SON DAKİKA

Bak?rc? “ Bir dönem daha isterdim”

Eski Rize Belediye Ba?kan? Halil Bak?rc? 10 y?ll?k süre içinde hiç kimseye siyas? davranmad???n? belirterek “ Baz? siyasilerin özel isteklerini yerine getirmedim, hiç kimseye de siyas? görü?ü nedeniyle ayr?mc?l?k yapmad?m, için rahat” dedi.

Bu haber 18 Mart 2016 Cuma 09:11 'de eklendi

 -2007 Seçimlerinde Mesut Y?lmaz ”in ba??ms?z aday olmas? ile Rize ”de 3-4 Mesut Y?lmaz buldu?unu ve onlar? da ba??ms?z aday yapmak istedi?ini belirten Bak?rc? “ Ba?bakan?m?z bu dü?üncemden dolay? bana k?zd? ve bana “ Çal???n kazan?n, yapt???n?z do?ru olamaz böyle bir ?eye izin vermem” dedi. Ben de vaz geçtim ve sahilde Mesut Y?lmaz park?n?n ismini bile de?i?tirmedim” dedi.

R?ZE:10 Y?l Rize “de belediye ba?kanl??? yapan Halil Bak?rc? yapt??? de?i?im ve projelerin hiçbirinden vicdan azab? çekmedi?ini baz? i? adamlar?n?n ekme?ine ya? sürmedi?i için ele?tiri ald???n? söyledi.

       Rize eski Belediye Ba?kan? Halil Bak?rc? ilk aday adayl??? döneminin Cumhurba?kan?na yak?n bir ismin kendisini yönlendirdi?ini belirterek “ Kas?mpa?a da in?aat i?leri ile u?ra??rken yan?ma gelen Cumhurba?kan?m?z?n yak?n dostu Rize “de hizmet edebilecek birinin isimler aras?nda yer almad???n? söylemesi ile adayl?k sürecim ba?lad? diyerek” O dönem ayn? zamanda Kasimpa?aspor kulübü ba?kanl???n? yürütüyordum, bir konu için Ankara ”ya gitti?imde o dönemde ki ba?bakan?m?z Recep Tayip Erdo?an’a gitmi?tim. Bana “ Sen bu i?lerle mi u?ra??yorsun” dedi. Burada sinyali alm??t?m ve memleketime gurbete döndüm. Aday adayl??? sonras? adayl???m belli oldu ve çal??malara ba?lad?m” dedi.

           Mezbelelikten i?e ba?lad?m

Sahilde dolgu alan? üzerinde bulunan Rus pazar? ile i?e ba?lad???n? belirten Bak?rc? “ Ba?bakan?m?z?n bilgisi vard?, her ne kadar yerel siyasetçilerimizin baz?lar? dolgu alan?nda ki Rus pazar?n? y?kmam? istemese de kararl?yd?m ve çok ele?tiri ald?m. Bugün otopark olarak yap?lan ancak giri? kat? baz? pazarc?lara verilen yer konusuna da kar?? ç?kt?m. Ancak siyasi irade söz vermi?ti,  hatta y?kt???m Rus pazar? ile ilgili mahkemelik olduk ve ceza ald?m” dedi.

     Rus pazar? nedeniyle ?ehrin do?u ve bat? taraf?nda sahil yolunun geçi? güzergâh?n? kapatarak tepki koydu?unu belirten Bak?rc? “ Yol güzergâh?ndan memnun de?ildim, yolun daha sahilden geçmesinden yanayd?m, ancak olmad?” dedi.

                 250 Ahir y?kt?m

10 y?ll?k Belediye Ba?kanl??? döneminde ?ehir merkezinde baz? insanlar?n ahir yaparak ?ehrin görüntüsünü bozdu?unu belirten Bak?rc? “ ?ehir merkezinde 250 adet ahir y?kt?m,  hatta bir vatanda??m?z?n ahirini y?karken ine?ini sat?n ald?m. Ba?kan olarak bana yak??an? yapt?m. 50 dolay?nda ise kaçak kat y?kan tek belediye ba?kan? benim.  Rize halinin ta??nmas?n? istiyordum, tabii onunla birlikte Rize sanayi sitesi de ta??nacakt?. Bu konuda sanayi ve hal esnaf? ile görü?tüm, tart??ma ortam? olmadan bu i?i halletmek istedim, ancak olmad?” dedi.

 

         Tart??madan i? olmuyor

Rize eski Belediye Ba?kan? Halil Bak?rc? Rize “de tart??ma ortam? olmadan i? yapman?n zor oldu?unu belirterek “ Kararl?l?k önemli, do?ru bildi?in bir hizmeti yapmak için belli kesimler ile mutlaka tart??mak zorunda kal?yorsun.  Rize “de uzun y?llar kangren olan olaylar? çözdük. Ke?ke sistem bundan sonra da devam etseydi. AK Parti’nin gücü ile seçilen biriydim hedefimde sahilde camii, Teleferik sistemi 10 projemiz vard?. Bunlar? hayata geçirmek isterdim” dedi.

             3 il ba?kan? ile çal??t?m

Halil Bak?rc? kendisinin AK Partiden seçilen Belediye Ba?kan? oldu?unu ve 3 il Ba?kan? ile çal??t???n? belirterek “ Siyasi hiçbir talebe yok demedim, parti içinden baz? ki?ilerin özel i?lerini çözmedim.  Bunlara kanun ne gerektiriyorsa onu uygulad?m. Hizmetim boyunca kimseye ayr?cal?k yapmad?m. Herkese e?it davrand?m, bugün sokakta rahat geziyorsam adaletli olmamdan kaynaklanmakta” dedi.

     Güneydo?u meselesi yanl?? anla??ld?

Eski Belediye Ba?kan? Halil Bak?rc? Güneydo?u konusunda yapt??? aç?klaman?n yanl?? anla??ld???n? belirterek “ O tarihte Ad?yaman’a bir k?z?m?z? veriyorduk, bende Güneydo?u ile k?z al?? veri?imiz var, e?lerinden ayr?lanlar?n akrabal?k ba?? kurmas?n? istedim, ancak bu yanl?? anla??ld?” dedi.

Halil Bak?rc? Güneydo?u’dan k?z alma ve akrabal?k ba?lar? üzerinde yapt??? aç?klamadan çok tehditler ald???n? ve yanl?? anla??ld???n? belirterek “ O tarihlerde gezi olaylar? vard?. Bir i? adam?m?z?n k?z? Ad?yamanl? biri ile evleniyordu. Ben de Güneydo?u illeri ile akrabal?k ba?lar?m?z? güçlendirelim, e?lerinden ayr?lanlara burada k?z vermezler, Güneydo?u’dan k?z almalar?n? istedim. Burada art niyet yok, ancak bu yanl?? anla??ld? ve büyük tepki ald?m, yanl?? anla??ld???m için özür de diledim” dedi.

    Gezi olaylar?n?n Rize ”ye s?çrad???n? belirten Bak?rc? “ Taksim gezi olaylar? Rize “ye yans?d?, Rize “ye ordu ve Hopa’dan gelinece?ini duydum, yan?mda vali, Emniyet müdürü ve Garnizon komutan? vard?, Emniyet müdürünü uyard?m.  Onlar? Rize “ye sokmay?n dedim. Emniyet müdürü vatanda??n demokratik hakk? var dedi. Olaylar Rize ”de patlay?nca müdahil olmak zorunda kald?m, olaylar? yat??t?rmak bana kald?” dedi.

        Büyükelçiye cevab?n? verdim

?srail Büyükelçisinin belediyeyi ziyaretinde hakaret etmesine göz yummad???n? belirten Bak?rc? “ O dönemlerde Filistin ”de katledilen Müslümanlar ile ilgili konu?mas? beni çileden ç?kard? ve kendisine bende makamda cevap verdim. Yine DHKPC ve Tayatç?lar Rize ”de çe?itli eylemler yapmak istedi, bende halk ile birlikte soka?a ç?kt?m ve Rize’nin huzurunu bozdurmamak için gere?ini yapt?m. Rize’nin ya?murunu, suyunu ve tozunu yutmayan insanlar?n Rize “de eylem yapmas?na göz yummam? kimse bekleyemezdi” dedi.

     Belediyede bomba patlat?ld???n? söyleyen Bak?rc? “ Tabii o dönem ba?bakan?m?za sokakta küfür eden hakaret edenlere seyirci kalmad???m için Belediyede bomba konuldu. Hedef ben de?ildim, AK Parti il binas? önünde ba?bakan?m?za hakaretler vard?. Ben seyirci kalmay?nca kimsede seyirci kalmad? ve derslerini ald?lar” dedi.

             Kimseye at ko?turtmad?m

Rize “de baz? i? adamlar?n?n istedi?i gibi at ko?turmas?na izin vermedi?ini belirten Bak?rc? “ Rize tüm Rizelilerin ortak de?eridir, baz? i? adamlar? belediyenin yerlerini ucuza kapatmak istedi. Buna izin veremezdim, isim de verebilirim, eski ticaret odas? ba?kan? Ömer Ofluo?lu Kabiller nalbur iye yerini sat??a ç?kard???mda satamazs?n dediler, sat??a ç?kard?m o zaman ki para ile 1. Trilyon 300 milyara ald?lar.  Köksal Sevimli ”ye 4 trilyona satt?lar. Ona e? de?er yeri yine sat??a ç?kard?k ve Köksal Sevimli buray? 1,5 trilyona isteyince ben 2.600 trilyon dedim,  tabii i? adam?n?n zoruna gitti, ayni e? de?er yere 4 trilyon veriyorsan buraya da 2.600 vereceksin, tabii benden sonra 2. 200 e alm??. ?imdi arkamdan konu?ur, gelsin Bas?n önünde bu konular? konu?al?m, ayn? i? adam?n?n ?ehir merkezinde çimento, demir deposu vard?, görüntü iyi de?ildi ve Salarha bölgesine ta??tt?m, ?imdi ise araçlar?n? Belediyenin asfalt ?antiyesine çekmekte, kim nas?l izin verir bilmiyorum” dedi.

    Hiçbir zaman i? ile dostlu?u e? tutmad???n? belirten Bak?rc? “ Belediyeye kar?? eksiklik yapmad?m, kimseye göz yummad?m, fakiri her zaman korudum, zengin ise vermesi gerekeni verecek, onlara nüshama etmedim” dedi.

      Sarho?a rak? de ald?m

?ehirde alkollü insanlar ile dostlu?unun iyi oldu?unu belirten Bak?rc? “ Belediye ba?kanl???m döneminde alkollü sokak insanlar?n? tan?yordum, zaman zaman yan?ma gelerek benden rak? paras? isterlerdi, paray? verirdim üstünü getirirlerdi, ?ehir tüccar? ?ehirde gariban? korumak zorunda. Korumazsan yar?n o ki?i ba??na bela olur. ?ehirde 3-4 yere alkol ruhsat? verdim, insanlar bir yerde e?i ile birlikte gidip içmesini bilecek, buna bakarsan 30 i? yerinin ruhsat?n? iptal ettim. Ben hiçbir zaman siyasetin belediye ba?kan? olmad?m” dedi.

            Çayc? ayr? lokantac? ayr?

Deniz caddesini trafi?e kapatarak halk?n rahat oturabilece?i bir yer haline getirdi?ini belirten Bak?rc? “ Burada lokantac?lar i? yerlerinin d???na kadar ç?karak masa koydular, bunun bir bedeli olmal?, lokantac? ile çay satan? bir tutamazd?m, Çay ocaklar?ndan daha az bedel ald?m lokantac?lardan iki kat?, bu baz?lar?n?n zoruna gitti, hiç umurumda de?il, benim adaletim garibandan yana, milletin bana bak?? aç?s? önemli 3-5 tüccar?n de?il” dedi.

         3-4 Mesut Y?lmaz buldum f?rça yedim

Bak?rc? 2007 Milletvekilli?i seçimlerinde Mesut Y?lmaz’?n ba??ms?z aday oldu?unu ve Hasan Karal’?n 3 s?rada aday oldu?unu belirterek “ Elbette partime çal??acakt?m. Hasan Karal’?n ?ans? azd?, bende Rize “de 3-4 tane Mesut Y?lmaz buldum ve onlar? ba??ms?z aday yapmak için parti genel merkezime bildirdim. Amac?m Mesut Y?lmaz’?n kazanamamas? idi, Parti genel merkezim bunu o dönemki Ba?bakan?m?z Recep Tayip Erdo?an’a iletince f?rça yedim ve bu i?ten vaz geçmem istendi. Tabii Hasan Karal kazanamad?. Eski ba?bakan Mesut Y?lmaz ”in ismi sahilde parka verilmi?, istesem onu kald?r?rd?m ancak onu yapmad?m, hatta bir bas?n toplant?s?n? orada yapt? ve kendilerine ücretsiz hizmet yapt?rd?m” dedi.

  Aday aday? olmam

 Eski Ba?kan Halil Bak?rc? asla aday aday? olarak siyasete girmeyece?ini belirterek “ Bu saatten sonra görev verilirse yapar?m. Asla aday aday? olarak siyasete girmem. ?u an 100 çal??an?m var Samsun’dan Sarpa kadar en donan?ml? i? yerine sahibim ve i?imi geli?tirmek büyütmek istiyorum. ?n?aat sektörüne ise yine devam edece?im” dedi.

 

 

 

 

YORUM GÖNDER

Yorum Yok

YORUMU GÖNDER
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER