SON DAKİKA

Eğitim Haberleri

RETܒnün Puanlar?nda Büyük Yükseli?

-2016 ÖSYS Yerle?tirme sonuçlar?na göre RTEÜ baz? fakültelerin puan sistemleri de?i?ti.

RTEÜ s?zan Fotocular temizleniyor

RTEÜ Rektörü Hüseyin Karaman Cumhurba?kan?n?n ismini ta??yan Üniversitede Feto guruplar?n?n temizli?inin devam etti?ini söyledi.

RTEÜ de 11 Ki?i hakk?nda soru?turma ?

RTEÜ n den verilen bilgiye göre Üniversite bünyesinde çal??an 13 dekan istifas?n? verdi.

Rize ilahiyattan büyük ba?ar?

-RTEÜ Rektörü Hüseyin Karaman “Üniversitemizde nitelik ve nicelik bak?m?ndan büyük geli?meler ya?anmaya ba?lam??t?r. Bugün ?lahiyat Fakültesi’nin 2015 akademik te?vik puanlar?na göre ?lahiyat Fakülteleri aras?nda 12. olmas? da bunun bir göstergesidir” dedi.

Çocuklar Hikâye kitab? yazd?

Okul ö?rencileri yazd?klar? Hikâye Kitab?n?n tan?t?m?na Kaymakamdan ba?lad?.

-Mezuniyet Belgesini Bebe?i ile ald?

-RECEP TAYY?P ERDO?AN ÜN?VERS?TES? MEZUN?YET TÖREN?NDE ?LAH?YAT FAKÜLTES? MUZUNU B?R ANNE D?PLOMASINI 2 YA?INDAK? BEBE?? KUCA?INDA ALDI.

Üniversitemizin 10. Y?l?nda Afrika’ya 11 Su Kuyusu

Üniversitemiz ö?rencileri ve Be?ir Derne?i ile ortakla?a yürütülen, 20 Nisan 2016 da ba?layan ve 27 May?s 2016 tarihinde sona eren “10. Y?lda 10 Su Kuyusu” projesi teslim töreni düzenlendi.

RÜDAT Engelliler ile Tar ?elalesi’nde

Recep Tayyip Erdo?an Üniversitesi 10. Y?l Bahar ?enli?i ve Engelliler Haftas? münasebetiyle Üniversite Da?c?l?k Toplulu?u ile Sosyal Hizmet Toplulu?u taraf?ndan “Tar ?elalesi, Do?a Gezisi” etkinli?i düzenlendi.

Miniklerden Annelere özel program

-Büyük Çiftlik ?lkokulu ö?rencileri Anneler gününü unutmayarak onlar için özel program ve hediye haz?rlad?.

RTEܒde Patent Fark?ndal?k Semineri

RTEÜ de e?itim seminerleri ve Patent ve Patent ??lem süreçleri devam ediyor.

RTEܒnün Proje Ba?ar?s? Artarak Devam Ediyor

. TÜB?TAK taraf?ndan 2015 y?l? 2. Dönemde Recep Tayyip Erdo?an Üniversitesi’nin 6 projesi kabul edilerek desteklendi

RTEÜ Yeni bölümlerini haz?rl?yor

-RTEÜ Rektörü Hüseyin Kahraman gelecek sezon 7 bölümün daha hizmete aç?laca??n? söyledi.

YOK Ba?kan?ndan öz ele?tiri

YÖK Ba?kan? Saraç: Yüksekö?retim sistemi yeniden yap?land?r?lmal?–

RTEܒden Proje Ba?ar?s?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara?t?rma Kurumu (TÜB?TAK), 2015 y?l? için üniversitelere göre ba?vurulan ve desteklenen proje say?lar?n? aç?klad?

Okul duvar?nda gelece?in ya?l? boyas?

-Gençlik Merkezi Müdürlü?ü taraf?ndan okul duvar?nda çocuklar?n ilgisini çekecek ya?l? boya resimler yap?l?yor.

Okulda Ye?ilay etkinli?i tam not ald?

-Ye?ilay Haftas? nedeniyle okulda düzenlenen etkinlikte zararl? maddelerin vücuda etkileri gösteriler ile anlat?ld?.

Çayeli, Ardahan dostluk köprüsü

-Kamu Hastaneler Birli?i ve ?shako?lu Devlet hastanesi olu?turduklar? kampanya ile Ardahan Binba?ar ilkö?retim okuluna hediye paketleri haz?rlad?.

Y?lba??n? ö?rencilerle kutlad?lar

Özel Do?u Karadeniz Engelli Bak?m Merkezi’nde y?lba?? sevinci

Çocuklar ö?retmenlerini unutmad?

Merkez Ana Okulu ö?rencileri Ö?retmenler gününde ö?retmenlerini unutmad?.

Ö?rencilere bisiklet,

Rize Halk Sa?l??? Müdürlü?ünce “Türkiye Sa?l?kl? Beslenme ve Hareketli Hayat Program?” kapsam?nda, bisiklet da??t?m?na devam ediliyor.

Bu okulda e?itim cesaret ister !

Ç.Hem?in ilçesinde tadilat? süren okulda tehlike alt?nda e?itim yap?l?yor.

Deniz üstünde e?itim

Rizespor Kulüp Ba?kan? Metin Kalkavan”?n Üniversite gemisi Rize liman?nda demirleyerek e?itimine devam etti.

RTEÜ ilgi art?yor

Ön kay?tlar?na ba?layamas?yla Recep Tayip Erdo?an Üniversitesi’ne yo?un ilgi gösterildi. Üniversite’nin bütün kontejanlar? doldu.

Ald??? burs"un hakk?n? verdi

Yasa Denizcilik Personel Müdür yard?mc?s? ve Sabanc? E?itim Vakf? Sekreterinin burs deste?ini alan Yusuf Zeyyad Caner burs verenleri utand?rmad?.

Son ders zili çald?

Rize’de okul öncesi, ilkö?retim ve orta ö?retim okullar?ndaki 61 bin 489 ö?renci karne alarak 3 ay sürecek yaz tatiline girdi.

Kitap kokusu Rize"yi sard?

Renk projesi kapsam?nda Rize"yi kitap kokusu sard?.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER