SON DAKİKA

Karadeniz Haberleri

Vali Do?anay göreve ba?lad?

3 ay valilik görevi yapt?ktan sonra ?ç ??leri müste?arl???na atanan Muharrem ?nce”nin ard?ndan Ömer Do?anay Artvin valili?ine atanm??t?.

Vali ?nce Ba?kente u?urland?

?Ç??LER? BAKANLI?I MÜSTE?ARLI?INA ATANAN ARTV?N VAL?S? MUHTEREM ?NCE’YE VEDA YEME?? DÜZENLEND?.

Yusufeli Baraj? para basacak

Yusufeli Baraj? Ve HES Projesi ?le Y?ll?k Yakla??k 450 Milyon TL Milli Bütçeye Katk?

Arhavi yara saracak

Arhavi Kaymakam? selden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu.

Arhavi’nin yaras? büyük

Arhavi Sel felaketinin yaralar?n? sarmaya çal???yor.

Artvin sa?l?k ekibi Arhavi ”de kamp kurdu

Arhavi’de Ya?ama Yol Ver Etkinlikleri Devam Ediyor

Arhavi yaralar? sar?l?yor

Arhavi de meydana gelen sel felaketinin yaralar? sar?lmaya ba?land?.

Hopa polisi bo? durmad?

Hopa Polisi 52.250 Paket kaçak sigara ele geçirildi

Artvin kalesi Turizme kazand?r?lacak

Vali Muhterem ?nce beraberindeki Artvin Belediye Ba?kan? Mehmet Kocatepe, ?l Kültür ve Turizm Müdür Vekili Murat ?ahin ile tarihi Artvin Kalesini gezerek turizme kazand?r?lmas? planlanan kale de incelemelerde bulundu

Arhavi tedbirsizlikten ?ikayetçi

Önceki y?l yine sular alt?nda kalarak milyonlarca TL zarara u?rayan Arhavi tedbirsizlikten ?ikayetçi.

Orman zararl?lar?na sava? aç?ld?

Artvin Orman Bölge Müdürlü?ü Orman zararl?lar?yla mücadele kapsam?nda yapt??? çal??malar? ile dikkat çekiyor.

Vali ?nce Yaral? Askeri ziyaret etti

?av?at ilçesinde Teröristlerin açt??? ate? sonucu yaralanan güvenlik görevlilerini Vali ?nce hastanede ziyaret etti.

Arhavi Festivale doyacak

-Bu y?l 44 üncüsü yap?lacak olan Arhavi festivalinde renkli görüntüler ortaya ç?kacak.

Yerel Yöneti?im Örne?i Artvin

-Artvin Belediye Ba?kan? Mehmet Kocatepe Artvin’i birlikte yönetelim önerisinde bulundu.

Yüce Artvin’i ziyaret etti

Do?u Karadeniz Projesi Bölge Kalk?nma ?daresi Ba?kan? Ekrem Yüce Tar?m ?l Müdürü Okur’a “Hay?rl? Olsun” Ziyaretinde Bulundu

K?l?çdaro?lu Artvin"de

CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu Artvin"de.

Ö?rencilere yüksek puan soru?turmas? !

Artvin"de ö?rencileri geçirmek için yüksek puan veren okul savc?l?k oldu.

Vali ?nce ”den incelik

Artvin Valisi Muhterem ?nce, Yusufelili ?ehit Özel Harekât Polis Memuru Erol ?nce’nin annesi Gül?en ?nce ile ailesini makam?nda kabul etti.

Borçka soka?a döküldü

Sarho? sürücünün A??r yaralad??? genç k?z yo?un bak?mda yatarken sürücünün serbest b?rak?lmas? Borçka halk?n? soka?a döktü.

Kanaldan ceset ç?kt?

Hopa’da bulunan Cesedin 2009 y?l? ?ubat ay?nda ortadan kaybolan ve bütün aramalara ra?men bulunamayan Çi?dem Kas?mo?lu’na ait oldu?u tahmin ediliyor.

Tüfenkçi ?av?at”i ziyaret etti

Gümrük ve Ticaret Bakan? Bülent Tüfenkci, ?limizin sakin ilçesi unvan?na sahip olan ?av?at ilçesini ziyaret etti.

Borçkal? sanatç? ya?ama tutunamad?

-Kad?köy’de geçirdi?i kaza sonras? yo?un bak?ma al?nan Borçkal? sanatç? hayata tutunamad?.

Bak?r ”in Ba?kenti ?imdi uyand?

Bak?r rezervlerinin ç?kart?ld??? ilçelerden biri olan Murgul ilçesi kendi yöresinde ç?kan Bakir’i ?imdi i?leme karar? ald?.

Artvin ?ehitlerine önem veriyor

Kolorta Mezarl??? Artvin Garnizon ?ehitli?i Artvin’e ve ?ehitlerimize Yak???r Hale Geliyor.

Yusufeli yerle?im yeri için topland?

Yusufeli ilçesi yeni yerle?im yeri kurumlar aras? koordinasyon kurulu toplant?s? yap?ld?.

Okumu?lar köyü ilgi çekiyor

Artvin iline ba?l? Okumu?lar köyünde tarihi kal?nt?lar yerli ve yabanc?lar?n ilgisini çekiyor.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER