SON DAKİKA

Birincilikler bizi yormuyor

-Rize AK Parti ?l Ba?kan? Muhammed Avc? seçimlerde 4 kez Türkiye birincili?i ya?ayan bir ilde hizmet yar???nda bulunmak önemli dedi.

Bu haber 01 Aralık 2016 Perşembe 09:19 'de eklendi

 -AK Parti Rize ?l Ba?kan? Muhammed Avc? 4 seçimde birinci olan bir ilde hizmet etmekten onur duydu?unu belirterek “Kurucu Genel Ba?kan?m?z Cumhurba?kan?m?z Recep Tayip Erdo?an”?n memleketinde il ba?kan? olmak baz? zorluklar getirdi?i gibi bir çok kolayl?klar? da pe?inden getirmekte” dedi.

-Avc? 2002 öncesinde Ülkenin y?ll?k harcama bütçesinin 6 Milyar TL oldu?unu belirterek “ Bugün Rize”de AK Parti iktidar? döneminde 10 milyar TL dolay?nda yat?r?m yap?ld?, baz? ihaleler bunun d???nda ve toplamda 15 Milyar TL’yi bulacak bir rakam sadece Rize”ye yap?lan yat?r?md?r” dedi.

    Mustafa BAYRAK- Selim DEN?ZALP

R?ZE: AK Parti Rize ?l Ba?kan? Muhammed Avc? te?kilat olarak Rize”de yap?lan ve yap?lmas? gereken çal??malar? Karadeniz Muhabirlerine anlatt?.

AK Parti Rize ?l Ba?kan? Muhammed Avc? Rize”de son 15 y?lda yap?lan yat?r?mlar? ve Rize”nin vizyonunu de?i?tiren ve de?i?tirecek projeleri anlatt? “ 3 Kas?m 2002’de partimiz iktidara geldi. Tabi iktidara geldi?imiz y?l ald???m?z Rize ile ?imdiki Rize’yi esas?nda mukayese etmemiz laz?m. Do?ru bir plan, program ortaya koyma, yapt?klar?m?z? daha net bir ?ekilde ifade etmek için o günkü Rize ile bugünkü Rize’yi mukayese etme aç?s?ndan. O gün ki Rize ile bugünkü Rize aras?nda çok fark var. Rize merkez için konu?mak istersek, sahildeki çöp y???nlar?ndan tutun, bar?naklardan ç?k?n, ?ehirde bir kent esnetti?i olmayan kent bilinci olmayan bir hüviyetle kar?? kar??yayd?k. Hem belediyecilik ba?lam?nda hem de merkezi hükümetimizin yapm?? oldu?u yat?r?mlarla birlikte o günkü Rize ile bugünkü Rize aras?nda da?lar kadar fark oldu?unu hem?erilerimiz takdir ediyorlar, görüyorlar ve bunun takdirini bizlere sokaklarda gösteriyorlar. Tabi bu yat?r?mlar?n bitti?i anlam?na gelmez, elbette ihtiyaçlar s?n?rs?z ve yeni yeni yapt?r?mlar yapt?k, yapmaya devam ediyoruz” dedi.

    10 Numara projeler ba?lad?

  ?l Ba?kan? Muhammet Avc? “ Son yerel seçimler öncesi ortaya koydu?umuz 10 numara projeler ba?lam?nda Rize’ye bamba?ka vizyon kazand?rma ad?na mücadele ediyoruz. 10  numara projelerimizin bir k?sm? ba?lad?, bir k?s?m da ba?lamak üzere. Bu projeler bizim için çok önemli. Altyap? faaliyetlerine çok önem verildi. Belediyenin 10 y?ll?k döneminde altyap? projelerinin birço?u bitti, ?imdi kente yeni bir esnettik, yeni bir kimlik kazand?rmas? ba?lam?nda 10 numaral? projelerimiz son derece hassasiyet içinde takip ediliyor. Biliyorsunuz meydan projesi ba?lat?ld?. Bunun yan?nda Güney çevre yolu projesi ba?land?, devam ediliyor. Yine ayn? ?ekilde ?s?rl?kta mesire alan? ve kent orman? projesi vard?. Son derece titiz bir ?ekilde Milletvekillerimizle, belediye Ba?kan?m?zla beraber bu proje üzerine yo?unlukla bir takip çal??mas?n? sürdürüyoruz. ?n?allah k?sa bir zamanda bu projeyi de bitirece?iz. Bir di?er 10 numara projemiz olan Salarha Tünelinde çal??malar ba?lad? ve çok ciddi bir mesafe al?nd?. Rize’nin Salarha bölgesine çok yo?un bir nüfus ya??yor. Bu tünel ile birlikte Salarha vadisi ile ?ehir entegre olacak. Bununla birlikte Güney Çevre yolu ile bir ba?lant? kurulacak. Bunun yan?nda sahil düzenlemesi projemiz var. Külliye olmak üzere, teleferik, sahil alan? düzenlemesi, kad?n kültür merkezi, çocuk dünyas? ve çay çar??s?n?n oldu?u 10 numara projelerinin 3 – 4 tanesini ayn? anda bu sahil içinde konumland?raca??z. Çay çar??s? için yer tahsisi yap?ld?. Proje çal??malar? devam ediyor, tahminim ?ubat veya Mart ay? içinde ilk kazma vurulacak. Tabi Çay Borsas? öncülü?ünde olacak, çünkü teknik bir konu ve onlar?n ihtisasa alan?na giriyor. Yine kad?n Kültür merkezi ile ilgili çal??malar devam ediyor. Bir bölümü planland?, di?er bölümüyle ilgili Belediyemiz çal??malar? yap?yor” dedi.

      En önemli projelerimizden Bat? park

 Avc? aç?klamas?nda “En önemli projelerimizden birisi ise Bat? Park. Teknik konular? Bakanl?k nezdinde a?t?k. Yakla??k 80 dönümlük bir alan? kapsayacak. ?ehrimizin bat? yakas?nda kalan Fener, Camiönü ve Bo?az mahallesi bu proje ile nefes alacak. Rize’miz esas?ndan çok ye?il bir kent ama sosyal alanlar? çok s?n?rl? bir kent. Tabi burada arazinin s?n?rl? olmas? etkili. Bu proje ayn? zamanda üniversite için çok önemli. Üniversite ö?rencilerimiz de çok s?kl?kla kullanaca?? bir mekan olacak. Bir di?er önemli konulardan bir tanesi ise dolgu imar plan? ile ilgili. Y?llard?r yapmaya çal??t???m?z bir plan? ki yakla??k 2 – 3 y?ldan beri u?ra? veriyoruz. Milletvekillerimiz, Belediye Ba?kan?m?z ve te?kilat?m?zla hep beraber mücadele verdi?imiz bir konuydu ve Bakanl?ktan geçti. Yap?lacak dolguyla birlikte neredeye mevcut Rize kadar bir alan olu?turulmu? olacak.  Yeni bir Rize kazand?rm?? olaca??z. Bu alan üç bin dönüm kadar bir alan? kapsayacak. Bu ba?lamda bir di?er önemli hususta Belediye Bloklarla ilgili k?s?m. Bununla ilgili Belediyemiz toplant?lar yapt?. Oradaki esnaflar?n da ma?dur olmamalar? gerekiyor. Tabi eskiyen bloklar tehlike saç?yor. O Bloklar kentimizin esteti?ine çok uygun dü?müyor. Bu konu ile ilgili Belediyemiz çal??malar?n? sürdürüyor. ?n?allah en k?sa sürede bloklarla ilgili ciddi bir ad?m atm?? olaca??z. Rize’yi modern bir ?ehir haline getirece?iz. Zaman zaman dedikodu yap?l?yor, sanki hiçbir ?ey yapm?yoruz ?eklinde. 10 numaral? projelere ba?lanmam?? deniliyor, bunlar do?ru de?il. Ba?lad???m?z projeleri ben size bir bir söyledim. Ba?layaca??m?z projeleri de. Biz Rize’de iyi i?ler üretmeye çal???yoruz. Bu dedikodular? yapanlar? da anlay??la kar??lam?yoruz. Neticede ne söz vermi?sek hepsini yerine getirece?iz” dedi.

     10 Milyonluk yat?r?m yapt?k

    Muhammet Avc? “Merkezi hükümetin yapm?? oldu?u yat?r?mlar var. ?uana kadar bizim hükümetimiz döneminde Rize’ye 10 Milyar lira yat?r?m yapt?k. ?imdi bu Rize ölçe?inde bak?ld???nda Rize gibi bir ?ehirde AK Parti döneminde hiç kimsenin akl?n?n almayaca?? bir rakamd?r. Çünkü 2002 dönemi öncesinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bütçesi 6 Milyar lirad?r. Biz bu bütçeyi bugün 80 Milyar liraya ç?kard?k. AK Parti döneminde 15 kat büyüyen bir bütçe var. Bu yat?r?m bütçesinden tüm ?ehirlerimiz istifade ediyor elbette Rize’de istifade ediyor. Nerdeyse ülkemizin bir y?ll?k bütçesinin fazlas?n? iktidar?m?z döneminde sadece Rize’mize yapm???z. Onun için AK Partinin tek fark? olu?turdu?u demokratik politikalarla de?il, yat?r?m plan?, üretti?i ekonomi sayesinde insanlara daha refah içinde bir hayat sunmas? AK Partinin en önemli farklar?ndan bir tanesidir. Tabi alt? çizilmesi gereken bir iki önemli husus var. Devam eden projeler içinde 10 Milyarl?k yat?r?m?n d???nda kalanlar da var. Havaliman?, Lojistik, Ovit Tünelinin bundan sonraki maliyeti, Güney çevre yolunda bundan sonraki maliyetler bu rakam?n içinde de?il. Dolay?s?yla planlan yat?r?mlarla birlikte neredeyse 15 Milyarlara varan bir yat?r?m yapt?k Rize’ye. Bunun kar??l???nda insanlar partimize teveccüh göstermi?ler bizi birinci parti yapm??lar. Ula??mla alakal? konular? çözmek istiyoruz.  Çünkü ula??m olmadan hiçbir ?ehir kendini anlatamaz. ?nsanlar?n buraya rahat gelmesi gerekiyor. Duble yollar? tamamlad?k, Karadeniz sahil yolunu bitirdik. Eskiden Samsun’dan Rize’ye 10 saatte gidiliyordu. ?imdi ise 3,5 – 4 saatte kendi özel arac? ile gelebiliyor. Ula??m imkânlar? ?ehrimize gelecek turist say?s?n? inan?lmaz bir ?ekilde katlayacak. ?imdi ovit tüneli hem ticari hem de buradan Mardin’e kadar uzanan bir sevgi yolu olacak. Ticari yolu besleyecek lojistik merkez ?yidere’de yap?lacak. Lojistik merkezle ilgili 15 günden bu yana sondaj çal??mlar? ba?lad? ve devam ediyor. Bununla birlikte Pazar ilçemizde havaliman? in?a edece?iz. K?saca ula??mla ilgili hem kara, hem hava hem de deniz yolunu tamamlamak istiyoruz. Ula??mla ilgili tüm imkânlar?m?z Rize için seferber ettik.” Dedi.

         Rize”de 5 y?ld?zl? oteller yap?l?yor

 Rize”nin son y?llarda turizme önem verdi?ini belirten Avc? “ ?imdi biz bunu niye yap?yoruz? Birincisi ticari ikincisi ise turizm. Özellikle son dönemlerde Rize’de ilk defa be? y?ld?zl? otel yat?r?m talepleri geliyor. ?uanda Rize’de 1 tane 5  y?ld?zl?  otel  hizmet veriyor, 2 adet de be? y?ld?zl? otel in?aat? devam ediyor. Yat?r?mc? burada bir gelecek görüyor. Hükümetimiz bu güveni sa?lad?. ?uanda Rize’de bir otelin yat?r?m? 100 milyonu geçiyor. Ula??m imkanlar?n? kolaylad???m?zda Rize’mize çok daha yat?r?mc? gelecek, buda istihdam sa?layacak. Yine ayn? ?ekilde Ayder’e Kaçkar da?lar?nda kurulacak olan teleferik projesi ile çok say?da Turist Rize’ye gelecek. K?? turizmi canlanacak. Yaz ve k?? turizmiyle birlikte Rize’de  Turizm çe?itlili?i artacak” dedi.

 

Bizim iktidar?m?z döneminde sa?l?k konusunda neleri yapt?k bunlar? anlatmama gerek yok. Rize’miz çok konforlu hastanesi var. Bu yeterli de?il, in?allah çok k?sa sürede 700 ila 1000 yatak aras?nda kapasiteye sahip ?ehir hastanesi Rize’de yapaca??z. Bunun için yer bak?yoruz. Cumhurba?kan?m?z ve ba?bakan?m?z?n talimatlar?yla birlikte Milletvekillerimizle, valimizle belediye ba?kan?m?z ve te?kilat?m?zla birlikte bu i?i takip ediyoruz.

 

    50 Milyon TL yard?m var

AK Parti ?l Ba?kan? Muhammet Avc? “ Görülmeyen bir konu var. Rize’ye y?lda takriben 50 milyon lira yard?ma muhtaç ailelere yard?m sunuyoruz. Bak?ma muhtaç, engelli, ya?l? insanlara yard?m yap?yoruz. Evde bak?m hizmeti AK Parti döneminde yap?lan bir hizmet. Her y?l düzenli olarak bu yard?m?, gereken tüm çal??malar? yap?yoruz. Yine Ula??m ba?lam?nda Güney Çevre yolu gibi 400 milyar’a varan bir yat?r?m? Rize’nin merkezine yapmak her iktidara nasip olmaz. Bunun için para gerekiyor, güç gerekiyor, yat?r?m gerekiyor. Bunun için özellikle siyasi iradenin tam anlam?yla tek bir nokta etraf?nda olmas? gerekiyor” dedi.

    ?ehir nefes almal?

 Planlanan bir di?er projemiz ise Rize’nin dikey Bulvarlar?na kavu?mas? yönünde. Yani ?ehri dikine kesen bulvarlar. Orta caminin ta??nmas? ile birlikte hamam deresinin üzeri aç?lacak. Sa??ndan ve solundan olmak üzere Rize’yi Güney çevre yoluna dikey olarak ba?layaca??z. Kuzey – Güney birle?mesi ile birlikte 12 kilometrelik devlet karayolu da?ba?? – ?s?rl?k mevkiine uzanacak. Buras? turizm yolu olacak ve ihalesi gerçekle?ti. Dolay?s?yla Rize’yi ba?tan sona yeniden imar ediyoruz. ?lçelerde çok ciddi yat?r?mlara imza att?k. Bu ba?lamda 2023 vizyonuna uygun bir Rize in?allah olu?turaca??z. AK Partinin en önemli sloganlar?ndan bir tanesidir ; “ zaman az ama biz yorulmayaca??z” Allah’?n izni, Milletimizin gücü ile 2023 vizyonuna uygun planlanan modern bir Rize’yi ortaya ç?karaca??z” dedi.

      E?itim de ilerliyoruz

Rize AK Parti ?l Ba?kan? Muhammet Avc? Rize e?itiminde son y?llarda hem teknolojik hem de e?itsel anlamda büyük geli?meler oldu?unu belirterek “ 2002 öncesini hat?rlay?n s?n?flarda 40 ar ki?i vard?, e?itim de istedi?imiz gibi sonuçlar alam?yorduk ve Türkiye’ genelinde 66. s?ralara kadar dü?en e?itim seviyemiz vard?. Bugün bu seviye oldukça yükseldi ve ?u an istedi?imiz seviyelere geldik. Bundan sonra da çok daha da iyi seviyeye gelece?iz. Hükümetimiz e?itime önem vermekte ve en büyük pay? bütçede e?itime aktar?yor.” dedi.

 

“Rize’ye AFAD Merkezi Kuruluyor”

 Avc? “ AFAD Ba?kanl???ndan sorumlu ba?bakan yard?mc?m?z  Veysi  Kaynak bey buradayd?. 3 – 4 defa birkaç Bakan?m?z?n kat?l?m? ile birlikte Rize’mizde toplant?lar gerçekle?tirdik ve art?k yol haritam?z? ç?kard?k. ?uanda ilk defa Rize pilot bölgesi seçildi. Havza bazl? çal??ma yap?yoruz. Bir derenin kayna??ndan denize dü?en k?sm?na kadar çal??ma yapaca??z. Yani bir dereyi komple planlamaya al?yoruz. Bu ilk defa Rize’de olacak. Bu konuda bir çok Bakanl?k bir araya geldi. Sa? olsun Bakanlar?m?za özellikle Veysel Ero?lu Bey’e çok te?ekkür ediyorum. Yine Ba?bakan yard?mc?m?z Veysi Kaynak  bey’e de çok te?ekkür ediyorum. Rize’de bölgenin AFAD Merkezi kuruluyor. Eski ta? oca?? mevkiine. Bu Rize için çok de?erli bir ?ey. Mevcut Bakanl?ktan yard?m al?yoruz ama halen yaralar?n? saramad???m?z yerler var. Bunlar?n da en k?sa sürede çözece?iz, bunun sözünü ald?k. ?l Özel idaresinin bütçesi belli. Merkezi hükümetin deste?i ile bunu a?maya çal???yoruz. Hem?erilerimiz ma?duriyetini kar??layaca??z”

“Kim nerde ya??yorsa ikametini orada göstersin”

“ Kentte ya?ayan kentte hizmet alan insanlar?m?z var. Belediyelerde nüfusuna göre pay al?yorlar. ?lçe Belediyelerden ayn? hassasiyet var. Belediye Ba?kan?na o anlamda hak veriyorum. Belediye size bir hizmet veriyorsa sizde ikametinizi merkezde gösterin. Tabi Rize’de özellikle yaz aylar?nda köylerin nüfusu art?yor, k???n ise merkez iniyorlar. Bu anlamda bu i?i net olarak ay?rt edebilmek mümkün de?il. Belediyemizin ve Özel ?daremizin çabas? bununla ilgilidir. Bunun d???nda asla bir ?ey söz konusu olamaz ve bununda alt?n? çizeyim ben”

 

 “ Biz siyasetçinin en fazla kar?? kar??ya geldi?i konu aç?k söyleyelim i? konusu. Rize istihdam konusunda özellikle turizm ve ticari at?l?mlar? ile çok daha üst düzeye ç?kacak. Yeni yap?lan be? y?ld?zl? oteller ve Lojisitk merkezinde çok say?da ki?iye istihdam sa?layacakt?r. ”

 “ Siyaset Akademisine Herkesi Bekliyoruz”

“Siyaset akademisi bir AK Parti projesi. AK Parti bu projeye çok de?er veriyor. Ahlakl? bir siyasetin kap?s?n? aralamak için böyle bir projeye uygun gördük. Demokratik rejimlerde memleketini yönetenler siyasilerdir. Bu organizeyi daha önce Rize’de yapm??t?k. Vatanda?lardan bu yönde bir talep geldi, ne zaman siyasi akademisi aç?lacak diye. Bizde in?allah ?l Yönetim kurulumuzla alm?? oldu?umuz karar do?rultusunda 1 Aral?k itibariyle ba?layacak. Tüm hem?erilerimiz müracaatlar?n? bu tarihten itibaren yapabilir. Partimize yap?lacak olan kay?tlar sonras? Genel Merkezimize bize bir ders takvimi olu?turacak. Ben bütün hem?erilerimizin AK Partili olsun olmas?n biz burada siyasi bir propaganda yapm?yoruz, sadece insanlar?m?z?n siyasetle olan ilgisini alakas?n? art?rmak istiyoruz. 1 Aral?k 2016 – 15 Ocak 2017 müracaat takvimi var. Herkese kap?m?z aç?k”

 

  

 

       

 

YORUM GÖNDER

Yorum Yok

YORUMU GÖNDER
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER