SON DAKİKA

Karadeniz Haberleri

Cankurtaran mecliste

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Ba?kan? ve Artvin Milletvekili Av. U?ur Bayraktutan Cankurtaran Tünelini bir kez daha gündeme getirdi.

Do?anay Halk pazar?na indi

Artvin’de vatanda?lar?n yo?un olarak al??veri? yapt??? Artvin Halk Pazar?’ndan bu kez Artvin Valisi Ömer Do?anay al??veri? yapt?.

Aday ö?retmenler damardan girdi

Murgul’da aday ö?retmenler Damar Köyü’ndeki bak?r el i?letmecili?i kursunu ziyaret etti.

En Ball? ödüller Artvin”in

2016 Tema Y?ld?zlar? Kategorisi – En Ball? ?l Ödülü – ARTV?N / Artvin ?li Ar? Yeti?tiricileri Birli?ine verildi.

Sarp da dert çözüm önerisi !

Hopa TSO ve Batum TSO aras?nda gerçekle?tirilen toplant?dan i? birli?i ve dostluk mesaj? ç?kt?.

?ki ki?i yaralad? polise s???nd?

Artvin ?ehir Merkezinde silahla 2 ki?iyi yaralayan zanl? polis karakoluna s???nd?

Arhavi Sel”den ders ald?

Geçti?imiz ay sel felaketi ya?ayan Arhavi de DS? dere yataklar?n? temizleyerek olas? ya???larda sel felaketinden uzak durmak istiyor.

Sahara mahsur b?rakt?rd?

Havalar?n bir anda so?umas? ve bölgede devam eden ya?murun kara dönü?mesi sonucu Sahara Da??’nda kar ve tipi yüzünden araçlar mahsur kald?.

Hopa da sigara operasyonu

Hopa’da yap?lan arama ve kontrollerde 10.510) paket kaçak sigara ele geçirildi.

AÇܔ lu ö?renciler okul onard?

Artvin Çoruh Üniversitesi E?itim Fakültesi Ö?rencileri Yusufeli ilçesine ba?l? Pamukçular 70. Y?l ?lkokulunu onararak okulun ihtiyaçlar?n? giderdiler.

Artvin duyarl? davrand?

Artvin Devlet Hastanesi Anestezi Uzman? Dr. Onur Okur Türkiye’de 211 bin 205 organ ba???ç?s?n?n mevcut oldu?unu ifade ederek Artvin’de toplamda organ ba???? say?s?n?n ise 300 oldu?unu söyledi.

Kireçli heyelan Tehdidi alt?nda

Arhavi Kaymakam? ?eref Ayd?n heyelan tehdidi alt?ndaki Kireçlik köyünde incelemelerde bulundu.

Artvin “de Biyolojik ar?tma tesisi

Artvin Belediye Ba?kan? Mehmet Kocatepe, ba?kan olmadan önce verdi?i sözleri bir bir yerine getiriyor.

Yusufeli”n de 500 Zeytin Fidan? da??t?ld?

YUSUFEL?’NDE “5 B?N KÖYE 5 B?N ORMAN PROJES?” KAPSAMINDA KÖYLÜLERE 500 ADET ZEYT?N F?DANI DA?ITILDI

Artvin de derelere 865 bin Bal?k b?rak?ld?

Orman ve Su i?leri Bakanl??? ile Do?a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü?ü taraf?ndan Artvin derelerine 865 bin Bal?k b?rak?ld?.

Yusufeli ?ampiyonlar? belli oldu

-8 Kategoride yap?lan Karakucak güre?lerinde k?yas?ya mücadelenin sonuçlar? belli oldu.

A??klar ilgi çekti

-Yusufeli Belediyesinin organize etti?i A??klar gecesinde ne?eli ve e?lenceli saatler ya?and?.

Karar? Laboratuar verdi

-Yusufeli ilçesinde düzenlenen “ En iyi Bal “ yar??mas?na 43 üretici kat?ld?.

Arhavi ya?murla kayd?

Metre kaleye 125 kg. ya??? alan ?lçe’de afet ütüne afet ya?and?.

Of ta gericilik hortlamas?

-Cumhuriyet Bayram? öncesi Of ta Atatürk büstü ve okul duvar?na yaz?lan yaz?lar Of ta ?a?k?nl?k yaratt?.

Kontrol görevlilerine sertifika

Kontrol Görevlisi E?itim Program?n?” Ba?ar?yla Tamamlayan 42 Personele Sertifikalar? Verildi

Yaban Hayata Yaban?l fidan

Artvin Valisi Ömer Do?anay, Do?a Koruma ve Milli Parklar Artvin ?ube Müdürlü?ünün “Yaban Hayat?n?n Desteklenmesi” projesi kapsam?nda Ortaköy’de vatanda?lara ücretsiz olarak yaban?l meyve fidan? da??tt?.

Sarp s?n?r kap?s?nda yenileme çal??malar? ba?l?yor

Gümrük ve Ticaret Bakan? Bülent Tüfenkci Sarp S?n?r Kap?s?’n?n yenilenece?ini aç?klad?.

?AV?AT’TA ?? MAK?NES? DEREYE UÇTU

?av?at’ta özel bir firmaya ait oldu?u ö?renilen bir i? makinesi ?oförün viraj? alamamas? üzerine dereye uçtu.

Hopa"l? Gençler Art?k Özgür..

Hopa Gençler 92. Günde Tahliye Oldular

Hopa Devlet hastanesi yeni yerinde…

Hopa Devlet Hastanesi Sürecin ba??ndan bu yana yap?m?n? titizlikle takip eden, Devlet Hastanesi Ba?hekimi Volkan Tüysüz yeni binaya ta??nd?klar?n? ifade etti.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER