SON DAKİKA

Özel Haberler Haberleri

Cenazeyi kalas ile ta??d?lar

Yolu olmayan mezarl??a tabutu halatla ba?lad?klar? kalas yard?m?yla ta??d?lar

47 Y?ld?r Dededen toruna süren sevda

-1969 Y?l?nda ba?layan Parça sat??? ile ticareti bugün parça üretimine ta??yan At?lganlar büyümeye devam ediyorlar.

Köro?lu taktir topluyor

Rize Belediyesi özel kalem müdürünün görevden al?narak Ba?kan dan??manl???na getirilmesinden sonra ismi geçenler aras?nda yer alan ve halk?n taktirini toplayan Mustafa Köro?lu önerilen isim oldu.

Okulda binicilik dersi

-Rize ”de özel bir kolejde ö?rencilere hafta içinde binicilik dersi verilerek geçmi?in gelene?i ya?at?l?yor.

Mahkeme bile karar veremedi

-Arakl? ilçesinden 2010 y?l?nda sat?n ald??? ve devrini üzerine ald??? arac?n çenç oldu?unu ö?renen ?lyas ?inafor mahkemenin kendisine teslim etmek istedi?i arac? muayene yapt?ram?yor.

Meydan park?nda geçici camii

-Çayeli Belediye Ba?kan? Atilla Esmen eski camiinin restorasyona girmesi nedeniyle meydan park?nda 1 y?ll?k geçici bir camii in?a edeceklerini söylerken CHP ilçe Ba?kan? H?z?r Kadio?lu ise Meydan park?nda ki a?açlar?n söküldü?ünü ?ehir merkezinde eski cami d???nda iki büyük cami bulundu?unu söyledi.

Karal” Liderimizi örnek alarak yürüdüm”

-AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal 2001 y?l?nda ba?layan siyas? hayat?na kendini geli?tirerek yol ald???n? geçmi?in hatalar?ndan dersler ç?kartt???n? söyleyerek” Bazen günde 100-150 telefon al?yorum,, insanlar?m?z bürokraside çözecekleri sorunu bile bana yans?t?yorlar. Birebir temas insanlar?m?z?n ön gördü?ü ileti?im ?eklidir, rahats?z olmuyorum” dedi. -Cumhurba?kan?m?z Say?n Recep Tayip Erdo?an’dan bazen f?rça yediklerini ve bunu olumlu yorumlad?klar?n? belirterek “ Liderimizin birçok tecrübesinden yararland?k, 27 ya??nda siyasete girdim, elbette tecrübesizli?imiz vard?, zaman içinde tecrübe kazand?k, daha çok daha tecrübe kazanaca??m?z konular olacakt?r” dedi.

Öyle bir geçer zamanki !

Tarihe dönü? yap?ld???nda kimler geldi , kimler geçti,,

Rize ”de iki köy göç ediyor

-Geçti?imiz günlerde Çayeli ilçesi yüksek kesimlerini vuran sa?anak ya??? iki köyün heyelanl? bölge olmas? nedeniyle göç etmeye ba?lad?.

Rize STK lar? s?n?fta kald?

64 dönem hükumetinde Rize bakanl?k alamad?.

Rize TOK? konutlar?nda kayma kayg?s?

-Ba?bakanl?k Toplu Konut idaresi ba?kanl???nca Rize ”de in?aatlar? devam eden 759 konut in?aat?nda bir blokta kayma olmas? üzerine in?aat durduruldu.

Kaç Vali Kaç ?

Rize Valisi Ersin Yaz?c? bas?n mensuplar?n?n sorular?ndan kaçt?.

-Topluca muhtar?ndan 49 y?ll?k karar ortaya kondu.

-Topluca Muhtar? Mustafa Kestio?u 1961 y?l?nda aç?lan davada 1966 y?l?nda mahkemenin karar verdi?ini ve Meslevet yaylas?n?n kendilerine teslim edildi?ini mahkeme karar? ile ortaya koydu.

Meydan Projesinde 35 dava

Rize Belediye Ba?kan? Re?at Kasap Meydan projesi ile ilgili bas?nda yer alan baz? haberlerin as?lsiz oldu?unu ve kendisine sanal alemde hakaret edenlere dava açt???n? söyledi.

Kedi , Köpek dostlu?u örnek olmal?

-Günümüzde y?llard?r dü?man bilinen Kedi ile Köpekler dost olabiliyorlar, ancak insanlar aras?nda ki husumet gittikçe art?yor.

Kurban? yakalarken hastanelik oldu

Çaykent Beldesine kadar inen kurban Andon yolunda uzun süre trafi?i aksat?rken kurban? yakalamaya çal??an bir ki?i hastanelik oldu.

Kanser hastanesi yapt?, Kansere neden oluyor

-Rize merkez Dortyol köyünde çay fabrikas?n?n bacas? çevreyi zehirliyor.

Keyfe bak !

Ayder yolunda seyir halinde ki arac?n ?oför mahallinden ilginç görüntü.

Karadeniz kaderini ya?iyor

Bölgedeki Sel Felaketlerinde 1929’dan Bugüne Kadar 630 Ki?i Öldü,19 Ki?i Hala Kay?p!..

Cumhurba?kan?na davet!

Cumhurba?ktan? Recep Tayyip Erdo?an ile görü?en Gazeteciler Derne?i ba?kan? Mustafa Bayrak Cumhurba?kan?n? yerel bas?n ile bir araya olmaya davet etti.

Çat? da korkutan sahne !

-Çat?ya onar?ma ç?kan 70 ya??nda ki Muhittin Bulut hiçbir güvenlik tedbiri almadan 8 katta onar?m yapt?.

Doland?r?c? Oflu”yu kand?ramad?

-Bayrampa?a Belediye Ba?kan?n? Rize valisi diye arayan doland?r?c? Tekerlekli sandalye ihtiyac? oldu?unu belirtmesinden sonra Ba?kan yard?mc?s?n?n devreye girmesi sonucu doland?r?c?lar?n foyas? meydana ç?kt?.

Kaçak çay yine hortlad?

-Güneydo?u bölgesinde terör olaylar?n?n artmas? ve güvenlik zafiyeti olu?mas? nedeniyle kaçak çay yeniden hortlad?.

Bu ne hayat Say?n Vali ???

-Rize Valisi Ersin Yaz?c? makam araçlar?na bir yenisini daha ekleyerek 642 Bin TL ye yeni makam arac? ald?.

Dilendirenler utans?n !

-Rize”de her kö?e ba?? Suriyeli,, Ç?plak ayak, çocuk ?st?smarl???, dil bilgisizli?i, temizli?in olmad??? ko?ullar hepsini birden ya?ayan Suriyeli kad?n ve çocuklar Rize sokaklar?n? tuttular.

Didi Büyük Rakiplerle Yar???yor

ÇAYKUR’un so?uk çay? didi piyasada Coca Cola ve Pepsi gibi ünlü içeceklerle yar???yor.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER