SON DAKİKA

Eğitim Haberleri

Ö?rencilere bisiklet,

Rize Halk Sa?l??? Müdürlü?ünce “Türkiye Sa?l?kl? Beslenme ve Hareketli Hayat Program?” kapsam?nda, bisiklet da??t?m?na devam ediliyor.

Bu okulda e?itim cesaret ister !

Ç.Hem?in ilçesinde tadilat? süren okulda tehlike alt?nda e?itim yap?l?yor.

Deniz üstünde e?itim

Rizespor Kulüp Ba?kan? Metin Kalkavan”?n Üniversite gemisi Rize liman?nda demirleyerek e?itimine devam etti.

RTEÜ ilgi art?yor

Ön kay?tlar?na ba?layamas?yla Recep Tayip Erdo?an Üniversitesi’ne yo?un ilgi gösterildi. Üniversite’nin bütün kontejanlar? doldu.

Ald??? burs"un hakk?n? verdi

Yasa Denizcilik Personel Müdür yard?mc?s? ve Sabanc? E?itim Vakf? Sekreterinin burs deste?ini alan Yusuf Zeyyad Caner burs verenleri utand?rmad?.

Son ders zili çald?

Rize’de okul öncesi, ilkö?retim ve orta ö?retim okullar?ndaki 61 bin 489 ö?renci karne alarak 3 ay sürecek yaz tatiline girdi.

Kitap kokusu Rize"yi sard?

Renk projesi kapsam?nda Rize"yi kitap kokusu sard?.

Fen lisesi yapaca??n? yapt?

Rize TOBB Fen Lisesi’nden Görkemli Bilim Fuar? düzenledi.

RTEÜ ve Florence Night i? birli?i

RTEÜ T?p Fakültesi E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi ?le FlorenceNightingale Hastanesi Aras?nda ??birli?i

Renk Projesine Gazeteciler renk katt?

Rize Valisi Ersin Yaz?c?"n?n ba?latt??? Renk projesine Gazeteciler renk katt?.

Renk projesi de?erlendirildi

-Rize Valisi Ersin Yaz?c? taraf?ndan ba?lat?lan Renk Projesi okul müdürlerinin kat?l?m? ile de?erlendirildi.

Kitap renklenmeye devam ediyor

Ö?rencileri bilinçlendirmek amac?yla devam eden kitap okuma etkinli?i tüm h?z?yla devam ediyor.

Vali Ders verdi

VAL? YAZICI ÜN?VERS?TEDE DERSE G?RD?.

Hakyemez" Kobani iyi oldu"

-KTÜ Rektör yard?mc?s? Prof. Dr. Yusuf ?evki Hakyemez RTEܔ de verdi?i konferansta Koban? olaylar?n?n me?ru zemin olu?turdu?unu belirterek” Ölüm hariç bu olaylar bence verimli oldu” dedi.

Ö?renciler önlük giydi

-RTEÜ Di? Hekimli?i Fakültesi ö?rencileri önlük giydi.

Vali ö?renciler ile kitap okudu

Vali Ersin Yaz?c? ve ö?renciler, s?ralara oturup ders saati boyunca kitap okudular.

Ö?renciler okul kapatt?

-Hasan Sa??r Anadolu Lisesi ö?rencileri s?n?flar?n?n ?mam Hatiplilere verilmesi nedeniyle okul kapatt?.

Ders Zili çald?

-Gaz? ?lkö?retim okulunda düzenlenen 2014-2015 E?itim ve Ö?retim y?l? törenlerinde yeni dönemin zil”?n? Rize Valisi Ersin Yaz?c? çald?.

Okul eylemi Meclise ta?iniyor

R?ZE’N?N ÇAYEL? ?LÇES?’NDE L?SEN?N?N ZORUNLU OLARAK ?M?M HAT?P L?SES?’NE DÖNÜ?TÜRÜLMES? ÜZER?NE BA?LAYAN Ö?RENC? EYLEMLER? MHP TARAFINDAN MECL?SE TA?INACAK

RTEÜ K?rg?zistan”a uzand?

Recep Tayyip Erdo?an Üniversitesi ile K?rg?zistan Türkiye Manas Üniversitesi aras?nda akademik i?birli?i anla?mas? imzaland?.

Vali"den e?itim mesaj?!

Vali Ersin Yaz?c?,2014-2015 E?itim-Ö?retim y?l?n?n ba?lamas? sebebiyle bir mesaj yay?mlad?,

RTEÜ" ye büyük ilgi

RTEܒde 2014-2015 Akademik Y?l? Ö?renci Kay?tlar? Ba?lad?

E?itim yilina hazirlaniyoruz

-Rize milli e?itim il müdürü Rasim Çelik yeni e?itim yilina hazirlandiklarini söyledi.

Aday ö?retmenlere seminer

M?LL? EĞ?T?M MÜDÜRLÜĞÜ 161 ADAY ÖĞRETMENLERE UYUM EĞ?T?M? SEM?NER? BA?LADI

Üniversite kayitlari sürüyor

Rize Üniversitesi Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarini kazanan ö?rencilerin kayitlari ba?ladi.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER