SON DAKİKA

Karadeniz Haberleri

Artvin “de Biyolojik ar?tma tesisi

Artvin Belediye Ba?kan? Mehmet Kocatepe, ba?kan olmadan önce verdi?i sözleri bir bir yerine getiriyor.

Yusufeli”n de 500 Zeytin Fidan? da??t?ld?

YUSUFEL?’NDE “5 B?N KÖYE 5 B?N ORMAN PROJES?” KAPSAMINDA KÖYLÜLERE 500 ADET ZEYT?N F?DANI DA?ITILDI

Artvin de derelere 865 bin Bal?k b?rak?ld?

Orman ve Su i?leri Bakanl??? ile Do?a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü?ü taraf?ndan Artvin derelerine 865 bin Bal?k b?rak?ld?.

Yusufeli ?ampiyonlar? belli oldu

-8 Kategoride yap?lan Karakucak güre?lerinde k?yas?ya mücadelenin sonuçlar? belli oldu.

A??klar ilgi çekti

-Yusufeli Belediyesinin organize etti?i A??klar gecesinde ne?eli ve e?lenceli saatler ya?and?.

Karar? Laboratuar verdi

-Yusufeli ilçesinde düzenlenen “ En iyi Bal “ yar??mas?na 43 üretici kat?ld?.

Arhavi ya?murla kayd?

Metre kaleye 125 kg. ya??? alan ?lçe’de afet ütüne afet ya?and?.

Of ta gericilik hortlamas?

-Cumhuriyet Bayram? öncesi Of ta Atatürk büstü ve okul duvar?na yaz?lan yaz?lar Of ta ?a?k?nl?k yaratt?.

Kontrol görevlilerine sertifika

Kontrol Görevlisi E?itim Program?n?” Ba?ar?yla Tamamlayan 42 Personele Sertifikalar? Verildi

Yaban Hayata Yaban?l fidan

Artvin Valisi Ömer Do?anay, Do?a Koruma ve Milli Parklar Artvin ?ube Müdürlü?ünün “Yaban Hayat?n?n Desteklenmesi” projesi kapsam?nda Ortaköy’de vatanda?lara ücretsiz olarak yaban?l meyve fidan? da??tt?.

Sarp s?n?r kap?s?nda yenileme çal??malar? ba?l?yor

Gümrük ve Ticaret Bakan? Bülent Tüfenkci Sarp S?n?r Kap?s?’n?n yenilenece?ini aç?klad?.

?AV?AT’TA ?? MAK?NES? DEREYE UÇTU

?av?at’ta özel bir firmaya ait oldu?u ö?renilen bir i? makinesi ?oförün viraj? alamamas? üzerine dereye uçtu.

Hopa"l? Gençler Art?k Özgür..

Hopa Gençler 92. Günde Tahliye Oldular

Hopa Devlet hastanesi yeni yerinde…

Hopa Devlet Hastanesi Sürecin ba??ndan bu yana yap?m?n? titizlikle takip eden, Devlet Hastanesi Ba?hekimi Volkan Tüysüz yeni binaya ta??nd?klar?n? ifade etti.

Kafa kopartma tart??mas?

Artvin’deki Cerattepe tart??mas?nda "kafa koparma tehdidi" ya?and??? ortaya ç?kt?.

Yusufeli maden sahas? d???na ç?k?yor

YEN? YERLE??M YER?N? ETK?LEYEN ALAN, G?R???MLER SONUCU MADEN ARAMA SAHASI DI?INA ÇIKARILDI

Arhavi Sel”den ders ald?

SÖZ KONUSU BÖLGEDE DERE YATAKLARININ GEN??LET?LMES? ÇALI?MALARINA BA?LANDI

Sarp kap?s? nefes alacak ?

-AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal TOBB ile GT? A.? aras?nda imzalanan protokol ile geni?letme çal??malar?n?n ba?layaca??n? söyledi.

Borçka da Ay?lar bo? durmuyor

Borçka ilçesinde Ay?lar Ar?c?lara zarar vermeye devam ediyor.

Karde?ini sonra da kendini vurdu ?

?av?at’?n sevilen simalar?ndan 2 Karde? Lelizhan K??las?nda ölü bulundu.

Ç?lg?n HES ç?lg?nl??? sürüyor

Arhavi Kabisre Deresindeki Bal?k üretim tesisinin s?f?r noktas?na MNG taraf?ndan HES santrali yap?l?yor

Sarp yolunda heyelan

Heyelan s?ras?nda hareket halindeki iki minibüs hasar görürken bir ki?i de hafif yaraland?

Üniversiteyi kazand? kalbine yenik dü?tü

Geçirdi?i kalp krizi sonucu 19 ya??nda kalbine yenik dü?en ?rem Keskin dün ebediyete u?urland?.

Çal??ma var Su yok !

Deriner Baraj?’nda yap?lan trafo yenileme çal??mas? nedeniyle nehir yata??na su verilemiyor

Çay yerine kabuk

Hopa Gümrük Muhafaza Memurlar? yurt d???na Çay ihracat eden bir firman?n T?r”?n da f?st?k, Ceviz kabu?u yakalad?.

Artvin Meydan park?na önem veriyor

Meydan Park? ikinci etap kentsel yenileme çal??malar?na aral?ks?z olarak devam ediyor

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER