SON DAKİKA

KASAP” Art?k kimse Ba?kan’a ula?mak istemiyor”

-Rize Belediye Ba?kan? Re?at Kasap 6 ayl?k bir süre acemilik ya?ad???n? belirterek “ 21 ayd?r Belediye Ba?kan?y?m, ilk 6 ay acemilik dönemimdi, art?k tüm konulara hâkimim ve nerede ne sorun ya?and???n?n bilinci içindeyim” dedi.

Bu haber 22 Aralık 2015 Salı 18:59 'de eklendi

 R?ZE: 2014 Mart yerel seçimleri ile Rize Belediye Ba?kanl???na seçilen Prof. Dr. Re?at Kasap acemilik dönemini atlatt???n? söyledi.

       21 ayd?r Rize Belediye Ba?kanl???n? yürüten Prof. Dr. Re?at Kasap 21Ayda üretilen, hayata geçen veya proje a?amas?nda ki çal??malar? ile Rize için dü?ündüklerini Rize Temsilcimiz Mustafa Bayrak’a anlatt?.

     Rize ”ye bask?lar üzerine gelmedi?ini ve Rize “ye gelmekte kimse ile polemik ya?amad???n? belirterek sözlerine ba?layan Rize Belediye Ba?kan? Prof. Dr. Re?at Kasap kendi arzusu ve hizmet etme iste?i ile Rize “ye geldi?ini belirterek “ Çe?itli dedikodular bende duydum, zorla Rize’yi kabul etti?ime dair, Ben Rizeliyim ve böyle bir sorun hiç ya?amad?m” dedi.

     Ya?ad?kça ö?rendim

Kasap göreve ba?lad???nda Belediyecilik konusunda tecrübesiz oldu?unu belirterek “ Benim dal?m farkl?yd?, ben bir ö?retim görevlisiydim, Belediyecili?e ba?lad???mda elbette acemi asker gibi benimde acemilik dönemim oldu, ancak bu acemili?im 6 ay kadar sürdü, ?u an yap?lan tüm projeler ve çal??malar konusunda tüm konular? irdeliyorum.  Belediyecilik konular?nda art?k tecrübe sahibi oldum ve her konuyu sonradan pi?manl?k duymama ad?na ara?t?r?yorum; zaman geçtikçe de tecrübe kazan?yorum” dedi.

        Kimse bana gelmiyor

Rize “de geçmi?ten gelen bir al??kanl?k oldu?una dikkat çeken Rize Belediye Ba?kan? Re?at Kasap “ ?lk göreve ba?lad???mda Rize “de herkes sorunlar?n? benimle payla?mak istiyordu, su arizas?ndan imara kadar, tüm sorunlar bana getiriliyordu. Belediyecilik hizmetlerinin kamu hizmeti oldu?unu ve her insan?m?za hizmet etmek zorunda oldu?umuz bilincini personelimize a??lay?nca art?k tüm personelimiz kendi görevlerini laiki ile yapmakta, art?k kimse bana gelip Belediyeden sorun ya?ad???n? anlatm?yor. Eskiden günde 50 -60 ki?i kabul etti?im günler olurken ?imdi belki 3-4 ki?i özel ziyaret için bana geliyor. Belediyemizin Feceebok sayfas?na girip sorunlar?n? sanal ortamda payla?anlar var, ayr?ca 444 50 53 hatt?m?zda sorunlar?n? anlatanlar oluyor, onlara an?nda cevap veriliyor” dedi.

         AVM “ ye kar?? ç?kt?m

Eski stadyumun yerinde yap?lacak olan AVM binas?na kar?? ç?kt???n? belirten Rize Belediye Ba?kan? Re?at Kasap “ ?ehrimiz da? ile deniz aras?nda kalan alanda s?k??an bir kent ve büyümesi mümkün olmayan bir yer, AVM nin eski stadyum yerinde yap?lmas? ile yo?un olan trafi?imizin daha yo?unla?aca??n? biliyoruz. Bu nedenle AVM ye kar?? ç?kt?m, AVM ?irketi benden farkl? bir yer istedi. Yerimiz olmad??? için yer gösteremedik, ?imdi ise çevre yolunun son a?amaya gelmesi ve AVM nin yap?laca?? alandan sahil yoluna yeni yollar aç?lmas? dü?üncesi ile izin vermek zorunda kald?m, bana göre bu tip i? yerleri ?ehir merkezinde olmamal?, hatta okullar bile ?ehir içinde olmamal?, Ba?bakan?m?z?n talimat?d?r ve ?ehir merkezinde olan ?l müdürlükleri, Bölge Müdürlükleri konumlar?na göre ?ehir merkezi d???na ta??nmal?” dedi.

    ?ehir içi trafik sorununu çözmek istiyoruz

?ehir içinde belli saatlerde yo?un trafik ya?and???n? belirten Rize Belediye Ba?kan? Re?at Kasap “ Yap?m? devam eden baz? alternatif yol in?aatlar?m?z?n devreye girmesi ile ?ehir içi trafi?imiz rahatlayacak. ?u an s?k??an trafi?imizde fiziksel yetersizli?in yan? s?ra kurallara uymama sorunu ya?anmakta. Zaman içinde bu kurallar yerle?ecek, fiziksel eksiklikler giderildi?inde sorunun çözülece?ini dü?ünüyorum. Fiziksel sorunlardan biri Salarha tüneli ve bu tünelin yap?lmas? ile Dalyan mevkiinden sahil yoluna veya ?ehir merkezi yoluna giri? olmayacak. Terminal yan?ndan ba?layan Pehlivanta?? yolu ve bu yolun Da?ba?? ve Is?rl?k mevkiine ba?lanmas? ile fiziksel sorunu büyük ölçüde çözmü? olaca??z, art?k ?ehrimiz Bat?ya veya do?uya do?ru büyümek zorunda. Çevre yolunun bitmesi ile birlikte ?ehir merkezinin bu çevre yolunun çevresinde olaca??n? dü?ünüyorum” dedi.

      Planlar yap?yoruz

?ehrin büyümesi, trafik sorununun çözümü üzerlerinde plan ve projeler yapt?klar?n? belirten Kasap “ ?ehri nas?l, ne tarafa büyütece?imizin plan ve projelerini yap?yoruz. Art?k her ?ey plan ve projeler üzerinde, ekip olarak bu konularda çal??malar?m?z var. Meydan projesi san?r?m ?ubat veya Mart ay?nda ba?lar. Sa?l?k oca??n?n ta??nmas? ile birlikte meydana kazmay? vuraca??z.  Hem?erilerimiz belli bir dönem s?k?nt? ya?ayacak ancak s?k?nt?s?z sorun çözümü mümkün de?il” dedi.

       Minibüs hatlar? birle?ecek

?ehir içi minibüs hatlar?n? birle?tireceklerini belirten Kasap “ Gündo?du ve ?ehir içi minibüs hatlar?n?n birle?mesi için çal??malar?m?z var. Alipa?a”dan Gündo?du ”ya kadar olan tüm minibüs hatlar? birle?tirilecek, bir k?sm? hizmete giren Çevre yoluna baz? minibüsler aktar?lacak” dedi.

    Taksi duraklar? kalkacak

Rize Belediye Ba?kan? Re?at Kasap ?ehir içindeki tüm taksi duraklar?n? kald?rmak istediklerini belirterek “ Avrupa sistemi getirece?iz. Gündo?du’dan Çiftekavak”a kadar olan tüm taksi duraklar?n? depolama sistemi ile çal??t?raca??z. ?ehir içinde olu?turaca??m?z ça?r? merkezleri ile taksiler ça?r?lacak ve ?ehir içinde ki trafik yo?unlu?u azalt?lacak” dedi.

     Proje kalem ucuyla gider….

Rize Belediye Ba?kan? Re?at Kasap 2017 ?PA projesi ile tüm ?ehir içi ?ebekeyi yenileyeceklerini belirterek” Proje kalem ucuyla gider, kazma vurulursa i?in yüzde 50 si bitmi? demektir. Önce kalem çal??acak sonra kazma” dedi.

   2017 Y?l?nda ?PA projesi ile eski olan ?ehir içi su hatt?n?n yap?laca??n? belirten Rize Belediye Ba?kan? Re?at Kasap “ Öncelikle depolar?m?z?n bulundu?u alanlar bizim olmal?, Bir iki yerde yeri bizim olmayan depolar?m?z var, bu konuda depo yerlerinin bulundu?u yer sahipleri kolayl?k gösterdi. Her y?l 3 bin su ar?zas? gidermek zorunda kal?yoruz. Bu da demek ki günde 10 su arizas? olu?makta. Geçmi?te yap?lan hatalar?n bedellerini halk?m?z ödüyor. 6-7 mahalle su ?ebekesinin vanas? tek yerde ve bir mahallede ar?za oldu?unda 7 mahallenin suyunu birden kesmek zorunda kal?yoruz. Bazen ise pey der pey yenileme çal??malar?m?z oluyor. Bununla birlikte üretti?imiz projelerin halk?m?z hemen hayata geçmesini istiyor. Bu kolay de?il. Önce kalemden ç?kacak olan proje hayata geçmesi için kalemin i?inin bitmesi gerek, kalem i?i bittikten sonra i?in yüzde 50 lik bölümü bitmi? demektir” dedi.

           Zorluk ç?kartm?yorum

Ruhsat konusunda kimseye zorluk ç?kartmad???n? belirten Kasap “ Kanunlar? sonuna kadar zorlayarak kimseye zorluk ç?kartm?yorum. 2004 y?l?ndan önce in?aatlar? yap?lan ve i? yeri olarak kullan?lan yerlere ruhsat verme hakk? belediye ba?kanlar?na b?rak?ld?, ben ayr?m yapmadan her gelene ruhsat verdim. Seçim sürecinde benden ruhsat konusunda talepler olmu?tu,  zorland???m?z yerler var, bunlar?n resmi hale gelmesini istiyoruz” dedi.

     300 e yak?n kirac?m?z var

Rize Belediye Ba?kan? Re?at Kasap Rize ”de 300 e yak?n kirac?lar? oldu?unu belirterek “ Kirac?lar?m?z?n yüzde 90 ini bir y?ld?r kontrol alt?na ald?k. Kiraya oturan uzun y?llar oturmas?n?n rahatl??? ile Belediyeye ait i? yerlerini kendilerinin biliyorlard?. Kimisi kira verirken uzun y?llar kira vermeyenler vard?.  Kira borcu olanlara tahliye ettik ve onlar? yeniden ihaleye sokmad?k. Kira gelirlerimiz y?ll?k olarak 1,5 milyon artt?. Her y?l 7 milyon dolay?nda kira bedeli almaktay?z” dedi.

     1 Gecede konuyorlar

Sahil üzerinde yaz aylar?nda yo?un bir insan ak?m? oldu?unu belirten Kasap “ Salih bizim aynam?z ve bu aynaya bakt???m?zda Rize’yi görmemiz gerek, maalesef sahil üzerinde bir gecede konanlar var, biz kald?r?yoruz onlar ba?ka bir gece yine konuyorlar. Bu tip olaylar ülke genelinde her yerde olmakta, yaz aylar?n?n bitmesi ile hepsini oradan kald?rd?k” dedi.

        R?ZE 3 B?N DÖNÜM KAZANACAK

Rize Belediye Ba?kan? Re?at Kasap Çiftekavak ile Engindere aras?nda 3 bin dönümlük bir alan?n doldurulaca??n? belirterek “ Bu dolgu Ekrem Orhon ”un dolgusundan daha fazla olacak, bugün Ekrem Orhon”u nas?l dolgu çal??mas? ile an?yorsak ileride ben öyle an?lmak istemem. 30-40 y?l sonra Rize vizyonu ile an?lmak isterim” dedi.

Mavi ?ehir projesinin Çevre ve ?ehircilik bakanl???nca onayland???n? belirten Kasap “ 1-2 nokta unutulmu?tu onlar? ekledik ve proje ask?dan inerek sürecini tamamlad?. Cumhurba?kan?m?z?n destekledi?i sahil projesi Rize’nin 30-40 y?l sonra ki vizyonunu belirleyecek. Rize yeniden dizayn ediliyor. Rize 3 bin dönüm bir alan elde edecek, bu Ekrem Orhon “un dolgu yapt??? alan?n iki kat?na denk geliyor. Dolgu i?i ile an?lmak istemem o rekor merhum Ekrem Orhon’a ait olmal?, ben ?ehri yeniden yap?land?ran ba?kan olarak an?lmak isterim. Mavi ?ehir projesinde tarihsel, kültürel dokulara a??rl?k verece?iz. Betonsuz ta?tan ve ah?aptan olu?an geleneksel yerel mimarilere a??rl?k verece?iz” dedi.

      Deniz sitesi y?k?lacak

Deniz sitesi ile Eski Müftülük sitesinin y?k?laca??n? belirten Kasap “ Bu bizim birinci önceli?imiz, bu alanda belediyemizin de arsas? bulunmakta ve bu alan? kentsel dönü?üm içine alarak y?kaca??z, en k?sa sürede bu projeye ba?layaca??z. Burada tehlikeli bir durum var ve binalar?n oturulmaz hale geldi?ini biliyoruz” dedi.

                Al??kanl?klar de?i?miyor

Rize Belediye Ba?kan? Re?at Kasap bir toplumun geli?mesinin engelli insanlar?n toplum içinde hareket halinde olmal?, toplum içinde engelli insanlar rahat hareket edemiyorsa o toplum da sorun var demektir. Rize “de maalesef yaya kald?r?mlar esnaflar taraf?ndan i?gal edilmekte, bunlar ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Engelli insanlar?m?z için yollar yapt?k. Maalesef engelli insanlar?m?z için yapt???m?z yerlerde i?galler var, bunu zaman içinde çözece?iz. Tekerlekli insanlar?m?z yaya kald?r?m?nda rahat yürüyebilmeli” dedi.

       Esteti?e önem veririm

?ehir içinde baz? estetik çal??malar yapt???n? belirten Kasap “ Büyük veya küçük projeler yürüten belediyeler sosyal alanda da bulunmal?,  ?ehir merkezinde tarihimizi ve kültürümüzü yans?tan baz? projeler yapt?m ve halk taraf?ndan be?enildi. Bu tip çal??malar?m?z olacak. Ayr?ca Tabela yönetmeli?ini de?i?tirdik ve meclisten ç?kt?, art?k çirkin görüntü veren tabelalara izin vermiyoruz. Yeni ve modern tabelalar olmal?” dedi.

         

YORUM GÖNDER

Yorum Yok

YORUMU GÖNDER
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER