SON DAKİKA

Yetkiyi ald?lar

R?ZE VAL?L??? ANKARA R?ZE GÜNLER? ?Ç?N YETK?Y? VERD?

Bu haber 13 Aralık 2014 Cumartesi 16:25 'de eklendi

 Ankara Rizeliler Derne?i, Valilikle imzalanan protokol sonras?, 19-22 Mart 2015 tarihlerinde 6’nc?s? yap?lacak Ankara Rize Tan?t?m Günleri haz?rl?klar? için start? verdi.

Rize’de Piyano Cafe’de düzenlenen bas?n toplant?s?nda konu?an Ankara Rizeliler Derne?i Ba?kan? Fatih ?slam Karao?lu, 2014’te oldu?u gibi 2015’te de Rize Günleri’ni düzenlemek üzere yetki ald?klar?n? söyledi.

Geçen y?l yap?lan ve büyük bir co?ku içerisinde tamamlanan Rize Tan?t?m Günleri sonras? elde edilen gelirle Ankara’da bir mülk ald?klar?n? ve Rizelilerin kullan?m? için tadilat?n? tamamlad?klar?n? belirten Karao?lu, 19-22 Mart 2015 tarihlerinde, Rizelilere yak???r bir tan?t?m günlerine imza atmak istediklerini kaydetti.

Ba?kan Vekili Musa Abay, Genel Ba?kan Yard?mc?lar? Hanefi Günayd?n ve ?lhami Ho?ver, Ba?kent ?kizdereliler Derne?i Ba?kan? H?z?r ?nan, Genel Sekreter Hulusi Nurhan Bulak, Ankara Çayelililer Derne?i Ba?kan? Ahmet Talip Karao?lu, ?yidere Derne?i Ba?kan? ?hsan Uzun, ?im?irli Köyü Derne?i Ba?kan? Hamit Zehir’le birlikte, Vali Ersin Yaz?c? ile imzalad?klar? protokol sonras? bas?n mensuplar?yla biraraya gelen Ankara Rizeliler Derne?i Ba?kan? Fatih ?slam Karao?lu, her y?l Ankara’da düzenlenen Rize Günleri etkinli?inin Rize ad?na güzel günlerin ya?anmas?na vesile oldu?unu belirterek, “Bu günlerde Ankara’n?n yo?un temposuna Rize çay? tad?nda k?sa bir mola verilmektedir. Rize Günleri Ankara’da sab?rs?zl?kla beklenen bir etkinlik haline dönü?mü?tür. 2014 y?l?nda Rize Valili?imiz r-taraf?ndan AKM’nin Ankara Rizeliler Derne?i’ne tahsis edilmesiyle birlikte ‘Rize Uluslararas? Karadeniz’e Kom?u Ülkeler Kültür ve Sanat Etkinlikleri’ ad?yla uluslararas? mahiyette düzenlenmi?tir. 2015 y?l? Rize Günlerinin düzenleme yetkisi Ankara Rizeliler Derne?ine tekrar verilmi?tir. Rize Valili?imizle protokol imzalad?k. Bu anlamda Say?n Valimize çok te?ekkür ediyoruz. Bu süreci planlama görevi bize verilmi? bulunmaktad?r.” dedi.

Ba?kan Fatih ?slam Karao?lu Benzerlerinden çok farkl? görsel unsurlar?n bulundu?u, uluslararas? düzeyde gerçekle?tirilen ve emsallerine örnek te?kil eden bir proje ile 2014 y?l? Rize Günleri’nin Ankara Rizeliler Derne?i taraf?ndan düzenlendi?ini hat?rlatan Ba?kan Karao?lu, ?öyle devam etti:

“Ovit tüneli, Zil Kale, çay tarlas?, kemer köprüsü ve bak?r madeniyle adeta Rize’yi Ankara’da canland?rm??t?k. Uluslararas? Rize tan?t?m Günleri’ne Kazakistan, KKTC, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Bulgaristan, Romanya temsilcileri kat?lm??lard?r. Uluslararas? boyu etkinli?imize renk katm??, adeta festival havas?nda bir Rize Günleri ya?anm??t?r. Bu arada, Kazakistan’dan bir teklif ald?k; Rize Günleri’ni Kazakistan’da düzenleyelim diye Büyükelçi bize böyle bir teklifte bulundu. Rize Valimiz ve bütün ilçe kaymakamlar?m?z, bütün belediye ba?kanlar?m?z?n bulundu?u aç?l?? törenine Rize Milletvekilleri ile Rizeli üst düzey bürokratlar, kamu kurum ve kurulu?lar?n?n yöneticileri, Rizeli bütün sivil toplum kurulu?lar?n?n temsilcileri ve hem?ehrilerimizin yüksek oranda kat?l?m? ile muhte?em bir aç?l?? günü ya?am??t?k.”

ETK?NL?K GEL??R ?LE ANKARA’NIN GÖBE??NDE R?ZEL?LER?N KULLANACA?I MÜLK ALINDI

Kurulan 109 standda Rize’nin yöresel ürünlerinin sergilendi?ini ve sat???n?n yap?ld???n? kaydeden Karao?lu, 2014’te düzenledikleri organizasyonun gelirleri ile bütün Rizelilerin kullan?m?na sunulmak üzere bir mülk sat?n ald?klar?n?, böylelikle uluslararas? boyutu ve muhte?em organizasyonuyla gündemde kalan 2014 y?l? Rize Günleri, bütün Rizelilerin kullan?m?na aç?lan daire ile unutulmazlar aras?na girmi?tir. Dairemiz, Ankara K?z?lay – ?nk?lap Sokak’ta bulunmakta olup, bu ay içerisinde bütün hem?ehrilerimize hizmet vermeye ba?layacakt?r.” dedi. Alt?nda? Belediyesi taraf?ndan tarihi bir binan?n da i?letilmek üzere kendilerine tahsis edildi?ini belirten Karao?lu, ?öyle devam etti:

“Bu bina Çaykur taraf?ndan tefri? edilmi? olup, 2014 y?l? Eylül ay?ndan itibaren i?letmeye aç?lm??t?r. Burada kahvalt? ve yöresel yemeklerle restoran hizmeti verilmekte olup, Çaykur ürünleri için de bir sat?? noktas? bulunmaktad?r. Bu anlamda Çaykur Genel Müdürümüz ?mdat Sütlüo?lu’na da te?ekkürlerimi sunuyorum. Rize Kona??nda bayramla?ma programlar?n? gerçekle?tirdik. Ayr?ca Rize’mizin de?erli milletvekilleri ile kahvalt? programlar?m?z oldu. Burada ayr?ca ilçe derneklerimiz de çe?itli etkinlikler düzenlemektedirler. 2014 y?l?ndan önceki 4 y?l boyunca bildi?iniz gibi Rize Günleri’ni Rize Dernekleri Federasyonu düzenliyordu. 2 senedir de bu etkinli?i düzenleme görevi Ankara Rizeliler Derne?i’ne verilmektedir. Önümüzdeki y?llarda bu büyük organizasyonu düzenleme görevi ba?ka bir derne?e de verilebilir. Hatta Rize Günleri’ni her sene ba?ka bir derne?in düzenlemesi gibi bir gelenek de olu?turulabilir. Önemli olan, tan?t?m günleri neticesinde hem?ehrilerimize kal?c? de?erler b?rakmakt?r. Ankara Rizeliler Derne?ine etkinlik sonras? mülk al?nmas? yönünde hiçbir telkinde de bulunulmam??t?r. Biz yönetim olarak i?in en ba??nda kal?c? de?erler b?rakmak ve hay?rla an?lmak üzere gayrimenkul edinilmesi yönünde karar vermi?tik. Allah nasip etti ve ald?k. Bu mülk, her zaman bütün Rizelilerin kendisini özel hissetti?i bir yer olacakt?r.”

2015’TE ORGAN?ZASYON GÖREV? Y?NE B?ZE VER?LD?

2015 y?l?ndaki Ankara Rize Tan?t?m Günleri organizasyon görevinin yine Ankara Rizeliler Derne?ine verildi?ini söyleyen Ba?kan Karao?lu, bu y?l oldu?u gibi gelecek y?lda da ba?ar?l? bir etkinlik düzenleme çabas?nda olduklar?n? vurgulayarak, ?unlar? söyledi:

“Yine emsallerine örnek te?kil edecek bir çal??ma gerçekle?tirmek istiyoruz. Rize Günlerinin Rizemiz ve ülkemiz için daha ba?ar?l? olmas?n? sa?layacak olan herkese kap?m?z aç?kt?r. Her a?amada herkesin deste?ini bekliyoruz. Unutulmamal?d?r ki, Rize Günlerinin ba?ar?s? Rizelilerin ba?ar?s?d?r.”

Ankara Rizeliler Derne?i Ba?kan? Fatih ?slam Karao?lu, Vali Ersin Yaz?c? ile imzalad?klar? protokole ili?kin aç?klamas?n? tamamlad?ktan sonra bas?n mensuplar?n?n sorular? cevapland?.

2014 y?l?ndaki etkinlik sonras? bir gayrimenkul ald?n?z. 2015’teki etkinlikten de bir gayrimenkul kazand?racak m?s?n?z?

Ba?kan Vekili Musa Abay:

“Ömrüm sivil toplum kurulu?lar?nda geçti. STK’lar?n temel amaçlar? aras?nda kendi ülkelerini, bölgelerini, ?ehirlerini tan?tmakt?r.  Biz ilk defa ?stanbul’da Hem?in Derne?i olarak kendi mülkümüzü ald???m?zda çok mutlu olmu?tuk. Yine Ankara’da Pastac?lar Odas?nda görev ald???m zaman Pastac?lar Odas?na bir yer alm?? ve hepimiz çok mutlu olmu?tuk. Çünkü, bütün pastac? arkada?lar?m?z gelmi? orada kendi evinde rahat etmi?ti, oradan oraya kirada gezmekten kurtulmu?tuk. Daha sonra Rize Dernekleri Federasyonunu kurduk, birlikte çal??maya ba?lad?k. Rizelilerle ilgili küçük bir katk? sa?lad???m?zda bile mutlu olduk. Bu

Ba?kanvekili Musa Abay ba?lamda, geçen y?l yapt???m?z etkinlikten art?rd???m?z mebla? ile Rizelilere bir yer kazand?rd?k. ?imdi burada bir ?ey var. Rize’deki Rizeliye Ankara’daki Rize Evi’nin ne yarar? var? De?erli arkada?lar, Ankara’y? bilenler vard?r. Ankara’da her yerde bir il derne?inin k?z yurdu, erkek yurdu var. Dernek binalar? var, odalar? var, lokalleri var. Bundan bütün ?ehirler mutlu oluyor. Biz bu alanda Rizeliler olarak maalesef geri kalm??t?k. ?imdi bu arkada?lar?mla beraber bu bo?lu?u in?allah doldurmaya ba?lad?k. Yer almak, mülk almak daima yörenin gücüdür, tan?t?m?d?r, kurumsal anlamdaki varl???n?n belirtisidir. Bu dairelerde, bu binalarda Rizeli ö?renciler, Rize’den gelen misafirler kalacakt?r. Bu nedenle, bizler mülk al?nmas?ndan ve daha fazla gayrimenkul edinilmesinden yanay?z. Biz, Rize’yi en iyi ?ekilde temsil etmeye çal???yoruz. Dü?ünün, bir Türk vatanda?? Brüksel’de, Londra’da, Amerika’da bir bina als?n, oray? tefri? etsin ve güzel görünmesin! Bence güzel görünür. O yüzden alabilen als?n, yapabilen yaps?n.”

Fatih ?slam Karao?lu: “Bu mülk edinilmesi konusunda bir ilk ya?ad?k. Bu Tan?t?m Günlerini ilk düzenleyen Trabzonlulard?r. Onlar her y?l bir mülk edinmektedir. Biz de arkada?larla böyle yola ç?kt?k. Rizeliler gelsin ziyaret etsinler, ö?renciler gelsin ders çal??s?n, belki bir kütüphane de olu?turulabilir. O anlamda iyi olur diye dü?ünüyoruz.”

Daha önceki yönetim mülk edinmi? miydi?

Daha önceki yönetim böyle bir mülk edinmedi.

Say?n Ba?kan, siz tarih belirlediniz, Valilikten de sözle?me imzalad?n?z, tarihini ald?n?z fakat halen daha kamuoyunda bir tart??ma olu?turuluyor. Kar?? derne?in Rize Dernekleri Federasyonu ad?na Rize Valili?ine bir ba?vurusu oldu zannedersem. ?u anda durum nedir? Rize Dernekleri Federasyonu Genel Ba?kan? yetkisel anlamda sizde mi veya onlar bu ismi kullan?yorlar. Bir kafa kar???kl??? olu?uyor. Bunu da bir aç?klarsan?z; Rize Dernekleri Federasyonu yetkisi ?u anda kimde?

Asl?nda ben pek tart??malara girmek istemiyorum. Yani bizler asl?nda önümüze bakmam?z laz?m. Rizeliler bu tart??malardan rahats?z oluyor. Biz de inan?n bu tart??malardan ho?nut de?iliz. Bu tart??malar?n ya?anmamas?n? istiyorum. Ve gelin lütfen elele verelim, birlik beraberlik içerisinde olal?m. O arkada?lar?m?z da gelebilir. Bizimle çal??abilir. Bir sorunumuz yok ama Rize Dernekleri Federasyonunu hep beraber kurduk. Federasyondaki mahkemelik süreç halen devam ediyor.  Ankara Valili?ine sorabilirsiniz. Mahkeme sürecinde temyiz a?amas? devam ediyor. Yetkisel anlamda bir sorun var; mahkeme yetkiyi iptal etti ama bu heyet biliyorsunuz, yap?lmayan bir ola?anüstü kongreyi yapt?. Ola?anüstü kongrede divan heyeti olu?tuktan sonra mahkemenin tayin etti?i heyetin görevi bitmi?tir. Divan ba?kan? seçilir ve süreci (kongreyi) divan ba?kan? yönetir. Divan Ba?kan? süreci yönettikten sonra bu yönetim olu?mu?tur, 23 Mart Kongresi ile birlikte ve Ankara Valili?i de 23 Mart Kongresini onaylam??t?r. Di?er arkada?lar?m?z Federasyon defterlerini bize teslim etmemi?tir. Daha sonra Ankara Valili?i bize defter teslim etmi?tir. Ve yap?lmayan ola?an kongre de 1 Aral?k’ta gerçekle?mi?tir. Bizim yönetimimiz buradad?r. Federasyon yönetimi olarak bizler gözüküyoruz, Ankara Valili?inin kay?tlar?nda ama temyiz a?amas? devam etmektedir. Hukuki süreç uzun zaman alabilir, onun için biz bu tart??malara girmek istemiyoruz. Ne yapt?k biz; bu tart??malar? ya?amamak için Ankara Rizeliler Derne?i üzerinden Rize Günlerini yap?yoruz. Lütfen Ankara’daki, ?stanbul’daki, Rize’deki bütün Rizeliler, STK’lar bize destek verin, Rizemizi daha ilerilere ta??yal?m.

?lçe dernek ba?kanlar? olarak da hepimiz Ankara Rizeliler Derne?inin içerisindeyiz. Çayelisiyle, F?nd?kl?s?yla, Arde?eniyle, ?kizderesiyle, Hem?iniyle, Pazar?yla, Kalkanderesiyle, ?yideresiyle, ?im?irlisiyle, Haçapitiyle hemen hemen bütün dernekleriyle biz beraber hareket ediyoruz. Belki 3-5 arkada??m?z?n k?rg?nl?klar? olabilir, belki o arkada?lar fazla ses ç?kart?yorlar. Bundan ötesi de?ildir.

YORUM GÖNDER

Yorum Yok

YORUMU GÖNDER
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER