SON DAKİKA

Eğitim Haberleri

Miniklerden Annelere özel program

-Büyük Çiftlik ?lkokulu ö?rencileri Anneler gününü unutmayarak onlar için özel program ve hediye haz?rlad?.

RTEܒde Patent Fark?ndal?k Semineri

RTEÜ de e?itim seminerleri ve Patent ve Patent ??lem süreçleri devam ediyor.

RTEܒnün Proje Ba?ar?s? Artarak Devam Ediyor

. TÜB?TAK taraf?ndan 2015 y?l? 2. Dönemde Recep Tayyip Erdo?an Üniversitesi’nin 6 projesi kabul edilerek desteklendi

RTEÜ Yeni bölümlerini haz?rl?yor

-RTEÜ Rektörü Hüseyin Kahraman gelecek sezon 7 bölümün daha hizmete aç?laca??n? söyledi.

YOK Ba?kan?ndan öz ele?tiri

YÖK Ba?kan? Saraç: Yüksekö?retim sistemi yeniden yap?land?r?lmal?–

RTEܒden Proje Ba?ar?s?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara?t?rma Kurumu (TÜB?TAK), 2015 y?l? için üniversitelere göre ba?vurulan ve desteklenen proje say?lar?n? aç?klad?

Okul duvar?nda gelece?in ya?l? boyas?

-Gençlik Merkezi Müdürlü?ü taraf?ndan okul duvar?nda çocuklar?n ilgisini çekecek ya?l? boya resimler yap?l?yor.

Okulda Ye?ilay etkinli?i tam not ald?

-Ye?ilay Haftas? nedeniyle okulda düzenlenen etkinlikte zararl? maddelerin vücuda etkileri gösteriler ile anlat?ld?.

Çayeli, Ardahan dostluk köprüsü

-Kamu Hastaneler Birli?i ve ?shako?lu Devlet hastanesi olu?turduklar? kampanya ile Ardahan Binba?ar ilkö?retim okuluna hediye paketleri haz?rlad?.

Y?lba??n? ö?rencilerle kutlad?lar

Özel Do?u Karadeniz Engelli Bak?m Merkezi’nde y?lba?? sevinci

Çocuklar ö?retmenlerini unutmad?

Merkez Ana Okulu ö?rencileri Ö?retmenler gününde ö?retmenlerini unutmad?.

Ö?rencilere bisiklet,

Rize Halk Sa?l??? Müdürlü?ünce “Türkiye Sa?l?kl? Beslenme ve Hareketli Hayat Program?” kapsam?nda, bisiklet da??t?m?na devam ediliyor.

Bu okulda e?itim cesaret ister !

Ç.Hem?in ilçesinde tadilat? süren okulda tehlike alt?nda e?itim yap?l?yor.

Deniz üstünde e?itim

Rizespor Kulüp Ba?kan? Metin Kalkavan”?n Üniversite gemisi Rize liman?nda demirleyerek e?itimine devam etti.

RTEÜ ilgi art?yor

Ön kay?tlar?na ba?layamas?yla Recep Tayip Erdo?an Üniversitesi’ne yo?un ilgi gösterildi. Üniversite’nin bütün kontejanlar? doldu.

Ald??? burs"un hakk?n? verdi

Yasa Denizcilik Personel Müdür yard?mc?s? ve Sabanc? E?itim Vakf? Sekreterinin burs deste?ini alan Yusuf Zeyyad Caner burs verenleri utand?rmad?.

Son ders zili çald?

Rize’de okul öncesi, ilkö?retim ve orta ö?retim okullar?ndaki 61 bin 489 ö?renci karne alarak 3 ay sürecek yaz tatiline girdi.

Kitap kokusu Rize"yi sard?

Renk projesi kapsam?nda Rize"yi kitap kokusu sard?.

Fen lisesi yapaca??n? yapt?

Rize TOBB Fen Lisesi’nden Görkemli Bilim Fuar? düzenledi.

RTEÜ ve Florence Night i? birli?i

RTEÜ T?p Fakültesi E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi ?le FlorenceNightingale Hastanesi Aras?nda ??birli?i

Renk Projesine Gazeteciler renk katt?

Rize Valisi Ersin Yaz?c?"n?n ba?latt??? Renk projesine Gazeteciler renk katt?.

Renk projesi de?erlendirildi

-Rize Valisi Ersin Yaz?c? taraf?ndan ba?lat?lan Renk Projesi okul müdürlerinin kat?l?m? ile de?erlendirildi.

Kitap renklenmeye devam ediyor

Ö?rencileri bilinçlendirmek amac?yla devam eden kitap okuma etkinli?i tüm h?z?yla devam ediyor.

Vali Ders verdi

VAL? YAZICI ÜN?VERS?TEDE DERSE G?RD?.

Hakyemez" Kobani iyi oldu"

-KTÜ Rektör yard?mc?s? Prof. Dr. Yusuf ?evki Hakyemez RTEܔ de verdi?i konferansta Koban? olaylar?n?n me?ru zemin olu?turdu?unu belirterek” Ölüm hariç bu olaylar bence verimli oldu” dedi.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER