SON DAKİKA

Güncel Haberleri

F?nd?k Yüzleri Güldürecek

F?nd?k ihracatç?s?n?n rekolte tahmini 733 bin ton olarak belirlendi.

“ Bizim projemizde do?aya dokunmak yok

DOKAP Genel Müdürü Ekrem Yüce Samsun”dan ba?layarak Artvin”e kadar uzanacak olan Ye?il Yol çal??malar?nda do?aya kesinlikle zarar verilmemesi gerekti?ini söyledi.

Zab?ta Denetimleri Artt?rd?

Rize Belediyesi ve Rize ?l G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Müdürlü?ü, Ramazan ay?n?n ba?lamas?yla f?r?n, pastane ve unlu mamüller üreten g?da i?letmelerine yönelik ek denetimlere ba?lad?.

R?ZE’DE ASRIN B?TK?S? ÜRET?LD?…

R?ZE’DE, DÜNYA TARIM SEKTÖRÜNÜN “ASRIN B?TK?S?” OLARAK ADLANDIRDI?I STEV?A B?TK?S?N?N DENEME ÜRET?M? OLUMLU SONUÇ VERD?.

Rize Belediyesine yeni araç

Belediye s?n?rlar? içerisinde a??r tonajl? araçlar?n nakliyesinde kullan?lmak üzere yeni araç al?nd?

Kaçak Sigara Operasyonu

Rize Trafik Denetleme ?ube Müdürlü?ü ekipleri taraf?nca bir araçta yap?lan aramada 7 bin 430 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bak?rc? Unutulmad?

Eski Rize Belediye Ba?kan? Halil Bak?rc? Gülbahar Cami’de verdi?i iftar yeme?inde halkla bir araya geldi.

Siyaset Dünyas? Rakamlarda Kendini Hissettirdi

MTM Medya Takip Merkezi ile Ekonomi Gazetecileri Derne?i (EGD) taraf?ndan düzenli olarak her ay yap?lan medya analizine göre, siyasetin izleri ekonomi rakamlar?na yans?yarak gündemi belirlemede etkili oldu.

Çayelinde Bir ?lk

Kent konseyi Kad?n Meclisiyle beraber ilk kez Çayeli’ndeki sadece kad?nlara yönelik iftar yeme?ini gerçekle?tirdi.

Bakanlar Kurulu Yusufeli ?çin Karar Verdi

Uzun süredir beklenen iskan kanunun 8 maddesinin de?i?ikli?i ile Yusufeli resmen göl alt?nda kalacak ve yeni yerle?im yerine ta??nacak.

Çayeli Belediyesi Çocuklar? Unutmad?

Çayeli Belediyesi, Çayelispor ?lçe ?ehir Stad?nda çocuklara ücretsiz olarak sundu?u ?i?me oyuncaklar?n ba??nda uzun kuyruklar olu?tu.

Rize”de Do?u Türkistan”a destek mitingi

-Rize Kamu-sen , MHP ve Rize Gençlik platformunun Cumhuriyet Meydan?nda düzenledi?i Do?u Türkistan mitinginde Çin askerlerinin yapt??? i?kence k?nand?.

HOPA’DA KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI

HOPA-1 Temmuz Kabotaj bayram? 89’uncu y?l dönümü Hopa’da Atatürk an?t?na çelenk konulmas? ve ard?ndan ?ehitler için Hopa ?skelesinden Denize çelenk b?rak?lmas? ile kutland?.

Ba?vurular ?çin Yar?n Son Gün

Polis Polis Meslek Yüksek Okulu ba?vurular? yar?n bitiyor.

Tümsiad Rize”ye masaya yat?rd?

TÜMS?AD Rize ?ube Ba?kan? Bak? Fil Rize”nin geli?mesine katk? sa?layacak her projenin alt?nda imza atmaya haz?r oldu?unu söyledi.

?im?ir a?açlar? can çeki?iyor

Ç.Hem?in ilçesi f?rt?na vadisi boyunca uzanan dere yata?? üzerinde ki ?im?ir A?açlar? can çeki?iyor.

Past?c?lar haz?rl?k yapiyor

-Ç.Hem?in Derne?i taraf?ndan organize edilen Pastac?lar günü nedeniyle 20 May?s”da Ç.Hem?in”de ön haz?rl?k ba?l?yor.

Çillio?lu"ndan uzun savunma ?

-Rize A??r Ceza mahkemesinde yarg?lanmas? devam eden Hakan Çillio?lu tüm suçlamalar red ederek belgelerini mahkemeye sundu.

?ç güvenlik ma?durlar?

-Karadeniz bölgesinden do?u il ve ilçelerine gönderilen Polisler ma?dur edildi.

Ar?c?lara 1560 Kovan

-Derepazar? ilçesinde düzenlenen törende ar?c?l?k yapan 78 ki?iye 1560 Kovan da??t?ld?.

Polis halk ili?kilerinde Rize nerede ?

-Emniyet Müdürlü?ü taraf?ndan düzenlenen panelde gazetecilerin yan? s?ra çe?itli ö?retim üyeleri de sunum yapt?.

Hem?inli”ler Ermeni mi ?

-Hem?inli”ler için zaman zaman ç?kart?lan söylentilere Hem?inliler sert tepki gösteriyor.

Özgecan için yürüdüler

-Rize”de Sosyal Medya üzerinden toplanan gençler Tarsus”ta öldürülen ÖzgeCan Arslan için protesto mitingi düzenlediler.

F?rt?na kötü vurdu ?

?kizdere ilçesi köy ve yaylalarda f?rt?na çat?lar? uçurdu.

Rize heyeti bo? durmuyor

Rize TSO ve Rize heyeti ,Mekke Ticaret ve Sanayi Odas? Ziyaret etti.

Çay at???ndan cilt bak?m kremi

AB projesi ile çay at??? cilt bak?m ürününe dönü?türülecek

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER