SON DAKİKA

Projeler ile göçü önlemek istiyoruz

-Yap?lan projelerin hayata geçmesi ile birlikte Rize’nin 4-5 y?l sonra daha farkl? bir kent olaca??n? belirten ?aban Aziz Karamehmeto?lu “ Burada tek amaç Ye?il ile Maviyi korumak olmal?, Rize bu isimle bilinir, bir ?eyler yaparken do?ay? bozmadan yapmak gerek, Hava Liman? ile ?yidere Lojistik üst aras? kent haline gelmeli” dedi.

Bu haber 15 Şubat 2016 Pazartesi 09:00 'de eklendi

 R?ZE: 21 Gurubu 2400 aktif üyesi ve 46 meclis üyesi bulunan Rize Ticaret ve Sanayi Odas? Rize “de yap?lan projelere büyük katk? sa?lamakta.

     Rize Ticaret ve Sanayi Odas? Ba?kan? ?aban Aziz Karamehmeto?lu Rize TSO sinin Rize’nin gelece?ine yön vermek zorunda oldu?unu belirterek “ Biz bunu gelece?imiz için yapmak zorunday?z. Yapt???m?z ve halen haz?r olan projelerimiz ile gelece?imizi dü?ünmek zorunday?z” dedi.

     2840 üyeleri bulundu?unu ancak bunlardan 2400 ünün aktif çal??an üye oldu?unu belirten RTSO Ba?kan? ?aban Aziz Karamehmeto?lu “ Odam?z?n 21 gurubu ve 46 meclis üyesi bulunmakta, tüm ekip olarak uyum içinde çal??maktay?z, son y?llarda STK lar aras?nda ki ba?? daha da güçlendirdik, bunu yapmak zorundayd?k. Rize ”ye hizmet etmek istiyorsak, bu birlikteli?i sa?lamam?z gerekirdi, geçmi?teki kopukluk hizmet almam?z? proje üretmemizi zorla?t?rmaktayd?” dedi.

        Odalar Piyasalara yön verir

Sivil Toplum kurulu?lar?n?n ?ehrin gelece?ine yön veren kurulu?lar olmas? gerekti?ini belirten RTSO Ba?kan? ?aban Aziz Karamehmeto?lu “ Elbette üyelerimizin sorunlar? oldu?u zaman onlara destek vermek zorunday?z, biz sadece üyesinden aidat alan yan gelip yatan bir oda de?iliz,  Rize olarak hedef büyütmemiz gerek. Ciddi projelere imza att?k, bunlar Hava alan? ve Lojistik üst, Hava alan?n?n bu y?l içinde temeli at?lacak. Lojistik üst için ise yapt???m?z giri?imler sonucunda ula?t?rma bakanl???na dosya götürüldü ve gelen uzmanlar son olarak onay? verdi, art?k bu y?l içinde kazman?n vurulmas?n? bekliyoruz” dedi.

             Cumhurba?kan?m?z?n deste?ini ald?k

Cumhurba?kan? Recep Tayip Erdo?an’dan destek ald?klar?n? belirten RTSO Ba?kan? ?aban Aziz Karamehmeto?lu “ Siyaseti ve siyas? gücü arkanda almad?ktan sonra hiçbir projeni yürütemezsin, bizim arkam?zda Cumhurba?kan?m?z ve Rize “de ki siyasilerimiz var. Yapt???m?z projelerimizi onlar ile payla??p hayata geçirmek için harekete geçiyoruz. Bu projeleri odam?z?n gücü ile yapmam?z mümkün de?il” dedi.

       Rize Marka ?ehir olmal?

STK lar?n projeler için bir araya gelerek güç birli?i olu?turdu?unu belirten Karamehmeto?lu “ Rize için birlik ve beraberli?e ihtiyaç var, son zamanlarda bunu sa?lad?k, ?u an STK lar ile aram?zda her hangi bir sorun yok, gerekti?i zaman toplanarak Rize’nin menfaatleri için hep birlikte elimizi ta??n alt?na koyabiliyoruz. Güzel bir enerji yakalad?k ve marka ?ehir olabilmek için çal??malar?m?z? birlikte yürütüyoruz” dedi.

     Tek eksik Demiryolu

Trabzon ”da yap?lan toplant?da Demiryolunu gündeme getirdi?ini belirten RTSO Ba?kan?” Sarp – Samsun aras?nda 6 ilin ortak de?eri olacak Demiryolunun hayata geçmesi için ortak çal??ma yapmam?z gerek, 6 il olarak bunun için birle?meliyiz, bu bizim ortak de?erimiz olmal?, 6 il olarak bu istek haline gelirse bu hizmeti de al?r?z” dedi.

      Turizm ula??mdan geçer

Rize Hava alan?, Lojistik üst, Ovit tünelinin tamamlanmas? ile birlikte Rize “de in?aat? devam eden 1000 yatakl? otel in?aat? ile Dedeman otelin yerine yeni bir otel in?aat?n?n ba?lamas? ile Rize “de alt yap? sorununun ortadan kalkaca??n? belirten Karamehmeto?lu “ Hava alan?n?n bitirilmesi turizm için önemli, bu y?l içinde in?aat?na ba?lanacak. Bir iki y?l içinde turizmden istedi?imiz pastay? bölge olarak alaca??m?z? dü?ünüyorum. Geçmi?te Deniz turizmi vard?, art?k bu yerini do?aya b?rakt?. Karadeniz bu konuda çok ?ansl? ve Turizm için bölgemizde her ?ey var, Giresun, Trabzon, Rize hatta Batum’u da içine katacak olursak bölge turizm için do?as? ve turizm yat?r?mlar? ile gelecek y?llar?n turizm merkezleri haline gelecek” dedi.

          Turizm Bebek gibidir

Alt yap?s? ile büyüyecek olan Turizmi Yeni do?an Bebek’e benzeten Karamehmeto?lu “ Bölgemiz yeni yeni turizm hizmetleri vermeye ba?lad?, alt yap? ve ula??m?n tamamlanmas? ile Turizm yava? yava? büyümeye ba?layacak, Turizm Bebek gibidir ve yava? bir ?ekilde büyür, önemli olan Bebe?i büyütürken sa?l?kl? büyütmek, Turizm için eksikleri zaman?nda görüp zaman?nda müdahale etmektir. Sa?l?kl? büyümesini istiyorsak gördü?ümüz eksiklerimizi zaman içinde gidermemiz gerek, Rize olarak art?m?z var ve Karadeniz bölgesinde iki termal tesisimiz var, Ayder ve Ridos tesislerimiz bunun yan?nda Anzer de yap?lan sondaj da iki yeni termal su bulundu ve bununda hayata geçmesi ile Rize termal turizminin ba?kenti olabilecek seviyeye gelecek” dedi.

     Ye?il ve Maviyi bozmamal?y?z

Rize akla gelince Ye?il ile Mavinin akla geldi?ini belirten RTSO Ba?kan? ?aban Aziz Karamehmeto?lu “ Bu doku bozulmamal?, bu doku ayakta kalmal? ve kentle?me yap?ld??? sürece bu dokuya dokunulmamal?, ?yidere” de yap?lacak olan Lojistik üst ile Çayeli ç?k???nda yap?lacak olan Hava alan? aras?nda 35 km lik bir mesafe var, ?ehir ise 7-8 km lik alan içinde s?k??t?r?lm??, bu ?ehri 35 km lik alana yaymak gerek, bunun için çal??malar?m?z ve projelerimiz olmal?” dedi.

       ?hracat?m?z azald?

RTSO Ba?kan? Karamehmeto?lu “ Çayeli bak?r sayesinde ihracat rakamlar?n?n yüksek ç?kt???n? belirterek 2014-2015 y?l?nda ihracat?m?z azald?, Çayeli Bak?r i?letmelerinde önce grev ard?ndan bak?r madencilik sektöründe ki kriz ihracat?m?z? azaltt?, Rize ihracat?n?n ba??nda Madencilik gelmekteydi. Bunun d???nda Sarp s?n?r kap?s?ndan zaman zaman gelen ?ikâyetler olmakta, bu ?ikâyetlerin ba??nda kap?da uzun süre beklentiler ihracat?n zaman?nda yap?lmas?n? engellemekte, Rize olarak Ba?ta Azerbaycan ve Gürcistan’a ihracat?m?z olmakta, Gürcistan üzerinden Ermenistan’a yine ihracat olmakta, Rusya ile çok az miktarda bir ihracat bulunmakta, dile?imiz arada ki sorun çözülür ve Rusya ile ihracat?m?z? art?r?r?z” dedi.

           OSB Devreye girecek

Rize Organize Sanayi Bölgesinde son duruma gelindi?ini belirten RTSO Ba?kan? “ yap?m?za ve do?aya uygun tesislerin kurulmas?na öncülük vermekteyiz, çevreyi kirletecek ve do?ay? bozacak sanayi ?irketlerine yer vermiyoruz.  Rize –Mardin sevgi yolunun bitmesi ile GAP’a ba?lanacak olan bölgemiz daha da hareketlenecektir. 4-5 y?l içinde daha hareketli ve canl? bir Rize görece?iz” dedi.

        4 Tesisimiz haz?r

Çayeli ilçesinde in?aat? devam eden ve yüzde 80 lik bölümü tamamlanan 5 binadan 4 ünün tamamland???n? belirten RTSO Ba?kan? ?aban Aziz Karamehmeto?lu “ 4 ünün çevre düzenlemesi yap?lmakta, in?aatlar? tamam ve teslimatlar? yap?ld?. Bu 4 binada Ye?il Çay, Siyah Çay, Paketleme ve di?eri ise çok amaçl? laboratuvar olacak, 5 inci in?aat?m?z bu y?l içinde bitecek, burada da en önemli sayd???m?z Çay çöpünden organik gübre üretimi yapmak istiyoruz. Bununla ilgili Tar?m bakanl??? ile yapt???m?z görü?me sonunda bakan onay? al?nd? ve ?imdi Bakanlar Kurulu onay?n? bekliyoruz” dedi.

     Ticaret odas?n?n eli Rize’nin üzerinden kalkmaz

Recep Tayip Erdo?an üniversitesi ile birlikte kurulan üniversitelere göre çok h?zl? büyüme gösterdiklerini belirten Karamehmeto?lu “ Üniversitemize Borsam?z ile birlikte büyük destek verdik, üniversitemizin büyümesine katk? sa?lad?k. Ramazan aylar?nda yard?mlar?m?z oldu, okul ba?lar?nda 1000 ö?renciye k?rtasiye yard?m?nda bulunduk. Birçok ilimiz ile birlikte ortak çal??malar?m?z var, payla??mlar?m?z?n oldu?u baz? iller var.  May?s ay?nda ?ran ziyaretimiz olacak. Üniversitemizin 4-5 y?l içinde 30 bini a?mas?n? bekliyoruz. Üniversitemiz Rize’mize katk? sa?lamal? Rize ismi varsa Ticaret odas?n?n eli üzerindedir” dedi.

      Esnaf Üniversitesi kuraca??z

Örne?inin ?stanbul ”da ya?and???n? belirten RTSO Ba?kan? ?aban Aziz Karamehmeto?lu” Rize esnaf ve tüccar? için Esnaf üniversitesi olu?turuyoruz, ak?am saatlerinde esnaf?m?z derslere girecek ve seçece?imiz 7-8 dal e?itimde e?itim alacaklar. 3 veya 4 ay sürecek olan e?itimden isteyen esnaf?m?z yararlanabilecek, isteyen esnaf birkaç daldan birden e?itim alabilecek. ?u an alt yap?s?n? haz?rl?yoruz ve önümüzde ki dönemde bunu hayata geçirmek istiyoruz. Ben de bu e?itime öncülük için kat?laca??m” dedi.

    Odan?n üyeleri için var oldu?unu belirten Karamehmeto?lu “ El birli?i ile Rize’mizi haz?rlamak istiyoruz. Bundan sonra katk?lar?m?z devam etmeli” dedi.

      Gurbete son geriye dönü?

Rize halk?n?n gurbette oldu?unu belirten Karamehmeto?lu “ Art?k buna son vermek istiyoruz, Rize ”den göçü önlemek geriye dönü?leri sa?lamak istiyoruz. Buna kararl?y?z ve halk?m?z? art?k kendi topraklar?nda tutmak istiyoruz” dedi.

 

 

 

 

YORUM GÖNDER

Yorum Yok

YORUMU GÖNDER
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER