SON DAKİKA

RTEÜ ismi ile büyümek istiyor

-Son y?llarda h?zl? bir ?ekilde Büyüyen Recep Tayip Erdo?an Üniversitesi büyümeyi kendine hedef belirledi.

Bu haber 04 Ocak 2016 Pazartesi 10:49 'de eklendi

 R?ZE:2006 Y?l?nda kurulan Recep Tayip Erdo?an Üniversitesi Türkiye’nin her ilinden ö?renci bünyesinde bulundurdu?u gibi farkl? 27 ülkeden de ö?rencisi bulunmakta.

     17 Mart 2006 y?l?nda 15 ilin Üniversitesi ile birlikte kurulan ve h?zla büyümeye devam eden RTEÜ si her y?l ö?renci say?s?n? art?rmaya devam ediyor.

    RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Kahraman Rize Üniversitesinin temelinin asl?nda 1976 y?l?nda Rize Engindere mahallesinde kurulan E?itim Fakültesi ile at?ld???n? söylüyor. Rektör Kahraman “ 1992 y?l?nda Rize ”de Su ürünleri ve ?lahiyat fakülteleri aç?larak kurulu?a do?ru ilerlemeye ba?lad?k.95-97 y?llar?nda ise 4 fakülte 2 meslek yüksekokulu, 165 ö?retim üyesi ve 6500 ö?rencisi vard?. O dönemlerde fakültelerimizde sadece 2 Profesör vard?” dedi.

     107 f arkl? diploma veriyoruz

Recep Tayip Erdo?an Üniversitesi Rektörü Hüseyin Kahraman ?u an Üniversite bünyesinde 53 profesör bulundu?unu belirterek “ geçmi?te 4 doçent vard?, bugün 77, 45 yard?mc? doçent vard?, bugün ise 258 yard?mc? doçent bulunmakta Üniversitemiz Lisans, Lisansüstü, doktora, ö?renim ve çe?itli dallarda toplamda 107 farkl? diploma vermekte. ?u an üniversitemizin ö?retim kadrosu ise 927 ki?iden olu?makta. ?dari 55 görevlimiz varken bugün 375 oldu, 4 y?ll?k fakültelerde ö?renci say?s? 1344 iken bugün bu rakam 8876 oldu. Ön lisans 2 y?ll?k 1300 ö?renci varken bu rakam 4900 e yükseldi. 4 y?ll?k ön lisans gören ö?renci say?m?z 8876 ya ula?t?. Kurulu?unda 14 ö?renci doktora e?itimi görürken bugün bu rakam 1563 rakam?na ula?t?, geçmi?te toplamda 6300 olan ö?renci say?m?z bugün 17722 ye ç?kt?” dedi.

         Her ilden ö?rencimiz var

Rize RTEÜ Rektörü Hüseyin Kahraman Üniversitede her ilden ö?rencinin e?itim ve ö?retim gördü?ünü belirterek “ 81 ?lden ö?rencimiz bulunmakta, tabii a??rl?kl? olarak Rize, Trabzon, Artvin, Giresun ön plana ç?kmakta, bunun d???nda ülkemizin her kö?esinden ö?rencimiz Üniversitemizde bulunmakta, Yurt d???ndan ise Orta Asya a??rl?kl? olmak üzere 27 ülkeden 423 ö?rencimiz bulunuyor, bu ö?rencilerimiz genelde Tip, Di? hekimli?i, ?ktisat ve ?lahiyat bölümlerini tercih etmekte, Üniversitemizde Ön lisansta 1,5 kat art?? sa?lad?k, Lisanslarda 4 y?ll?klarda ise 6,4 art??, Yüksek lisansta 82 kat art?? ve doktora da ise 10 kat art?? sa?lad?k” dedi.

     Kahraman Rize Üniversitesinin kurulu?undan günümüze kadar 31 bin 326 ö?renciyi mezun etti?ini söyledi.

     H?zla geli?iyoruz

Rektör Hüseyin Kahraman RTEÜ n de 3 enstitü, 12 fakülte 6 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu bulundu?unu belirterek” Yüzde 90 oran?nda ö?retim görevlisi aç???m?z yok. D??ar?da birçok Üniversiteye destek veriyoruz. Artvin, Gümü?hane, Giresun illerine üniversitemizden destek vererek bu üniversitelerimizin de e?itimine katk? sa?l?yoruz. Bizim hocalar?m?z bu üniversitelerde dekanl?k yapmakta. Bizim ile birlikte kurulan üniversiteler içinde en iyisi durumunday?z” dedi.

     ?smimize laik olmal?y?z

RTEÜ Rektörü Hüseyin Kahraman Cumhurba?kan? Recep Tayip Erdo?an ”in desteklerini ald?klar?n? belirterek “ Cumhurba?kan?m?z?n ismine laik olmak zorunday?z. Önümüzde ki y?l iktisat ve Hukuk fakülteleri hizmete girecek. H?zla büyüyen büyüme ile birlikte ülkede isminden söz ettiren Üniversiteler aras?nda yer almak istiyoruz. Her y?l basamaklar?m?z? 10 kat art?rarak Türkiye ”de ki üniversiteler aras?nda sayg?n duruma gelmek zorunday?z. Bu y?l nitelik artmas? için kay?t anlam?nda Üniversitemizi tercih edenlerin yüzde 99, undan yüzde 97 i si üniversitemize kay?t oldu, Lisans tercihlerinde ise yüzde 98,5 e ula?t?k. Bu rakam önceki y?l yüzde 92 oran?ndayd?. Ülkemizde lisans e?itimi veren 104 üniversiteden tercih s?ralamas?nda 20 inci s?rada yer almaktay?z. Ön lisans tercihlerinde ise 17 s?rada yer almaktay?z. Bizimle birlikte kurulan 15 üniversiteden 1 s?rada yer al?yoruz. ?n lisansta ise en çok Tip ve ?lahiyat ö?rencileri bizi tercih etmekte. Önceki y?la göre Tip fakültemizde art?? oran?m?z 10 kat oldu hedefimiz öncelik ve niteli?i art?rmak. Bu üniversite her hangi bir üniversite de?il. Cumhurba?kan?m?z?n ismini ta??yan bir üniversite ve 2000 y?l?ndan sonra kurulan 62 üniversite aras?nda devlet üniversitesi olarak 2 s?raday?z. Ülke genelinde ise önceki y?l 50, bu y?l ise 40 s?rada yer almaktay?z” dedi.

     Hizmet sektöründe 2 fakültemiz var

Rektör Hüseyin Kahraman hizmet sektöründe iki fakültenin Rize ”ye hizmet verdi?ini belirterek”  A??z ve D?? sa?l??? hizmet binam?z her ne kadar yeterli olmasa da 2014 y?l?nda 30864 hastaya bak?ld?, 2015 y?l? ilk 7 ay?nda ise 34309 hasta bak?ld?, son 5 ayl?k rapor henüz gelmedi,, Ara?t?rma hastanemizde ise Geçti?imiz pazartesi günü 3967 hastaya bak?ld?, 50 ameliyat gerçekle?ti ve 425 yatan hasta bulunmaktayd?. Y?l ortalamas?na bakt???m?zda günde 3 ile 4 bin hasta hastaneye müracaat etmekte. 2014 y?l?nda bu hastanemizde 885 bin 141 hasta kabul edildi. 2015 ilk 7 ay?nda ise 510 bin hasta kabul edildi” dedi.

     Belli bran?larda uçurum fark? var

RTEÜ Rektörü Hüseyin Kahraman belli bran?larda uçurum fark? oldu?unu belirterek “ Onkoloji dal?nda doktor bulman?n zor oldu?unu belirterek “ T?bb? onkolog bulmak zor, daha önce hastanemizde görev yapan baz? doktorlar daha yüksek maa? teklifleri ile hastanemizden ayr?ld?. Onkoloji hastanemiz Türkiye’nin say?l? hastanelerinden t?bbi olarak bir tanesi ancak doktor bulmakta zorlanmaktay?z” dedi.

   Bran?lar? birle?tirdik

RTEÜ ne ba?l? baz? bölümleri birle?tirdiklerini belirten Kahraman “ Ayn? bölümlerden baz? ilçelerimiz ve merkezde fakülte veya yüksekokul vard?, biz bunlar? birle?tirdik, bölünme yerine tek çat? alt?na toplad?k, diploma bir yerden verilmeli, Arde?en Turizm, Pazar Ziraat dal?nda e?itim vermekte, geçmi?te bunlar ayr? ayr? yerlerde bulunmaktayd?. Üniversite bir yerden tek diploma vermeli. Kampus içinde Mühendislik fakültesini kuraca??z. Di? hekimli?i fakültemizin temelini bu y?l içinde ataca??z, eski ta?l?dere fabrikas? alan?nda bu y?l in?aat? ba?layacak. Ayr?ca eczac?l?k fakültesini de bu y?l içinde hayata geçirmek istiyoruz, sa?l?k kampüsü içinde Eczac?l?k fakültesinin yer almas?n? istiyoruz, bunun teklifini YOK e sunduk” dedi.

    Spor Akademisini yeni kurduklar?n? belirten Kahraman “ Bu akademinin ba??na Aslan Kalkavan”? getireceklerini belirterek “ Art?k bundan sonra Üniversitemiz spor alanlar?nda da ba?ar?lara imza atacak” dedi.

    Rizeli sahip ç?kmal?

RTEÜ nin Rize’nin ortak paydalar?ndan biri oldu?unu belirten Prof. Dr. Hüseyin Kahraman “ Rize Üniversitesine ve ö?rencisine sahip ç?kmal?. Ö?renciler bu ilin elçileri olacak, Tüm Rize halk?ndan Üniversiteye sahip ç?kmalar?n? bekliyorum. Üniversitemizin birçok binas?n? hay?rsever vatanda?lar?m?z yapt?. F?nd?kl?, Pazar, Arde?en, Çayeli, ?yidere ve Derepazar? ilçelerimizde bulunan Üniversite bina ve ö?rencilerimize yöre halk? sahip ç?kmal?d?r. Ö?renciler bizlere emanettir, Rektörlük olarak olumlu ve yap?ca ele?tirilere her zaman aç???z. Herkese kap?m?z sonuna kadar aç?kt?r. Üniversitemize destek veren ba?ta Cumhurba?kan?m?z, siyasilerimiz, Bürokrat ve STK lar ile i? adamlar?m?za ?ükran borçluyuz” dedi.

    2016 y?l?n?n kurulu?lar?n?n 10 inci y?l dönümü oldu?unu belirten Kahraman “ Bu y?l farkl? ve kapsaml? bir kurulu? y?l dönümü kutlayacaklar?n? söyledi.

 

 

 

 

YORUM GÖNDER

Yorum Yok

YORUMU GÖNDER
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER