SON DAKİKA

Güncel Haberleri

Çay çar??s? toplant?s? yap?ld?

Sahil dolgu alan? üzerinde 10 bin metre kare alan üzerinde kurulacak olan Çay çar??s? projesi toplant?s? yap?ld?.

Karadeniz k?rl?l??? masaya yat?r?ld?

RECEP TAYY?P ERDO?AN ÜN?VERS?TES?’NDE “DO?U KARADEN?Z’DE RADYASYON KOLOKYUMU” DÜZENLEND?

K?? Lasti?i uygulamas? ba?lad?

Ticari araçlara zorunluluk getiren k?? lasti?i uygulamas? 1 Aral?k’ta ba?lad?.

Rize”de ta?k?n su sempozyumu ba?lad?

Rize”de 4 üncüsü düzenlenen Ta?k?n Su sempozyumunda dere yataklar? ve ya???lar ile gelen heyelanlar masaya yat?r?ld?.

R?DEF Turnuvas?nda ?öhretler bulu?tu

15 Temmuz ?ehitlerini anma turnuvas?nda futbolun yan? s?ra çe?itli etkinlikler yap?ld?.

Kovalarken yakaland?

-Karadeniz de Palamut kovalayan 61 Kiloluk Orkinos bal?kç? a??na tak?ld?.

Borsalar ortak hareket edecek

AYDIN T?CARET BORSASI ?STANBUL T?CARET BORSASI VE R?ZE T?CARET BORSASI 7 YÖRESEL FUARINDA B?RL?KTE TANITIM GERÇEKLE?T?RECEKLER

DEV PROJEDE ?LK KAZMA VURULDU..

Kendirli Tarihinin En Büyük Altyap? Yat?r?m? Ba?lad?

At?lgan Sat?? mükemmellik ödülünü ald?

-Rize At?lgan servisi son 3 ayda en iyi sat?? yapan mükemmellik ödülünün sahibi oldu.

Derepazar? festivali ertelendi

-Derepazar? ilçesinde ilk kez yap?lmas? planlanan festival terör olaylar? nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

TRT ye bu yak??mad?

Rize TRT Bürosunun kameras? olmamas? muhabirin cep telefonu ile görüntü almas? TRT ad?na utanç verici.

Türk Telekom ?ftar Yeme?i Verdi…

Türk Telekom Genel Müdürlü?ünün organize etti?i büyük ölçekli mü?terilerin davet edildi?i iftar yeme?ine i? adamlar? kat?ld?.

Gazeteciler iftarda bulu?tu

53 Gazeteciler Derne?i Ramazan?n ikinci gününde dernek binas?nda iftar yeme?inde bir araya geldi.

Önce yat?r?p sonra kestiler

Ye?il Yol güzergâh?nda çok say?da çam a?ac? yan yatt?, baz?lar? da kesildi.

DAC?A Yeni ürününü Kaçkarlar da denedi

-Reno Genel Müdürü ?brahim Aybar Dac?a”nin Türkiye de oldukça tutulan bir araç oldu?unu belirterek “ yeni ürünümüz Dac?a Tal?sman”? Kaçkarlar da denedik, Dizel ve Benzinli olarak üretti?imiz yeni ürünümüz yak?tta tasarruf etti?i gibi, Manuel ve otomatt?k vites olarak üretildi” dedi.

Rak?l? Levre?e birincilik ödülü

-Turizm Haftas? etkinliklerinde yap?lan yemek yar??mas?nda Rak?l? Levrek birincilik ödülü ald?.

Rize ”den Amasya ”ya Me?e fidan?

-Rize Merkez Ana Okulu ö?rencilerinin yeti?tirdi?i 250 Me?e fidan? Amasya Gümü?hac?köy’e gönderildi.

Algida’dan forma hediye

Karsan bölge temsilcisi Saffet Mete Dünyan?n dondurma sektöründe bir numara olan Algida Rizespor taraftarlar?na forma hediyesine ba?lad? dedi.

Paras?zl?k yüzünden tedavi durdu

-7 Y?l önce Anne ve Babas?n? trafik kazas?nda kaybeden 8 Ya??nda ki Melisa Y?ld?z paras?zl?k yüzünden tedavisi yar?m kald?.

Sa?l?kç?lardan Do?u ”ya yard?m

-F?nd?kl? 2 Nolu Acil istasyonuna görevli personel kendi aralar?nda toplad?klar? paralar ile Güneydo?u ”da zor ?artlarda okuyan ö?rencileri giydirdi.

Rize"de 2 ton hamsi tüketildi

-Rize Belediyesi taraf?ndan düzenlenen hamsi ?enli?inde 2 ton hamsi ikram edildi.

Rize Fiat Ege’yi tan?tt?

Rize Fiat –Oto Ak Türk mal? olan Ege otonun tan?t?m?n? yapt?.

Stevia Fabrikas? kurulacak

-Çaykur taraf?ndan ara?t?rma bahçesinde 3 y?ld?r denenen Stevia bitkisi art?k bölgede yeni gelir kayna?? olacak.

Bayrak”tan teröre k?nama;

-53 Gazeteciler Derne?i Ba?kan? Mustafa Bayrak Da?l?ca”da ya?anan terör sald?r?lar?na ili?kin mesaj yay?nlad?.

Bas?n kartlar?nda kolayl?k

Kolayl?: Bekleme sürelerinin azalt?lmas? memnunluk verici

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER