SON DAKİKA

Ankara Rize Tan?t?m Günleri Ba?l?yor

Ankara, Atatürk Kültür Merkezi’nde yap?lacak olan “6’?nc? Rize Tan?t?m Günleri” 19– 22 Mart 2015 tarihleri aras?nda gerçekle?tirilecek.

Bu haber 16 Mart 2015 Pazartesi 12:54 'de eklendi

 Rize Valili?imiz taraf?ndan Kültür ve Turizm Bakanl???ndan talep edilerek “Rize Tan?t?m Günleri” için tahsis edilen mekan yo?un bir çal??ma ile 6. Rize Günleri için haz?rlanmaktad?r. Bu etkinli?in organizasyonu son 2 y?ld?r Fatih ?slam Karao?lu Ba?kanl???ndaki Ankara Rizeliler Derne?i taraf?ndan yap?lmaktad?r. Geçen y?l 5’incisi yap?lan “Uluslararas? Rize Tan?t?m Günleri” etkinlik süreci boyunca yakla??k 450 bin ki?iyi a??rlam??t?r. Ankara’da ya?ayan, Rizeli olmayan, yüz binlerce yurtta??m?z?n yo?un bir ilgi ile, ak?n ak?n ziyaret etti?i etkinli?imiz amac?na ula?m??, Rize’nin tan?t?lmas? için önemli bir katk? sa?lam??t?r. Sade vatanda?lar?n yan? s?ra ba?kentteki yabanc? misyonun, Rizeli olsun, olmas?n, sivil toplum örgütlerinin, derneklerin, Rizeli siyasetçi, bürokrat ve i? adamlar?m?z?n yo?un bir kat?l?mla destek verdi?i etkinli?imizin en önemli kazan?m?, daha önceki etkinliklerde gerçekle?tirilemeyen, fakat bu etkinlik sonras? elde edilen gelirle K?z?lay, ?nk?lap Sokak, No:22/16 adresinde yakla??k 200 m2’lik bir teras kat?n sat?n al?narak Ankara Rizeliler Derne?inin mülkiyeti olarak Rizelilerin hizmetine sunulmu? olmas?d?r. Hamamönü’ndeki Rize Kona??n?n yeniden tefri? edilerek hizmete sunulmas? ayr? bir kazan?m olmu?tur.

Ayn? heyecan, azim ve kararl?l?k içinde, “6. Rize Günlerine” haz?rlanan Fatih ?slam Karao?lu Ba?kanl???ndaki Ankara Rizeliler Derne?i, etkinlik için; Cengiz Ek?io?lu koordinatörlü?ünde bir tertip komitesi olu?turmu?tur. Bu komite de Dernek Sekreteri H?z?r ?nan, Sayman? Turgay ?anal, Ba?kan Yard?mc?lar? ?lhami Ho?ver, Hanefi Günayd?n, ?hsan Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Hulusi Nurhan Bulak, Metin Ayd?n, Hamit Zehir yer ald?lar. Çal??malar?n her a?amas?, geni? kat?l?mc?, demokratik, ?effaf, hesap verilebilen bir atmosferde yürütüldü. Komite yapt??? çal??malarla ilgili olarak; di?er Ba?kan Yard?mc?lar?; Musa Abay, ?dris Kans?zo?lu, ?brahim Kartal, Nilüfer ?pek, Yönetim Kurulu Üyeleri; Prof. Dr. Nurettin Par?lt?, ?brahim Haberal, Emine Ak?n, Nermin Kömürcü, Hüseyin Dizdaro?lu, Cemil Arma?an, Av. Muhammet Yasin Kay?kç?, Gençlik Kolu Ba?kan? Zafer Küçük, Kurucu Ba?kan Veysel Atacan, Arde?en Dernek Ba?kan? Ahmet Üsto?lu, Güneyce Vakf? Ba?kan? Kamil Günayd?n, Çayeli Dernek Ba?kan? Galip Karao?lu, Denetim Kurulu Ba?kan ve Üyelerimiz Cevat Çiçek, Bahattin Karagöz, Yakup Y?lmaztürk, Çay Çiçe?i Kültür Sanat Toplulu?u Ba?kanlar? Demet Ayd?n, Gül Güldü, üyeler Fatma Aky?ld?z, Melek Günayd?n, Nermin Kara Y?ld?z ve ismini zikretmedi?imiz, toplant?lar?m?za o s?rada d??ar?dan kat?lan kim var ise, rutin zamanlarda yap?lan geni? kat?l?ml? toplant?larda, sürecin i?leyi?i, yap?lan çal??malar hakk?nda bu kat?l?mc?lara bilgi verildi. Çal??malarda gençlerimiz ba?ta olmak üzere, çe?itli görevler verilerek geni? bir çal??ma ekibi sürece dahil edildi. Rize, ?stanbul ve fuar alan?n?n tertip ve dizayn? ile ilgili çal??malar ço?unlukla Hulusi Nurhan Bulak taraf?ndan yürütüldü.
Gelinen son a?amada Atatürk Kültür Merkezi 6. Rize Günleri’ne haz?rd?r.
Rize Valili?imiz ba?ta olmak üzere, Rize Belediye Ba?kanl???m?z, 
Recep Tayyip Erdo?anÜniversitesi, Ziraat, Ticaret ve Sanayi Odalar?m?z, Rize’deki Sivil Toplum Örgütlerimiz, Derneklerimiz, Esnaflar?m?z, Rize’deki tüm Kaymakaml?klar, Belediye Ba?kanl?klar? açt?klar? stantlarla, Rize’nin yöresel, otantik ürünlerini ziyaretçilerin izlenimine sunacaklard?r.
Gün boyu kemençe ve tulum ile horonlar oynanacak, yerel ve popüler sanatç?lar?m?z konserler vereceklerdir.
Konser Program?:
19 Mart 
Per?embe Saat 16.00’da Hakk? Çaml?, 18.00’de Volkan Karao?lu.
20 Mart 
Cuma Saat 16.00’da Lütfi Güner, 18.00’de Faik Pala.
21 Mart Cumartesi Saat 16.00’da Bülent Aslan, 18.00’de Resul Dindar.
22 Mart 
Pazar Saat 14.00’de Temel Kandemir, 16.00’da Re?at Karao?lu, 18.00’da Murat Köse.
Program?n resmi aç?l?? töreni:
19 Mart Per?embe günü, saat 10.30’da ba?layacak, aç?l?? konu?malar? ile devam edecek ve saat:11:00 deki te?ekkür plaketleri verilerek sonuçland?r?lacakt?r.
20 Mart Cuma günü, saat 14.00 da da Tur Operatörleri ile Rize Valili?i Stand?nda Turizm Konulu Toplant? yap?lacakt?r.
Aç?l?? törenimize; Gümrük ve Ticaret Eski Bakan?m?z, Rize Milletvekili 
Hayati Yaz?c?. Adalet Bakan?m?z Kenan ?pek. Rize Milletvekillerimiz Hasan Karal, Nusret Bayraktar, Rizeli Milletvekillerimiz ?smail Safi, Zelkif Kazdal ile Cumhurba?kan? Genel Sekreteri Fahri Kas?rga, organizasyonun ev sahibi Rize Valimiz Ersin Yaz?c?, Belediye Ba?kan?m?z Prof. Dr. Re?at Kasap ile tüm ilçelerin kaymakam ve belediye ba?kanlar? kat?lacakt?r.
Aç?l??ta yüzlerce Rizeli ve Rizeli olmayan, siyasetçi, bürokrat ve i? adam?n?n kat?lmas?, etkinlik süreci boyunca da, yakla??k 500 bin ki?i ziyaretçi beklenmektedir.
Do?a Turizminin ve Çay?n Ba?kenti Rize’nin; turizm, ekonomik ve kültürel, tüm de?erleriyle bir kez daha yo?un bir programla tan?t?laca??, Rizelilerin ho?görü, samimiyet ve misafirperverli?inin görülece?i 6. Rize Günleri’ne tüm Ankara’da ve çevre illerde ya?ayan vatanda?lar?m?z? bekliyoruz.


YORUM GÖNDER

Yorum Yok

YORUMU GÖNDER
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER