SON DAKİKA

Muhte?em ödül töreni

-Rize”de ilk kez düzenlenen ba?ar? ödül törenine çok say?da Bürokrat, Siyasetçi, ?? adam?, Sivil toplum örgütü, Bas?n mensubu kat?ld?.

Bu haber 31 Ocak 2015 Cumartesi 09:59 'de eklendi

 R?ZE: 53 Gazeteciler Derne?i taraf?ndan Rize”de ilk kez düzenlenen ödül töreninde i?, siyaset, Bürokrat ve S?v?l toplum örgütü ile STK lar bir araya getirildi.

    Cumhuriyet tarihinde Gazeteciler Derne?i taraf?ndan düzenlenen ödül töreninde Rize ve ilçelerinde görev yapan alan?nda ba?ar?l? gazeteciler ile, Bürokrat, ?? adam? ve S?v?l toplum örgütü ba?kan ve yöneticileri ödüle laik görüldü.

   Ödül töreni Rize ö?retmen evinde ak?am saatlerinde ba?lad?, Törene Rize Valisi Ersin Yaz?c?, Rize Milletvekilleri Hasan Karal ve Nusret Bayraktar, Rize Belediye Ba?kan? Re?at Kasap, Çaykur Genel Müdürü ?mdat Sütlüo?lu, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman,Bas?n ?lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Milli E?itim Bakanl??? Muste?ar? Yusuf Tekin, Rize Milli E?itim ?l müdürü ?emsettin Durmu?, ?l Emniyet Müdürü Adem Çak?c?, Siyas? Parti ?l ba?kanlar? AKP il Ba?kan? Muhammet Avc?, CHP Il Ba?kan? Mehmet Aslankaya, MHP il ba?kan? Cem Kazmaz ve ?l Ba?kan aday? Serkan Birben, Esnaf Kefalet Kooperatifi Ba?kan? Güven Aksoy, Öz G?da ?? Sendikas? ?ube Ba?kan? Tevfik Hançero?lu,Rize Dernekler Müdürü Kaz?m Demirci, Karadeniz Gazeteciler Federasyon ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Turgut Özdemir, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Sekreteri ve Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derne?i Ba?kan? Erdo?an Eri?en, Tar?m il müdürü ?afak Bulut, ?l Genel Meclis Ba?kan? Mehmet Kazanc?,  Ek?io?lu Vakf? Ba?kan? Ali Ek?i, ?? adam? ?aban Ali Raz? ve Ridos Otel Sahibi Kas?m Ek?i ,Sa?l?k Müdürü Mustafa Tepe ve çok say?da davetli kat?ld?.

    Ödül töreninin sunuculu?unu ünlü sunucu Necat? Selvitop yapt?.

     Bir ilke imza att?k

Törende aç?l?? konu?mas?n? yapan 53 Gazeteciler Derne?i Ba?kan? Mustafa Bayrak Cumhuriyet Tarihinde ilk kez Gazetecilerin böylesine kapsaml? bir ödül töreni düzenledi?ini belirterek” Siyaset ve i? adamlar? konusunda Türkiye”de öne ç?kan Rize ilinde Gazetecilerin de bu alanda geri kalmas? mümkün de?il, 53 Gazeteciler Derne?i olarak ilkkez düzenlenen ödül töreninde hatalar?m?z olabilir, bu hatalar?m?z? gelece?e ta??mak istemiyoruz. Burada amac?m?z Bürokrat, ?? adam? , STK ve Gazeteci meslekta?lar?m?z? gelecek y?llara adapte etmektir. 5,5 y?ld?r ba?kanl???n? yürüttü?üm 53 Gazeteciler Derne?inde çe?itli faaliyetlerimiz oldu, bundan böylede Derne?imiz faaliyetlerini art?rarak sürdürecektir” dedi.

Bas?nda Birlik ve Beraberli?e katk? ödülüne laik görülen Dernek Ba?kan? Mustafa Bayrak”?n ödülünü Rize Valisi Ersin Yaz?c? verdi, Yaz?c? konu?mas?nda böylesine kapsaml? bir ödül töreninde kat?lmaktan dolay? mutlu oldu?unu belirterek “ 53 Gazeteciler Derne?i sadece Gazetecilere de?il, ?? adam?, Bürokrat ve STK lar?da ödüle la?k görerek onlar?n çal??ma tempolar?n? de?erlendirdi, kendilerini kutluyorum” dedi.

   Renk Projesi ile ba?ar?l? bürokrat ödülüne laik görülen Rize Valisi Ersin Yaz?c?, Olumsuz ko?ullarda mesaisi d???nda kurtarma ekibi ile gece gündüz çal??arak zor durumda ki vatanda?lar? kurtarmaya giden Sa?l?k Müdürü Mustafa Tepe, Rize”de gençlerin spora kazand?r?lmas? ve yeni tesislerin aç?lmas? için proje üreten Gençlik Spor il Müdürü Mustafa Çelik, Çaykur”da yapt??? ba?ar?l? çal??malar ile Didi ve çay?n çe?itlendirelmesine katk? sa?layan Çaykur Genel Müdürü ?mdat Sütlüo?lu, Rize”de 500 ki?iye istihdam sa?layan ve tüm i? dallar?n? Rize”de yapan i? adam? ?aban Ali Raz?,  Rize turizmine katk? sa?layarak ?kizdere ilçesi Kapl?ca köyünde 30 Milyon TL üzerinde yat?r?m yaparak Turizme katk? sa?layan Kas?m Ek?i, Soma”ya 1 Milyon TL yard?m yapan ve 1500 ö?renciye burs veren Ek?i O?lu Vakf? Ba?kan? Ali Ek?i, Yapt??? AB projeleri ile Rize”de yat?r?m sa?layan Rize Ticaret Borsas?, 53 Gazeteciler Derne?ine yapt??? katk? ve Rize çal??malar?ndan dolay? Milletvekili Hasan Karal ödüle laik görüldü.

   Bas?n”a ödül

Bas?n da ise Y?l?n Bas?n emek ödülüne Hamit Suyabatmaz, Bas?n da 40 Y?l?n? dolduran ve rahats?zl??? nedeniyle sürekli tedav? alt?nda bulunan Yavuzer Tarlan, Karadeniz Gazeteciler Federasyonunun kurulu?una katk? sa?layan Karadeniz Gazeteciler Federasyonu ba?kan? Turgut Özdemir, Ajanslarda ise Y?l?n Ajans Habercili?i ödülene ?HA muhab?r? Göktürk F?rat, Y?l?n Karadeniz Çevre habercili?i ödülüne DHA muhab?r? Muhammet Kaçar, y?l?n genç ajans muhab?rl??? ödülüne ise Cihan Haber Ajans? muhab?r? H?z?r ?lyas Y?ld?r?m seçildi. Spor dal?nda ise En iyi spor gazetecisi ödülüne Alihan Telatar, Y?l?n en iyi spor foto?raf? ödülüne Selman Kutlu, Spor kö?e yaz?lar? dal?nda ise Selim Denizalp ödüle laik görülürken Amatör spor dal?nda Turgay Ayhan, Spor program? ödülü Kaçkar TV den Alatt?n Onay, Amatör spor katk? ödülüne ise Necat? D?l? seçildi.

    Yerel Gazete ödüllerinde ise Yerel bas?nda uzun y?llard?r kö?e yaz?s? yazan Bayram Ali Kavalc?, y?l?n kö?e yaz?s? ödülüne, E?itim ve Sa?l?k haberleri ödülüne Orhan Yaz?c?lar, En iyi yaz? dizisi ödülüne ?smet Köso?lu, Yerel Medya ödülüne Fikret Karabulut, Yerel tasar?m ödülüne Tevfik Çak?r, Yerel medya ödüllerine Çayeli F?rt?na gazetesinden Ahmet Bayraktutan ve Rize Haber Karadeniz ve Gündo?du Gazetesinden Re?at Tula, Haftal?k Gazete ödülüne F?nd?kl? Viçe Gazetesi ile Güneysu  Gazetesi laik görüldü. Rize de genç gazeteci ödülüne ise Hasan Fehmi Demir ödüle laik görüldü.

   ?nternet habercili?i

?nternet habercili?i ileti?im ödülüne Aytekin Kalender, En iyi siyas? kulis ödülüne Osman Kaptan, Bölgesel internet habercili?i ödülüne  Mustafa Özyan?k laik görüldü.

  TV Habercili?i

Rize”de yay?n yapan ulusal da bulunan televizyonlardan Çay TV genel yay?n yönetmeni Hasan Bak?r”a en iyi televizyon program yap?mc?l??? ödülü, Ne?e Yelken”e y?l?n televizyon habercisi ödülü, Bayram Ali Sar?”ya en iyi kameraman ödülü, Arzu Erba?”a y?l?n haber spikerli?i ödülü, Kaçkar Tv den Dilek Onay a Haber editörlü?ü ödülü, Geli?im TV den Cumal? Dalbast?”ya en iyi belgesel ödülü, Yasemin I??k”a Haber merkezi yönetim ödülü verildi.

.   Kurum bas?n ödülleri

Rize”de kurumlarda görev yapan bas?n sorumlular? unutulmad?, RTEÜ bas?n sorumlusu Taner Erol, Rize Ticaret Borsas?ndan ?lkay Kavalc?, Rize Belediyesinden Ahmet Ç?nar, Sa?l?k Müdürlü?ünden Salih Y?ld?r?m ödüle laik görüldü.

   Çevre kurulu?u DEKAP temsilcisi Ömer ?an”a ise çevreye gösterdi?i duyarl?l?ktan dolay? ödüle laik görülürken Gönüllü olarak fedekarca zor do?a ko?ullar?nda kurtarma eporasyonlar?na imza atan Arama kurtarma ekibi temsilcisi Güçlü Uzunal?o?lu”da ba?ar? ödülüne laik görüldü.

.    Bana niye vermediniz

Ö?retmen evinde düzenlenen ödül töreninde i? adam? ?aban Ali Raz?”ya ödül vermek üzere sahneye ça?r?lan Rize Milletvekili Nusret Bayraktar “ Ben y?llarca Rize”ye hizmet etmekteyim, Ye?il Yol projesi, Ovit Tüneli, havaalan? çal??tay?nda görev yapmam ve çe?itli hizmetlerim olmas?na ra?men bana ödül verilmemesini k?n?yorum. Benim de ödüle laik oldu?umu dü?ünüyorum. Daha ne yapmam gerekirdi ödül almak için” dedi.

     Konu?man?n ard?ndan AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal ödül almak istemedi?ini belirtti ve AK Partililer salondan ayr?ld?.

    Cevap CHP den

CHP ?l Ba?kan? Mehmet Aslankaya ödül töreninde yapt??? konu?mada ise “ 53 Gazeteciler Derne?inin düzenledi?i ödül töreninin bir ilk oldu?unu belirterek “ Siyasetçi halk?n oylar? ile seçilir ve ödülü halktan al?r, siyasetçi seçildi?i halka hizmet etmek zorundad?r, yapt??? hizmetler taktir görürse yine seçilir., asla ödül pe?inde olmaz, ona en iyi ödülü halk verir” dedi.

   MHP K?nad?

MHP ?l Ba?kan? Cem Kazmaz ise 2015 yat?r?m?na al?nmayan Havaalan? projesi nerede, say?n vekil Havaalan? projesinden bahsediyor. 53 Gazeteciler Derne?i adil bir ödül töreni yapm??t?r ve hiç kimsenin derne?i ele?tirmemesi gerekiyor. Siyasetçi halk?n oylar? ile seçilir, ödül beklemez” dedi.

   Ödül töreninin ard?ndan Gökhan Birben sahne alarak birbirinden güzel parçalar? ile gazetecilere mini bir konser verdi.

YORUM GÖNDER

Yorum Yok

YORUMU GÖNDER
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER