SON DAKİKA

Güncel Haberleri

Çayeli Belediyesi Çocuklar? Unutmad?

Çayeli Belediyesi, Çayelispor ?lçe ?ehir Stad?nda çocuklara ücretsiz olarak sundu?u ?i?me oyuncaklar?n ba??nda uzun kuyruklar olu?tu.

Rize”de Do?u Türkistan”a destek mitingi

-Rize Kamu-sen , MHP ve Rize Gençlik platformunun Cumhuriyet Meydan?nda düzenledi?i Do?u Türkistan mitinginde Çin askerlerinin yapt??? i?kence k?nand?.

HOPA’DA KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI

HOPA-1 Temmuz Kabotaj bayram? 89’uncu y?l dönümü Hopa’da Atatürk an?t?na çelenk konulmas? ve ard?ndan ?ehitler için Hopa ?skelesinden Denize çelenk b?rak?lmas? ile kutland?.

Ba?vurular ?çin Yar?n Son Gün

Polis Polis Meslek Yüksek Okulu ba?vurular? yar?n bitiyor.

Tümsiad Rize”ye masaya yat?rd?

TÜMS?AD Rize ?ube Ba?kan? Bak? Fil Rize”nin geli?mesine katk? sa?layacak her projenin alt?nda imza atmaya haz?r oldu?unu söyledi.

?im?ir a?açlar? can çeki?iyor

Ç.Hem?in ilçesi f?rt?na vadisi boyunca uzanan dere yata?? üzerinde ki ?im?ir A?açlar? can çeki?iyor.

Past?c?lar haz?rl?k yapiyor

-Ç.Hem?in Derne?i taraf?ndan organize edilen Pastac?lar günü nedeniyle 20 May?s”da Ç.Hem?in”de ön haz?rl?k ba?l?yor.

Çillio?lu"ndan uzun savunma ?

-Rize A??r Ceza mahkemesinde yarg?lanmas? devam eden Hakan Çillio?lu tüm suçlamalar red ederek belgelerini mahkemeye sundu.

?ç güvenlik ma?durlar?

-Karadeniz bölgesinden do?u il ve ilçelerine gönderilen Polisler ma?dur edildi.

Ar?c?lara 1560 Kovan

-Derepazar? ilçesinde düzenlenen törende ar?c?l?k yapan 78 ki?iye 1560 Kovan da??t?ld?.

Polis halk ili?kilerinde Rize nerede ?

-Emniyet Müdürlü?ü taraf?ndan düzenlenen panelde gazetecilerin yan? s?ra çe?itli ö?retim üyeleri de sunum yapt?.

Hem?inli”ler Ermeni mi ?

-Hem?inli”ler için zaman zaman ç?kart?lan söylentilere Hem?inliler sert tepki gösteriyor.

Özgecan için yürüdüler

-Rize”de Sosyal Medya üzerinden toplanan gençler Tarsus”ta öldürülen ÖzgeCan Arslan için protesto mitingi düzenlediler.

F?rt?na kötü vurdu ?

?kizdere ilçesi köy ve yaylalarda f?rt?na çat?lar? uçurdu.

Rize heyeti bo? durmuyor

Rize TSO ve Rize heyeti ,Mekke Ticaret ve Sanayi Odas? Ziyaret etti.

Çay at???ndan cilt bak?m kremi

AB projesi ile çay at??? cilt bak?m ürününe dönü?türülecek

Türkel” Kimse oyunculu?a soyunmas?n”

-Tek G?da ?? Sendikas? Genel Ba?kan? Mustafa Türkel oyunculu?a soyunanlar önce geçmi? sahneleri hat?rlamal? dedi.

Bayrak TRT Rize Gündemin de

-53 Gazeteciler Derne?i Ba?kan? Mustafa Bayrak TRT de yay?nlanan Gündem program?nda Rize gündemini dinleyenler ile payla?t?.

Andon HES suyuna bilir ki?i ?

Rize’nin ?çme Suyunun Sa?land??? Andon’da Yap?m? Planlanan 3. HES Projesi ?çin Bölgede Bilirki?i ?ncelemesi Yap?lacak

Yerel Yat?r?m planlama

-13 ilin kat?ld??? Yerel Yat?r?m Planlama ve kapasitelerin güçlendirilmesi projesi toplant?s? Ankara da yap?ld?.

Yeni Ford”lar görücüde

-Dünyan?n en çok sat?lan otomobili unvan?na sahip Focus , Ford yeni tasar?m? ile görücüye ç?kt?.

R?DEF’ de Yetki tart??mas? alevlendi.

ANKARA R?ZE GÜNLER? TAR?H?N?N YAKLA?MASI ?LE ?K? YILDIR R?DEF’TE SÜREN YETK? TARTI?MASI YEN?DEN ALEVLEND?

Kasapo?lu uyard? ?

Tüketici Haklar? Derne?i Ba?kan? Köksal Kasapo?lu vatanda?lar?n doland?r?c?lara kar?? dikkatli olmas?n? istedi.

RTB kaçak çayla mücadele sürecek

-Kaçak çay ile mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyen Mehmet Erdo?an çay üreticisinin ekme?ini kaçakçilara vermeyece?ini söyledi.

Sivil anayasa ti?ortü

TÖRENE ÜZER?NDE &`;S?V?L ANAYASA, EGEMENL?K M?LLET?ND?R” YAZILI TÖ?ÖRTLE GELEN K??? ?LG? ODAĞI OLDU

Hes Kar?itlari sözle?me yakti

HES KAR?ITI KÖYLÜLER ELEKTR?K NAK?L HATLARINA TEPK? GÖSTERD?, &`;PAZARLIĞA ÇAĞRI” MEKTUBUBU YAKTI

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER