SON DAKİKA

Sağlık Haberleri

Sa?l?kl? haber toplant?s?

-Rize Kamu Hastaneler Birli?i Genel Sekreteri Gökhan Demiral ile Gazeteciler bir araya gelerek sa?l?kl? haber ak??? konusunda topland?.

Çocuk Geli?imi Uzman? Göreve Ba?lad?

-Çocuklar?n birçok sorununun çözümü için Halk sa?l??? merkezine ba?vurmalar? istendi.

Denizde bo?ulan çocuk ba?kalar?na hayat verdi !

15 Temmuz günü bo?ularak hayat?n? kaybeden çocuk ba?ka çocuklara hayat verdi.

UMKE E?itimden geçti

UMKE Personellerine “?p Sistemleri ve Ta??ma Teknikleri” E?itiminden geçti.

Rize ”de 20 sa?l?kç? aç??a al?nd?

- Ülke genelinde tüm birimlerde yap?lan operasyonlar gibi Rize “de sa?l?k müdürlü?üne yap?lan soru?turmada 20 sa?l?kç? aç??a al?nd?

Sa?l?k müdürü s?caklara kar?? uyard?

Rize ?l Sa?l?k Müdürü Dr Mustafa Tepe, vatanda?lar?m?z?n a??r? s?caklarda almas? gereken önlemler hakk?nda bilgiler verdi.

Rize’de sa?l?kl? ya?am arac? hizmete girdi

Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan çe?itli hastal?klar hakk?nda fark?ndal?k olu?turmak ve topluma sa?l?kl? ya?am kültürü kazand?rmak amac?yla ülke genelinde da??t?m? yap?lan sa?l?kl? ya?am arac? Rize’de hizmete girdi.

Kanser e?itimleri sürüyor

ÇAYKUR PERSONELLER?NE YÖNEL?K “KANSER SANA GÜLE GÜLE” E??T?M? DÜZENLED?

76 Ya??nda hayata merhaba dedi

-Kalbinde pil ile ya?ayan 76 ya??nda ki kalp hastas? Hüseyin Korkmak hayata yeniden merhaba dedi.

Onkoloji Doktorlar? göreve ba?lad?

Rize Ara?t?rma Hastanesine atanan Onkolog Serkan Ak?n ve Jenekolog Hac? ?ahin göreve ba?lad?,

Kan Ba????na Doktorlardan destek

-3 üncü kez kan ba???? kampanyas?na kat?lan Kamu Hastaneler Birli?i Kan ba????n?n hayat kurtard???n? savundu.

Gençlik Haftas?nda Anlaml? Bir Kamp

RTEÜ Tip Fakültesi Genç Yeryüzü Doktorlar? toplulu?u Gönüllülü?e ilk ad?m kamp? düzenledi.

Tepe onurland?rd?

Tepe’den huzur operasyonlar?nda görev yapan personellere te?ekkür

Fabrika da kanser e?itimi

-ÇAYKUR personellerine yönelik kanser e?itimi düzenledi

Üniversite ”den Tam destek

Üniversite ö?rencilerinden “Ya?ama Yol Ver” projesine destek

Tepe ”den Hem?irelere övgü

Rize ?l Sa?l?k Müdürü Dr.Mustafa Tepe, "12 May?s Hem?ireler Günü" nedeniyle bir mesaj yay?mlad?.

Ambulans ?oföründen ilginç istek

Ambulans ?oförü olan Damat Dü?ünlerinde "Ya?ama Yol Ver" projesine destek istedi.

Sa?l?k için yürüyü? düzenlendi

Arap Düzü Do?a Park?’nda “Sa?l?kl? Ya?am Yürüyü?ü” düzenlendi

Ya?ama Yol Ver kampanyas? a??lan?yor

112 acil ça?r? hatt?n?n gereksiz aranmas?n?n önlenmesi için ülke genelinde ba?lat?lan "Ya?ama Yol Ver" kampanyas? kapsam?nda ilkokul 4. s?n?f ö?rencilerine yönelik "Minik 112 Projesi" uygulamas?na devam ediliyor.

Rize ”ye 7 Ambulans

Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan Rize “ye 7 ambulans ve 1 kurtarma arac? gönderildi.

Hastaya giderken ölüme neden oldu

-Bo?az Mahallesinde kalp krizi geçiren Hastaya giderken kad?na çarpan Ambulans?n çarpt??? kad?n? ba?ka Ambulans hastaneye kald?r?ld? ancak kurtar?lamad?.

A??z ve D?? sa?l??? merkezi haz?r

A??z ve D?? sa?l??? merkezi haz?r -Kamu Hastaneler Birli?i Genel Sekreteri Gökhan Demiral Yeni hizmet binas?n?n birçok alanda hizmet verece?ini söyledi.

Örnek oldular

-Hayat kurtarma ad?na organlar?n? ba???layanlara plaket verildi.

1 Nisan ”da hizmette

-Kaba in?aat? tamamlanan ve iç temizlik i?lemlerinin ba?lad??? A??z ve Di? Sa?l??? hastanesinin 1 Nisan tarihinde hizmet vermeye ba?layaca?? belirtildi.

Sa?l?k ekipleri engel tan?m?yor

-Çukurlu köyünde kalp hastas?na ula?mak isteyen Sa?l?k ekipleri yolda bozulan kamyoneti çekip, a?açlar?n üstünden geçerek hastaya ula?t?lar.

Babaanne ve Toruna kar ambulans? ula?t?

-Derepazar? Çukurlu köyünde nefes almakta zorlanan Fatma Demirel ve torunu Eymen Demiral’?n imdad?na Kar ambulans? yeti?ti.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER