SON DAKİKA

Karadeniz Haberleri

Yusufeli Belediyesinden Anlaml? aç?l??

-Anneler günü nedeniyle Yusufeli Belediyesi kad?nlara yönelik Kad?n Sanat ve Kültür Evi yapt?.

Yusufeli Asansörleri sa?lama ald?

-Yusufeli Belediyesi ilçe genelinde tüm asansörleri Artvin Makine Mühendisleri Odas?na teslim etti.

Belediyeden parklara ?ehit ve gaz? ismi

-Yusufeli Belediyesi meclis toplant?s?nda yap?lan parklara ?ehit ve gaz? isimlerinin verilmesini kararla?t?rd?.

Örnek belediye

-Yusufeli Belediye Ba?kan? Eyüp Aytekin halk?n zaman zaman e?lence ve sosyal etkinliklere ihtiyaç duydu?unu belirterek “ Küçük belediyelerin halk?n sosyal ihtiyaçlar?n? kar??lamas? gerek” dedi.

Derekap?”da Off-Road heyecan yaratt?

Yusufeli Belediyesi taraf?ndan organize edilen Off- Road oyunlar?nda 34 yar??ç? seyircilere heyecan dolu dakikalar ya?att?.

Kano ?ampiyonas? Yusufeli’n de yap?ld?

48 Sporcunun kat?ld??? Türkiye Kano ?ampiyonas?nda heyecan zirve yapt?.

Çöp sorununa el at?lmal?

-Arhavi giri?inde ki yol ile da? aras?ndaki bo?lukta çöp bo?altt?klar?n? belirten Arhavi Belediye Ba?kan? Co?kun Hekimo?lu “ Adeta çöp ile kö?e kapmaca oynuyoruz, bu sorunu kökünden çözmemiz gerek, Çevre ve ?ehircilik bakanl??? mutlaka bu soruna el atmal?” dedi.

Sorunlu i?letme ÇAYKUR’a sat?ld?

-Çay ??letmeleri Genel Müdürü ?mdat Sütlüo?lu sat?n al?nan 100 dönümlük araz? içinde kurulu depo ve çe?itli binalar?n oldu?unu söyleyerek” Arhavi fabrikam?z? buraya ta??yaca??z ve bizim için en önemlisi büyük bir depoya sahip olmak oldu” dedi.

Meralar?n efendisi “ Rüzgâr “ oldu

-Yusufeli Derekap? Bo?a güre?lerinde Aziz Yi?it’e ait bo?a birincili?i kazand?.

Rafting ?ampiyonas? sona erdi

-Çe?itli kategorilerde yap?lan Rafting ?ampiyonas? sona erdi.

Yusufeli’n de Tiyatroya büyük ilgi

Yusufeli Demirkap? festival program?nda Tiyatro ilgi gördü.

Yusufeli etkinlikleri ba?lad?

Derekap? festivali Türkiye Rafting ?ampiyonas? ile start ald?. Yusufeli, Derekap? Güre? etkinliklerinde Türkiye Rafting ?ampiyonas?na ev sahipli?i yap?yor.

Yusufeli Maden gerçe?ini ara?t?r?yor

-Yusufeli ilçesinde ç?kart?lacak olan maden için Belediye ve Kaymakaml?k olumlu veya olumsuz ko?ullar? ara?t?r?yor.

Sarp’a kilit vurdular

Uluslararas? nakliyeciler Gürcistan’? protesto için Sarp S?n?r Kap?s?n? TIR geçi?lerine kapatt?

Hopa"da oynanan gergin maç? Hopaspor kazand?

-Çeki?meli Artvin Amatör liginde Hopa stad?nda oynanan kar??la?may? Hopaspor 3-0 kazanarak liderli?i Borçka dan ald?.

Cerattepe gerçe?i

Uzun y?llar önce ke?if edilen Cerattepe ad?m ad?m bugünlere geldi.

Ba?bakan noktay? koydu

-Ba?bakan Ahmet Davuto?lu cerattepe de mahkeme karar?na kadar hiçbir çal??maya izin vermeyeceklerini söyledi.

Artvin bunu hak etmedi

-Son bir haftad?r Artvin ”de do?as?n? korumaya çal??an insanlara yönelik yap?lan ?iddet ve bask?n?n dozaj? art?r?ld?.

Artvinliler direniyor

-Ceratepe”de yap?lmas? planlanan maden tesislerine kar?? ç?kan yöre halk? yüzlerce polis ve Askere kar?? direni?lerini sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bölge Çal??tay? Düzenlendi

Trabzon ”da yap?lan Kültür ve Turizm Bölge çal??tay”?n da Bölge turizmi masaya yat?r?ld?.

Yusufeli’nde bal evi

-Seçim beyannamesinde Bal evi sözü veren Yusufeli Belediye Ba?kan? Eyüp Aytekin sözünü tuttu.

Hopa’da Güler Suba?? isyan?

Hopa ”da e?i taraf?ndan öldürülerek asansör bo?lu?una at?lan Güler Suba?? için Hopal? kad?nlar yürüdü.

Hem?irenin kat?l? ?mam e?i ç?kt?

Artvin’in Hopa ilçesinde ya?ayan ve bir haftad?r kendisinden haber al?namayan 46 ya??ndaki 2 çocuk annesi Güler Suba??’n?n cesedinin dün oturdu?u apartman?n asansör bo?lu?unda bulunmas?n?n ard?ndan ölümü ile ilgili e?i Ya?ar Suba?? tutukland?

Kay?p kad?n Asansör bo?lu?undan ç?kt?

-Hopa ”da bir haftad?r aranan Güler Suba?? için TV program?nda “Acaba Asansör bo?lu?unda m?” cevab?n?n ard?ndan kay?p kad?n asansör bo?lu?unda ç?kt?.

Yusufeli gönüllü itfaiyeci ar?yor

Yusufeli Belediyesi yang?nlara kar?? gönüllü itfaiyeciler birli?i olu?turmak istiyor.

Ar?c?lar Trabzon ”da topland?

Kalk?nma Bakanl??? Dokap taraf?ndan Trabzon”da düzenlenen seminere Ar?c?lar yo?un ilgi gösterdi.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER