SON DAKİKA

Karadeniz Haberleri

Arhavi Sel”den ders ald?

SÖZ KONUSU BÖLGEDE DERE YATAKLARININ GEN??LET?LMES? ÇALI?MALARINA BA?LANDI

Sarp kap?s? nefes alacak ?

-AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal TOBB ile GT? A.? aras?nda imzalanan protokol ile geni?letme çal??malar?n?n ba?layaca??n? söyledi.

Borçka da Ay?lar bo? durmuyor

Borçka ilçesinde Ay?lar Ar?c?lara zarar vermeye devam ediyor.

Karde?ini sonra da kendini vurdu ?

?av?at’?n sevilen simalar?ndan 2 Karde? Lelizhan K??las?nda ölü bulundu.

Ç?lg?n HES ç?lg?nl??? sürüyor

Arhavi Kabisre Deresindeki Bal?k üretim tesisinin s?f?r noktas?na MNG taraf?ndan HES santrali yap?l?yor

Sarp yolunda heyelan

Heyelan s?ras?nda hareket halindeki iki minibüs hasar görürken bir ki?i de hafif yaraland?

Üniversiteyi kazand? kalbine yenik dü?tü

Geçirdi?i kalp krizi sonucu 19 ya??nda kalbine yenik dü?en ?rem Keskin dün ebediyete u?urland?.

Çal??ma var Su yok !

Deriner Baraj?’nda yap?lan trafo yenileme çal??mas? nedeniyle nehir yata??na su verilemiyor

Çay yerine kabuk

Hopa Gümrük Muhafaza Memurlar? yurt d???na Çay ihracat eden bir firman?n T?r”?n da f?st?k, Ceviz kabu?u yakalad?.

Artvin Meydan park?na önem veriyor

Meydan Park? ikinci etap kentsel yenileme çal??malar?na aral?ks?z olarak devam ediyor

Y?ld?r?m Çarpan Çobana yard?m kampanyas?

Artvin’in Ortaköy Köyü’nün yaylas?nda 6 A?ustos 2016 tarihinde hayvanlar?n? otlat?rken y?ld?r?m çarpmas? sonucunda ölen Ahmet Turan’?n yetim kalan 5 çocu?u için yard?m kampanyas? ba?lat?ld?.

Cerrattepe davas? Rize”de görülecek

Artvin’in en önemli gündem maddelerinden biri olan Cerattepe Maden Projesi’ne ili?kin yine önemli bir a?amaya gelindi.

Vali Do?anay göreve ba?lad?

3 ay valilik görevi yapt?ktan sonra ?ç ??leri müste?arl???na atanan Muharrem ?nce”nin ard?ndan Ömer Do?anay Artvin valili?ine atanm??t?.

Vali ?nce Ba?kente u?urland?

?Ç??LER? BAKANLI?I MÜSTE?ARLI?INA ATANAN ARTV?N VAL?S? MUHTEREM ?NCE’YE VEDA YEME?? DÜZENLEND?.

Yusufeli Baraj? para basacak

Yusufeli Baraj? Ve HES Projesi ?le Y?ll?k Yakla??k 450 Milyon TL Milli Bütçeye Katk?

Arhavi yara saracak

Arhavi Kaymakam? selden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu.

Arhavi’nin yaras? büyük

Arhavi Sel felaketinin yaralar?n? sarmaya çal???yor.

Artvin sa?l?k ekibi Arhavi ”de kamp kurdu

Arhavi’de Ya?ama Yol Ver Etkinlikleri Devam Ediyor

Arhavi yaralar? sar?l?yor

Arhavi de meydana gelen sel felaketinin yaralar? sar?lmaya ba?land?.

Hopa polisi bo? durmad?

Hopa Polisi 52.250 Paket kaçak sigara ele geçirildi

Artvin kalesi Turizme kazand?r?lacak

Vali Muhterem ?nce beraberindeki Artvin Belediye Ba?kan? Mehmet Kocatepe, ?l Kültür ve Turizm Müdür Vekili Murat ?ahin ile tarihi Artvin Kalesini gezerek turizme kazand?r?lmas? planlanan kale de incelemelerde bulundu

Arhavi tedbirsizlikten ?ikayetçi

Önceki y?l yine sular alt?nda kalarak milyonlarca TL zarara u?rayan Arhavi tedbirsizlikten ?ikayetçi.

Orman zararl?lar?na sava? aç?ld?

Artvin Orman Bölge Müdürlü?ü Orman zararl?lar?yla mücadele kapsam?nda yapt??? çal??malar? ile dikkat çekiyor.

Vali ?nce Yaral? Askeri ziyaret etti

?av?at ilçesinde Teröristlerin açt??? ate? sonucu yaralanan güvenlik görevlilerini Vali ?nce hastanede ziyaret etti.

Arhavi Festivale doyacak

-Bu y?l 44 üncüsü yap?lacak olan Arhavi festivalinde renkli görüntüler ortaya ç?kacak.

Yerel Yöneti?im Örne?i Artvin

-Artvin Belediye Ba?kan? Mehmet Kocatepe Artvin’i birlikte yönetelim önerisinde bulundu.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER