SON DAKİKA

Güncel Haberleri

Derepazar? festivali ertelendi

-Derepazar? ilçesinde ilk kez yap?lmas? planlanan festival terör olaylar? nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

TRT ye bu yak??mad?

Rize TRT Bürosunun kameras? olmamas? muhabirin cep telefonu ile görüntü almas? TRT ad?na utanç verici.

Türk Telekom ?ftar Yeme?i Verdi…

Türk Telekom Genel Müdürlü?ünün organize etti?i büyük ölçekli mü?terilerin davet edildi?i iftar yeme?ine i? adamlar? kat?ld?.

Gazeteciler iftarda bulu?tu

53 Gazeteciler Derne?i Ramazan?n ikinci gününde dernek binas?nda iftar yeme?inde bir araya geldi.

Önce yat?r?p sonra kestiler

Ye?il Yol güzergâh?nda çok say?da çam a?ac? yan yatt?, baz?lar? da kesildi.

DAC?A Yeni ürününü Kaçkarlar da denedi

-Reno Genel Müdürü ?brahim Aybar Dac?a”nin Türkiye de oldukça tutulan bir araç oldu?unu belirterek “ yeni ürünümüz Dac?a Tal?sman”? Kaçkarlar da denedik, Dizel ve Benzinli olarak üretti?imiz yeni ürünümüz yak?tta tasarruf etti?i gibi, Manuel ve otomatt?k vites olarak üretildi” dedi.

Rak?l? Levre?e birincilik ödülü

-Turizm Haftas? etkinliklerinde yap?lan yemek yar??mas?nda Rak?l? Levrek birincilik ödülü ald?.

Rize ”den Amasya ”ya Me?e fidan?

-Rize Merkez Ana Okulu ö?rencilerinin yeti?tirdi?i 250 Me?e fidan? Amasya Gümü?hac?köy’e gönderildi.

Algida’dan forma hediye

Karsan bölge temsilcisi Saffet Mete Dünyan?n dondurma sektöründe bir numara olan Algida Rizespor taraftarlar?na forma hediyesine ba?lad? dedi.

Paras?zl?k yüzünden tedavi durdu

-7 Y?l önce Anne ve Babas?n? trafik kazas?nda kaybeden 8 Ya??nda ki Melisa Y?ld?z paras?zl?k yüzünden tedavisi yar?m kald?.

Sa?l?kç?lardan Do?u ”ya yard?m

-F?nd?kl? 2 Nolu Acil istasyonuna görevli personel kendi aralar?nda toplad?klar? paralar ile Güneydo?u ”da zor ?artlarda okuyan ö?rencileri giydirdi.

Rize"de 2 ton hamsi tüketildi

-Rize Belediyesi taraf?ndan düzenlenen hamsi ?enli?inde 2 ton hamsi ikram edildi.

Rize Fiat Ege’yi tan?tt?

Rize Fiat –Oto Ak Türk mal? olan Ege otonun tan?t?m?n? yapt?.

Stevia Fabrikas? kurulacak

-Çaykur taraf?ndan ara?t?rma bahçesinde 3 y?ld?r denenen Stevia bitkisi art?k bölgede yeni gelir kayna?? olacak.

Bayrak”tan teröre k?nama;

-53 Gazeteciler Derne?i Ba?kan? Mustafa Bayrak Da?l?ca”da ya?anan terör sald?r?lar?na ili?kin mesaj yay?nlad?.

Bas?n kartlar?nda kolayl?k

Kolayl?: Bekleme sürelerinin azalt?lmas? memnunluk verici

F?nd?k Yüzleri Güldürecek

F?nd?k ihracatç?s?n?n rekolte tahmini 733 bin ton olarak belirlendi.

“ Bizim projemizde do?aya dokunmak yok

DOKAP Genel Müdürü Ekrem Yüce Samsun”dan ba?layarak Artvin”e kadar uzanacak olan Ye?il Yol çal??malar?nda do?aya kesinlikle zarar verilmemesi gerekti?ini söyledi.

Zab?ta Denetimleri Artt?rd?

Rize Belediyesi ve Rize ?l G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Müdürlü?ü, Ramazan ay?n?n ba?lamas?yla f?r?n, pastane ve unlu mamüller üreten g?da i?letmelerine yönelik ek denetimlere ba?lad?.

R?ZE’DE ASRIN B?TK?S? ÜRET?LD?…

R?ZE’DE, DÜNYA TARIM SEKTÖRÜNÜN “ASRIN B?TK?S?” OLARAK ADLANDIRDI?I STEV?A B?TK?S?N?N DENEME ÜRET?M? OLUMLU SONUÇ VERD?.

Rize Belediyesine yeni araç

Belediye s?n?rlar? içerisinde a??r tonajl? araçlar?n nakliyesinde kullan?lmak üzere yeni araç al?nd?

Kaçak Sigara Operasyonu

Rize Trafik Denetleme ?ube Müdürlü?ü ekipleri taraf?nca bir araçta yap?lan aramada 7 bin 430 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bak?rc? Unutulmad?

Eski Rize Belediye Ba?kan? Halil Bak?rc? Gülbahar Cami’de verdi?i iftar yeme?inde halkla bir araya geldi.

Siyaset Dünyas? Rakamlarda Kendini Hissettirdi

MTM Medya Takip Merkezi ile Ekonomi Gazetecileri Derne?i (EGD) taraf?ndan düzenli olarak her ay yap?lan medya analizine göre, siyasetin izleri ekonomi rakamlar?na yans?yarak gündemi belirlemede etkili oldu.

Çayelinde Bir ?lk

Kent konseyi Kad?n Meclisiyle beraber ilk kez Çayeli’ndeki sadece kad?nlara yönelik iftar yeme?ini gerçekle?tirdi.

Bakanlar Kurulu Yusufeli ?çin Karar Verdi

Uzun süredir beklenen iskan kanunun 8 maddesinin de?i?ikli?i ile Yusufeli resmen göl alt?nda kalacak ve yeni yerle?im yerine ta??nacak.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER