ki?iye hayat verdi.

Yatakta 3 ?iir kitab? yazd?

-22 Y?ld?r yata?a ba??ml? ya?ayan Ya?ar Çelik yatt??? yata??nda 3 ?iir kitab? yazd?.

Kansere moral toplant?s?

Kanserle mücadele ve Ya?am Derne?i “ Hayata dokunun” slogan?yla kanser hastalar? için moral toplant?s? yapt?.

Kanser masaya yat?r?ld?

-Müftülük konferans salonunda bayanlar?n kat?ld??? “ Fark?nday?z, Kanseri Yenece?iz” paneline kad?nlar büyük ilgi gösterdi.

UMKE ekibine sahra e?itimi !

UMKE Personeline "Mobil ?i?irilebilir Sahra Hastanesi" e?itimi verildi

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER