SON DAKİKA

RTE ?smi bize yük katt?

-RTE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman Cumhurba?kan?n?n ismine laik olmak istediklerini söyledi.

Bu haber 14 Kasım 2014 Cuma 13:30 'de eklendi

 -16500 Ö?rencisi bulunan RTEÜRektörü Hüseyin Karaman Cumhurba?kan? isminin kendilerine yük katt???n? belirterek” Cumhurba?kan?m?z?n ismine laik olmak istiyoruz. Hem akademik olarak, hem örnek üniversite olarak bunu ba?armak zorunday?z” dedi.

-Rize”de STK lardan büyük destek gördüklerini belirten Karaman” Gelecek sene yeni birimler açaca??z, fazla büyümeden ba?ar?l? olmak istiyoruz. Ba?ar? ile büyümeyi e?it oranda tutmal?y?z” dedi.

    R?ZE: Recep Tayip Erdo?an Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman Üniversite isminin kendilerine ekstra yük katt???n? söyledi.

    Rize Temsilcimiz 53 Gazeteciler Derne?i Ba?kan? Mustafa Bayrak”?n sorular?n? Canli yay?nda  Geli?im TV ekranlar?nda cevapland?ran  Recep Tayip Erdo?an Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Hüseyin Karaman Rize”de Üniversite temelinin 1976 y?l?nda E?itim Fakültesi kurularak ba?lad???n? belirterek” 96 Y?l?nda iki fakülte kuruldu ve Üniversitemiz büyümeye ba?lad?. ?u an 860 Akademik ö?retim görevlisi, 350 idari personelimiz ve 16500 ö?remcimiz  11 Fakülte, 7 Meslek okulu, 7 Yüksek okul ve 9 Ara?t?rma merkezi ile e?itim vermekteyiz. 96 farkl? diploma uygulamam?z var. 2 y?ll?k ve 4 y?ll?k yüksek lisans programlar?m?z bulunmakta. Güzel sanatlar Fakültemizi aktif ettik. Önümüzde ki y?l Beden E?itimi ve Spor yüksek okulunu 4 y?ll?k olarak faaliyete geçirece?iz” dedi.

   Niteliksel büyümek

RTEÜ Rektörü Hüseyin Karaman 4y?ll?k programlarda 8 bin ö?rencimiz bulunmakta, biz Üniversite olarak nitelikli olarak büyümek istiyoruz. Ba?ar? ile büyümek bizim için önemli. Rize”de birçok projeye bizlerinde deste?i var, bunlardan biri Lojistik üst, di?er katk?m?z olan projeler Sahil park? ve çe?itli projeler var. Üniversite bulundu?u yerde mutlaka örnek olmal? ve o ?ehre sadece ekonomik de?il, fiziksel de?erlerde vermeli” dedi.

     Cumhurba?kan?m?z?n talebi oldu

Cumhurba?kan? Recep Tayip Erdo?an”?n Rize”ye geli?inde kendisi ile görü?tü?ünü ve Akademik y?l aç?l??? sonras?nda Cumhurba?kan?n?n talepleri oldu?unu belirten Karaman” Cumhurba?kan?m?z ?lahiyat ve Tip alan?nda büyümemizi örnek Üniversite olmam?z? istedi,  RTEÜ olarak sadece Rize”ye de?il, Kafkas ülkeleri, Of, ?sp?r, Erzurum ve Artvin e de hizmet vermekteyiz. Gürcistan dan Ara?t?rma hastanemize hasta gelmekte, ancak bu yeterli de?il, hukuki sorunlar ve alt yap? mutlaka haz?rlanmal?. Tip Fakültemizde 130 ö?retim görevlimiz var. Hastanemiz 510 yatak kapasiteli ancak yeterli de?il. Yüzde 90 in üzerinde doluluk oran? bulunmakta. 2013 y?l?nda Ara?t?rma hastanemize müracaat eden hasta say?s? 857 bin dolay?nda ve tatil günlerini ç?kt???m?zda günlük hasta say?s? 3200 lere ula?makta,  Hastanenin yan?nda bulunan Sa?l?k Meslek lisesini hastanemize katmak istiyoruz. Bu okul yol üzerinde oldu?u için verimli de?il, Sa?l?k meslek lisesini ba?ka bir yerde yapaca??z” dedi.

    Tayip Erdo?an ismi bize yük getirdi

Cumhurba?kan? Recep Tayip Erdo?an”in isminin Üniversite de olmas? kendilerine yük getirdi?ini belirten Karaman” Önceki y?la göre ö?renci say?m?zda 2500 dolay?nda bir art?? oldu. ?sim ile birlikte üniversitemizde yüzde 10 dolay?nda tercih art??? var. Üniversitemizde 4 bin Rizeli olmak üzere ülkemizin her ilinden ö?renci bulunmakta. Bunar ile birlikte 18 farkl? ülkeden 344 ö?renci Üniversitemizde e?itim görmekte” dedi.

    15 Üniversite karar? ile kurulan Üniversiteler aras?nda h?zla büyüdüklerini söyleyen Karaman” ?u an 175 Üniversite aras?nda 67 s?raday?z, bu bizim için yeterli de?il, 50 ve daha iyi seviyelerde olmam?z gerek. Akademik çal??malar?m?z var, Üniversitemizde tüm teknik donan?mlar bulunmakta” dedi.

    Huzurlu Üniversiteyiz

Karaman aç?klamalar?nda “ Huzurlu bir iliz, ayr?ca ö?rencilerimize verdi?imiz imkanlar çok iyi, Üniversite vakfimizin bize verdi?i destekler ile h?zla büyümekteyiz. Ö?rencinin tercih a?amas?nda Terör ve di?er olaylar göz önünde tutulmakta. Gerek benim kap?m, gerek Ö?retim üyesi arkada?lar?m?n kap?s? sürekli ö?rencilerimize aç?k, Rize de tek eksi?imiz sosyal alanlar?n k?s?nt? olmas?” dedi.

    Projeler üretiyoruz

Üniversitenin Çay çal??tay?nda Çay dallar?ndan alternatif yak?t üretti?ini belirten Karaman” 4 AB projemiz , 18 TUB?TAK projemiz var. Elbette büyümek için çal??mak zorunday?z. Akademisyenlerimiz yeni projeler üzerinde çal??makta.  Üniversite içinde 40 sosyal kulübümüz bulunmakta, 20 bin metre kare alanda çok amaçl? bir mekan in?aat? bitmek üzere, ayr?c? Üniversitemizde Saz, Ney, Ebru  kurslar? verilmekte” dedi.

   Turizm okulu Arde?en”de

2015 program?nda Turizm ve otelcilik yüksek okulunun in?aat?na ba?layacaklar?n? söyleyen Karaman” Arde?en”? seçmemizin nedeni var, F?rt?na vad?s?, Ayder ve Kaçkar da?lar?, Otel ve uygulama merkezi olacak, Yine Üniversite kampüsümüzün önünde sahil yolunun üzerini kapat?p deniz dolgusu yaparak ö?rencilerimiz için sosyal bir alan yapaca??z. Burada 90 bin metre karelik bir alan olu?acak” dedi.

   Çaykur”un 2015 y?l? sonuna do?ru Paketleme tesisilerini kendilerine b?rakacaklar?n? söyleyen Karaman “ Burada  Di? hekimli?i ve sa?l?k meslek yüksek okulunu yapaca??z, ayr?ca bu alan içinde Eczac?l?k fakültesini de hayata geçirece?iz” dedi.

   S?radan Üniversite olmayacaklar?n? belirten Karaman” Elbette bizim ayr?cal???m?z olacak. ?limizi tercih edecek ö?renciler Rize fark?n? görecek, stratejik hedefler belirliyoruz ve bu hedefler do?rultusunda ba?ar?ya ula?aca??z” dedi.

 

YORUM GÖNDER

Yorum Yok

YORUMU GÖNDER
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER