SON DAKİKA

Birinci Dünya Savaşı

Bayram Ali Kavalcı
Bayram Ali Kavalcıbayramalikavalci@hotmail.com
köşe yazarı
Bu makale 08 Kasım 2018 Perşembe 13:53 'de eklendi ve 1516 kez görüntülendi.

Tarihe ilk küresel savaş olarak geçen Birinci Dünya Savaşı, verilen zayiatın büyüklüğü, kullanılan modern silahlar ve teknolojik araçların yanı sıra doğurduğu sonuçlarla kurulacak yenidünya düzeninin temellerini attı.

Dün­ya Sa­va­şı’na gi­ri­şi­miz 1914, o za­man­lar ik­ti­dar­da olan İttihat ve Te­rak­ki Hü­kü­me­tinin, Al­man­ların te­si­ri al­tın­da ka­la­rak ka­bul et­ti­ği bir oldu-bit­ti so­nu­cu­dur. Bu sa­vaş büyük bir İmparatorluk olan 600 yıllık Os­man­lı Dev­le­ti’nin so­nu ol­du.

Tür­ki­ye’nin şehit, malul, yaralı, esir ve kayıplarının sayısı 4 milyona yaklaştı. Savaş sonunda, o za­man baş­kent olan İs­tan­bul bi­le işgal edil­di. Mond­ros Mütarekesi ile Os­man­lı, ta­rih­te­ki ro­lü­nü ku­ru­la­cak ye­ni Türk Dev­le­ti’ne bı­rak­tı. Hal­kı­mı­zın se­fer­ber­lik de­di­ği bu harp­te, Türk Or­du­su, şu 7 cep­he­de, şan ve şe­ref­le çar­pış­tı: Kaf­kas­ya, Ga­liç­ya, Ma­ke­don­ya, Ça­nak­ka­le, Su­ri­ye, Fi­lis­tin ve Irak. Sa­va­ş, bi­zim gi­ri­şi­miz­den, tam 4 yıl son­ra, 11 Ka­sım 1918’de so­na er­di. I. Dün­ya Sa­va­şı’na, baş­ta Av­ru­pa kı­ta­sı ol­mak üze­re, dün­ya­nın 5 kı­ta­sın­dan pek çok dev­let ka­tıldı ve mad­dî ka­yıp­lar ya­nın­da, 10 mil­yon­dan faz­la in­san bu savaşta hayatını kaybetmiş oldu.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER