SON DAKİKA

2015 YILI REKOR YILARI OLDU

-Rize Ticaret Borsas? Ba?kan? Mehmet Erdo?an Türk Çay?n? tan?mlaman?n en basit yolunun “ Bir çay içti?inizde bir daha içmek istiyorsan?z demek vücudunuz istiyor. Ancak kaçak çay da ise durum farkl? ve bir bardak içti?inizde bir daha içmek istemeyeceksiniz” dedi.

Bu haber 29 Aralık 2015 Salı 15:48 'de eklendi

 R?ZE: Çay sektörünün lokomotiflerinden biri olan ve özel sektörün sendikas? durumunda bulunan Rize Ticaret Borsas? son y?llarda yapt??? at?l?mlar ile Rize ”de gündem olu?turmaya devam ediyor.

     Rize’nin Beyaz kö?kü olarak bilinen Rize Ticaret Borsas? son y?llarda yapt??? at?l?mlar, üreticiye kazan?m, sektöre katk?s? ile Rize gündemini tutarken Borsa ba?kan? Mehmet Erdo?an temsilcimiz Mustafa Bayrak’?n sorular?n? cevaplad?.

    MÜS?AD ?ube ba?kanl???n?n ard?ndan son 6 y?ld?r Rize Ticaret Borsas? Ba?kanl???n? yürüten Mehmet Erdo?an MÜS?AD Ba?kanl???n?n kendisine belirli konularda fikir sahibi olmay? ö?retti?ini belirterek”  Uygulama sahalar? farkl? olabilir, ancak belli fikir sahibi olduktan sonra daha etkili kurumda görev yapmak istedim. 2 dönemdir Borsa ba?kanl???n? yürütüyorum” dedi.

        Tescil yapan borsa ald?k

Göreve geldi?inde sadece tescil yapan bir borsa teslim ald?klar?n? söyleyen Erdo?an “ bu bize yetmezdi, önceli?imiz e?itim oldu, e?itim çal??malar?na a??rl?k verdik, ba?ta bizim sorunumuz e?itimdi ve sektör için e?iticiler yeti?tirmeye ba?lad?k, buna çay tad?mc?l??? ve çay?n bilimsel yönleri dâhil,  bunlar ile birlikte AB projeleri üreten, geli?tiren, uygulama merkezleri açan, bir borsa olu?turduk, üyelerimize e?itimli elemanlar yeti?tirdik” dedi.

      Borsa haricinde kimse çay satmayacak

Rize Ticaret Borsas? Ba?kan? Mehmet Erdo?an 2016 y?l?nda k?smen yürürlü?e girecek olan borsan?n haricinde hiçbir sektör çay satamayacak, bunu yava? yava? hayata geçirmek istiyoruz. Hiç kimse üretici ve sektörün al?n terini ba?kalar?na pe? ke? çekemeyecek. Bugün 284 üyemiz var ve bunlardan 186 s? Çay fabrikas?, zaman zaman ya?ad?klar? s?k?nt?lar? biliyoruz, çay bat?ranlar oluyor, tabii sonu üreticiye dokunuyor. Çay piyasas?n? elimize tuttu?umuzda kimse batmayacak ve üretici de buradan al?n terinin kar??l???n? alacak” dedi.

      ?ehre katk? sa?layan olmal?y?z

Borsa Ba?kan? Mehmet Erdo?an Borsalar?n birer STK olduklar?n? ve bulunduklar? ?ehirlere katk? sa?lamas? gerekti?ini belirterek “ Birçok alanda katk?m?z oluyor, bunlar? reklam yapmak istemiyoruz, ancak bizim önceli?imiz Rize “de bir çay çar??s?n?n kurulmas?, 2016 y?l?nda çay çar??s?n?n temeli at?lacak. Turizme hizmet verecek” dedi.

     Akredite borsa olduk

Erdo?an konu?mas?nda Çok k?sa sürede akredite bir borsa haline geldiklerini belirterek “ Kendimizi son y?llarda çok iyi geli?tirdik, eksiklerimizi iyi gördük ve eksiklerimizi tamamlamak için gerek e?itimsel, gerek teknik olarak iyi donan?m sa?lad?k, bu donan?mlar?m?z sayesinde k?sa sürede A s?n?f? bir borsa haline geldik. A s?n?f? olmak demek 5 y?ld?z kalitesine ula?mak demektir,  insanlar ili?ki kurdu?u ki?iye 5 y?ld?z niteli?inde hizmet vermek demektir” dedi.

      AB Seviyesinde laboratuvar kurduk

Borsan?n as?l i?inin laboratuvar hizmetleri oldu?unu belirten Erdo?an “ E?itim çal??malar?m?z ile birlikte Tar?m Bakanl???na laboratuvarlar?m?z? akredite ettirdik. Bugün çay sektörüne son noktay? koyan laboratuvar haline geldik. AB de?erleri seviyesinde laboratuvara sahibiz” dedi.

      Çay demlemeyi ö?retece?iz

2016 y?l? içinde Ülke genelinde çe?itli illerde Çay demleme taktiklerini ö?reteceklerini belirten Erdo?an “ Kahveciler Federasyonu ve Tar?m Bakanl??? ile ortakla?a ülke genelinde birçok ilde uzman ekiplerce kahve hane ve çe?itli birimlerde çay demlemenin taktiklerini ö?retece?iz, maalesef birçok yerde çay demlemeyi çe?itli ?ekillerde yap?yorlar ve bu da a??z tad?n? bozmakta, yapt???m?z proje ile bu konuya el att?k” dedi.

        Sava? kaçak çay? önledi

Güneydo?u bölgesinde ya?anan sava? nedeniyle kaçak çay giri?lerinin azald???n? belirten Rize Ticaret Borsas? Ba?kan? Mehmet Erdo?an “ K?smen de olsa kaçak çay giri?i olmakta, tamamen kesildi?in söylemek mümkün de?il,8-9 y?l öncesine oranla Güneydo?u Anadolu bölgesine çay sat??lar?m?z yüzde 20 dolay?nda art?? sa?lad?. Tabii bu bizim için önemli bir rakam ve a??z tad?n?n de?i?mesi ile bu rakam?n daha da artaca??n? dü?ünüyoruz” dedi.

      Rekora ula?t?k

2015 y?l?n?n geçmi? y?llara göre rekor çay al?m? yap?lan y?l oldu?unu belirten Erdo?an “ Geçmi? y?llar?n en büyük rekorunu k?rd?k, bu y?l 1 milyon 320 bin ton ya? çay yapra?? al?nd?. Bu rekor daha önce 2010 y?l?nda k?r?lm??t? ve o y?l 1 milyon 305 bin ton ya? çay yapra?? al?nm??t?.  Bu çaydan 265 bin ton dolay?nda kuru çay üretimi gerçekle?ti, gerek özel sektörde, gerekse ÇAYKUR “da önceki y?llara göre stoklar?n yüksek olmad???n? görmekteyiz, bu da bizim Kaçak çay miktar?n?n azalmas? ile bizim hakl?l???m?z?n ortaya ç?kmas?n? sa?lar” dedi.

         Vücut organik ister

Türk çay?n?n katk?s?z ve zirai mücadelesi olmayan tek çay oldu?una de?inen Mehmet Erdo?an “ Neden Türk çay?” sorusuna “ Bir bardak çay içti?inizde e?er bir bardak daha içmek arzusu içinizde do?uyorsa vücudun kalite istedi?ini ortaya koymakta. Vücut o kadar kaliteli bir laboratuvar ki her zaman do?al ?eyleri ister. Kaçak çay içti?inizde ikinci barda?? vücut istemiyor, burada neden sorusu ortaya ç?k?yor. Tabii tercih vatanda??n” dedi.

         Çay yasas?

Rize Ticaret Borsas? Ba?kan? Mehmet Erdo?an geçmi?te kendilerinin haz?rlad??? çay yasas?n?n ask?ya al?nmas?n?n ard?ndan yeni haz?rlanan yasan?n mutlaka ç?kmas? gerekti?ini belirterek “ Çay yasas? müstahsilin, sanayicinin ve tüketicinin memnun olmas? ?art?d?r. Ç?kacak olan yasa tar?m? koruma amac?ndad?r. Sabit taban fiyat? uygulamas? kanunlara ayk?r? de?ildir. Piyasada ki haks?z rekabetin önlenmesi demektir. Ya? çay taban fiyat?na uygulama mecburiyeti getirilmelidir. Böylelikle hem kamu hem özel sektör memnun edilir” dedi.

         Kaçak i?çilik kaliteyi bozuyor

RTB Ba?kan? Mehmet Erdo?an son y?llarda kaçak i?çili?in kaliteyi bozdu?unu belirterek “ Yabanc? i?çiler kaliteyi bozmakta, geçmi?te çay yasas? için önerdi?imiz çay toplama ?irketlerinin olu?mas? mutlaka gündeme gelmeli, bu tür ?irketlerin kurulmas? ?art, Çay da kaliteyi art?rmak bahçeden ba?lar ve bunun önlemini almak zorunday?z. Bu tür ?irketlerin kurulmas? ile kalite artaca?? gibi i?sizlik te azalacak” dedi.

       Yeni y?lda ara?t?rma merkezi hizmete girecek

AB projesi ile Çayeli ilçesinde in?aat? süren Çay ara?t?rma merkezinin 2016 Haziran veya Temmuz ay?nda hizmete girece?ini belirten Erdo?an “ Burada Toprak analizleri, organik gübre üretimleri, Fabrika personel e?itimleri, örnek bahçe çal??malar?, paketleme tesisi, Ye?il ve siyah çay üretimi yap?lacak” dedi.

     Dengeli bir sezon ya?and?

2015 y?l?nda hem çaykur hem de Özel sektörün önceki y?llara göre dengeli bir sezon geçirdiklerini belirten Erdo?an “ 2015 y?l? üretici aç?s?ndan verimli geçti?ini dü?ünüyorum. Önceki y?llara göre taban fiyatta fazla bir farkl?l?k yoktu. Son y?llar?n en yüksek taban fiyat? ile al?mlar yap?ld?. Müstahsilin memnun oldu?unu dü?ünüyorum. Önümüzde ki dönemlerde özel sektörün daha yüksek fiyatlar ile çay alaca??n? dü?ünmekteyim. Bunun gerçekle?mesi için müstahsillerimizin biraz daha kaliteye önem vermesi gerek” dedi.

    Fuarlar meyvesini veriyor

Borsa ba?kan? Mehmet Erdo?an 2015 y?l?nda yurt d???nda 6 fuar ve çe?itli etkinli?e kat?ld?klar?n? belirterek “ Yurt içinde 13 fuar ve etkinli?e kat?ld?k,  2016 y?l? içinde yurt d??? sat??lar?n?n artaca??n? dü?ünüyorum. Gelecek sezon daha kaliteli ve kalite de?eri yüksek kuru çay üretimi gerçekle?ecek. Yurt içinde de sat??lar?n artaca??n? dü?ünüyorum., bugün ülkemizde ki?i ba??na tüketim 3. 5 kg olarak hesaplanmakta ve gelecek 2 y?l içinde bu rakam?n 3.700 gram olarak gerçekle?ece?ini dü?ünüyorum. Bu konuda çal??malar?m?z var” dedi.

   

      

 

YORUM GÖNDER

Yorum Yok

YORUMU GÖNDER
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

POPÜLER FOTO GALERİLER

POPÜLER VIDEO GALERİLER